АКТИВІЗАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова: похилий вік, когнітивні функції, іноземна мова, граматичні навички, активізація

Анотація

Пізнавальна діяльність людей похилого віку має свої характерні відмінності, тому під час навчання іноземної мови необхідно передбачати вибір методів, прийомів та засобів навчання з урахуванням особливостей даної вікової групи учнів і створювати спеціальні комплекси вправ для навчання різним аспектам мови та видам мовленнєвої діяльності. Результати аналізу літератури з даної проблеми показують, що методичний аспект навчання англійської мови людей похилого віку на сьогодні залишається маловивченим. Розгляд цього питання є актуальним для методики викладання іноземної мови, зокрема, для розвитку мовної андрагогіки як розділу методики навчання іноземним мовам дорослих учнів.

Мета – проаналізувати вікові особливості пізнавальної діяльності учнів похилого віку та розробити вправи по формуванню граматичних навичок при навчанні англійської мови з урахуванням рівня функціонування когнітивних процесів даної вікової групи. Встановлено, що з віком у головному мозку відбувається ряд закономірних змін, які припускають зниження деяких когнітивних функцій, а саме, сприйняття, уваги, пам'яті, абстрактно-логічного мислення. Визначено психологічне підґрунтя розробки вправ щодо формування граматичних навичок в процесі навчання англійської мови людей похилого віку, запропоновано використовувати спеціально розроблені вправи, які передбачають активізацію когнітивних функцій учнів. Учні виконують мовні й умовно-комунікативні вправи. Мовні вправи спрямовані на підтримку й розвиток концентрації уваги, обсягу уваги, обсягу оперативної пам'яті, процесу диференціації, узагальнення та абстрагування. Умовно-комунікативні вправи спрямовані на збільшення обсягу оперативної пам'яті, розвиток розподілу уваги, концентрації уваги, процесу класифікації.

Виконання певної кількості вправ на використання нової іншомовної граматичної структури на основі активізації пізнавальних функцій призводить до легкості в здійсненні розумових дій та ефективному формуванню необхідних граматичних навичок. На прикладі формування граматичних навичок застосування модального дієслова can у статті представлено фрагмент практичного заняття з англійської мови із використанням запропонованих вправ.

Біографія автора

Н. Д. Соловйова, Криворізький державний педагогічний університет

Соловйова Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна). Е-mail: natasolov@gmail.com

