ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У НІМЕЧЧИНІ

  • Я. О. Співак ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • Л. А. Співак ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0003-0642-3330
  • О. В. Кузнецов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-8645-9848
Ключові слова: викладання фахових дисциплін, вища освіта, теорії та методики освітнього процесу, навчальні заклади, вища школа, процес навчання

Анотація

У статті охарактеризовано особливості організації вищої освіти в ЄС, розглянуто та проаналізовано досвід викладання соціально-педагогічних дисциплін в Німеччині як регіональному лідері. Висвітлено актуальність даного дослідження для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Донбаського державного педагогічного університету, який має тісні зв’язки з організаторами різноманітних освітніх проєктів у ФРН. Проаналізовано структуру, основні теорії та методики викладання соціально-педагогічних дисциплін та їх впровадження в окремо взятих аспектах вітчизняного освітнього процесу, пов’язаного з прискоренням оновлення національних інститутів вищої освіти у відповідності із європейськими стандартами та вимогами. Проаналізовано останні наукові дослідження, присвячені проблемам реформування, модернізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти Німеччини, а також необхідності створення загальнонаціональних стандартів якості вищої освіти. Розглянуто загальні організаційні принципи системи вищої освіти, кількісний та якісний склад вищих навчальних закладів, особливості підготовки соціальних працівників, специфіку викладання фахових дисциплін та організацію допрофесійної, вступної, спеціалізованої та професійної практики для даної групи здобувачів. Схарактеризовано відмінності та загальні риси, притаманні освітнім системам підготовки майбутніх соціальних працівників усіх німецьких автономних земель. Виокремлено принципи навчання майбутніх фахівців, які відбуваються на чотирьох рівнях. Зазначено, що весь навчальний процес зорієнтований на формування професійних компетенцій, використання інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання. Визначено позитивні здобутки соціально-педагогічної роботи в Німеччині. Закцентовано перспективність експериментального запозичення елементів освітньої системи ФРН.

Біографії авторів

Я. О. Співак , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Співак Ярослав Олегович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: yaroslavspivak777@gmail.com

Л. А. Співак , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Співак Людмила Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: yaroslavspivak777@gmail.com

О. В. Кузнецов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кузнецов Олександр Володимирович – здобувач бакалаврського рівня вищої освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: yaroslavspivak777@gmail.com

Посилання

1. Козак Т. Б. Модель системи освіти Німеччини як вагомий чинник здійснення професійної підготовки. Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. Івана Франка. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 229-233.
2. Колупаєва А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 3 (71). С. 7-12.
3. Пащенко Ю. А., Целых М. П. Организация профессионального образования работников социально-педагогической сферы в Германии. Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. №10. С. 105-111.