Посилання

1. Бігич О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
2. Блехарская Е. В. Пожилой возраст как переходный этап жизненного пути человека. Педагогическое образование в России. Екатеринбург : УГПУ, 2017. №12. С. 36-43. DOI: 10.26170/po17-12-06 (дата звернення: 19.11.2020).
3. Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособ. Москва : Высшая шк. экономики, 2012. 409 с. URL: https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0002.html (дата звернення: 16.12.2020).
4. Гулая Т. М., Романова С. А. Нейродидактика и ее использование в преподавании иностранных языков. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 10 (76): Ч. 1. C. 196–198. URL: www.gramota.net/materials/2/2017/10-1/54.html (дата звернення: 19.12.2020).
5. Захаров В. В., Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте: метод. пособ. для врачей. Москва, 2005. 71 с. URL: http://www.kremlin-neurology.ru/library/Zaharov_VV_Kogn-narush.pdf (дата звернення: 19.12.2020).
6. Ильин Е. П. Психология взрослости: учеб. пособ. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 544 с.
7. Краснова О. В., Галасюк И. Н., Шинина Т. В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограничениями здоровья: учеб. пособ. для слушателей профессиональной переподготовки по специальности «Психологическая работа в учреждениях социальной сферы» / под ред. О. В. Красновой. Москва : ДСЗН, 2010. 200 с. URL: Krasnova-PsihLichPozLud.pdf (дата звернення: 19.12.2020).
8. Кривоносова Е. В. Особенности обучения взрослых иностранному языку. Труды БГТУ. Минск : БГТУ, 2013. № 5 (161). С. 189–191. URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/9824 (дата звернення: 19.12.2020).
9. Куликова О. В. Нейродидактический подход как фактор повышения качества обучения иноязычному профессиональному общению. Вестник МГЛУ. Москва, 2014. Вып. 14 (700). С. 107-114. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
neyrodidakticheskiy-podhod-kak-faktor-povysheniya-kachestva-obucheniya-inoyazychnomu-professionalnomu-obscheniyu (дата звернення: 19.12.2020).
10. Мухордова О. Е. Особенности познавательной сферы женщин пожилого и старческого возраста. Вестник удмуртского университета. Философия. Психология. Педагогика. Ижевск, 2009. Вып. 2. С. 139-146. URL: https://osobennosti-poznavatelnoy-sfer-jenshin-pojilogo-i-starcheskogo-vozrasta.pdf (дата звернення: 10.12.2020).
11. Обучение в течение жизни (Life Long Learning). Обучение и развитие. URL: https://hr-academy.ru/hrarticle/obuchenie-v-techenie-jizni-life-long-learning.html (дата звернення: 19.11.2020).
12. Рыбинская А. В. Психологические характеристики кризиса пожилого возраста. Вестник ТГУ. Гуманитарные науки. Педагогика и психология. Томск, 2013. Вып. 7 (123). С. 128 - 131. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-harakteristiki-krizisa-pozhilogo-vozrasta (дата звернення: 10.12.2020).
13. Сандецька О. О. Освіта людей похилого віку як перспективний напрям освіти дорослих. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Кропивницкий, 2012. Вип. 107(2). С. 127-132. URL:http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nz_p_2012_107%282%29_20 (дата звернення: 10. 12. 2020).
14. Соловьева Н. Д. Управление познавательной деятельностью студентов на практических занятиях по методике преподавания иностранного языка. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць; за заг. ред. В. А. Глущенка. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 8. Ч. ІІ. С. 67-80.
15. Терех Н. Человеческий мозг начинает работать в полную силу только в пожилом возрасте. Факты. 2010. URL: https://fakty.ua/15147-chelovecheskij-mozg-nachinaet-rabotat-v-polnuyu-silu-tolko-v-pozhilom-vozraste (дата звернення: 19.12.2020).
16. Яхно Н. Н, Захаров В. В., Локшина А. Б. Нарушения памяти и внимания в пожилом возрасте. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Москва : Медиа Сфера, 2006. № 2. С. 58-62. URL: https://medi.ru/info/2074/ (дата звернення: 19.12.2020).
17. Bak T. H., Nissan J. J., Allerhand M. M., & Deary I. J. Does bilingualism influence cognitive aging?. Annals of neurology. 2014. 75 (6). Рр. 959 - 963. URL: https://doi.org/10.1002/ana.24158 (дата звернення: 19.10.2020).
References
1. Bihych, O. B. Borysko, N. F., Boretska, H. E. еt al. (2013). Metodyka navchannia inozmenykh mov i kultur: teoriia i praktika: pidruchnyk dlia stud. klasychnyh, pedahohichnyh i linhvistychnyh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities]. S. Yu. Nikolayeva (Еd). Кyiv: Lenvit (ukr).
2. Blekharskaya, E. V. (2017). Pozhiloy vozrast kak perekhodnyi etap zhiznennogo puti cheloveka [The elderly as a transitional stage in life]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii – Pedagogical education in Russia, 12, 36-43. Ekaterinburg: USPU. DOI: 10.26170/po17-12-06 (date of appeal: 19.11.2020) (rus).
3. Bolotova, A. K., & Molchanova, O. N. (2012). Psihologiya razvitiiya i vozrastnaiya psihologiya: uchebnoe posobie [Developmental psychology and the psychology of aging: textdook]. Moscow: Publishing House of Higher School of Economics. Retrieved from https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785759807315-SCN0002.html (date of appeal: 16.12.2020) (rus).
4. Gulaya, T. M., & Romanova, S. A. (2017). Neyrodidaktika i ee ispolzovanie v prepodavanii inostrannyh yazykov [Neurodidactics and its usage in foreign language teaching]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki - Philological Sciences. Issues of Theory and Practice, 10 (76), 196-198. Retrieved from www.gramota.net/materials/2/2017/10-1/54.html. (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
5. Zakharov, V. V., & Yakhno, N. N. (2005). Kognitivnye rasstroystva v pozhilom i starcheskom vozraste: metod. posob. dlya vrachey [Cognitive disturbances in elderly and old age: handbook for doctors], Moscow. Retrieved from http://www.kremlin-neurology.ru/library/Zaharov_VV_Kogn-narush.pdf (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
6. Ilyin, Ye. P. (2012). Psihologiya vzroslosti [Psychology of adulthood]. Saint-Peterburg: Piter (rus).
7. Krasnova, O. V., Galasyuk, I. N., & Shinina, T. V. (2010). Psihologiya lichnosti pozhilyh liudey i lits s ogranicheniyami zdorovya: uchebnoe posobie dlia slushateley professionalnoy perepodgotovki po spetsialnosti "Psihologicheskaya rabota v uchrezhdeniyah sotsialnoy sfery" [Psychology of elderly people’s personality and the persons with health limits: handbook for students of professional retraining in the specialty "Psychological work in social institutions"]. O. V. Krasnova (Ed.). Moscow: Social Services Department. Retrieved from Krasnova-PsihLichPozLud.pdf (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
8. Krivonosova, Е. V. (2013). Osobennosti obucheniya vzroslykh inostrannomu yazyku [Special features of foreign language teaching to the grown-ups]. Proceedings of BSTU, 5 (161), 189-191. Minsk: BGTU. Retrieved from https://elib.belstu.by/handle/123456789/9824 (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
9. Kulikova, O. V. (2014). Neyrodidakticheskiy podkhod kak faktor povysheniya kachestva obucheniya inoyazychnomu professionalnomu obshcheniyu [The neurodidactical approach as a factor of quality improvement in teaching professional communication in foreign languages]. Vestnik MGLU - Bulletin of the MSLU, 14 (700), 107 114. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/neyrodidakticheskiy-podhod-kak-faktor-povysheniya-kachestva-obucheniya-inoyazychnomu-professionalnomu-obscheniyu (date of appeal: 10.12.2020) (rus).
10. Mukhordova, O. E. (2009). Osobennosti poznavatelnoy sfery zhenshсhin pozhiloho i starcheskoho vozrasta [Peculiarities of the cognitive sphere of women of elderly and old age]. Vestnik udmurtskogo universiteta. Filosofiia. Psihologia. Pedagogika - Bulletin of Udmurt University. Psychology. Pedagogy, 2, 139 - 146. Retrieved from https://osobennosti-poznavatelnoy-sfer-jenshin-pojilogo-i-starcheskogo-vozrasta.pdf (date of appeal: 19.11.2020) (rus).
11. Obuchenie v techenie zhizni [Life Long Learning]. Obuchenie i razvitie. Retrieved from https://hr-academy.ru/hrarticle/obuchenie-v-techenie-jizni-life-long-learning.html (date of appeal: 10.12.2020) (rus).
12. Rybinskaya, A. V. (2013). Psikhologicheskie kharakteristiki krizisa pozhiloho vozrasta [Psychological characteristics of elderly age crisis]. Vestnik TGU. Gumanitarnye nauki. Pedahohika i psikhologiya - Bulletin TSU. Humanitarian Sciences. Pedagogy and Psychology, 7 (123), 128-131. Tomsk. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-harakteristiki-krizisa-pozhilogo-vozrasta (date of appeal: 10.12.2020) (rus).
13. Sandetska, О. О. (2012). Osvita liudey pohyloho viku yak perspektyvnyi napriam osvity doroslykh [Education of the elderly as a perspective direction in the elderly educatuon] Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky - Academic notes Centralukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Kropyvnytskyi, 107(2), 127-132. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107%282%29__20 (date of appeal: 10.12.2020) (ukr).
14. Soloviova, N. D. (2019). Upravlenie poznavatelnoy deyatelnosti studentov na prakticheskikh zanyatiyakh po metodike prepodavaniya inostrannogo yazyka [Management of students’ cognitive activity during the practical classes in methods of foreign language teaching]. Teoretychni y prykladni problemy suchasnoi filolohii: zbirnyk naukovykh prats - Theoretical and applied issues of modern philology: collection of scientific works, 8. Part 2, 67-80. V. A. Hlushchenko (Ed.). Slovyansk: B. I. Matorin Publishing House (rus).
15. Terekh, N. (2010). Chelovecheskiy mozg nachinaet rabotat v polnuyu silu tolko v pozhilom vozraste [The human brain starts to work at full strength only in elderly age]. Fakty - Facts. Retrieved from https://fakty.ua/15147-chelovecheskij-mozg-nachinaet-rabotat-v-polnuyu-silu-tolko-v-pozhilom-vozraste (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
16. Yakhno, N. N, Zakharov, V. V., & Lokshina, A. B. (2006). Narusheniya pamyati i vnimaniya v pozhilom vozraste [Memory and attention impairments in elderly age]. Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova - Journal of Neurology and Psychiatry, 2, 58-62. Retrieved from URL:https://medi.ru/info/2074/ (date of appeal: 19.12.2020) (rus).
17. Bak, T. H., Nissan, J. J., Allerhand, M. M., & Deary, I. J. (2014). Does bilingualism influence cognitive aging? Annals of neurology, 75(6), 959-963. DOI: https://doi.org/10.1002/ana.24158 (date of appeal: 19.10.2020) (eng).
Опубліковано
2021-04-28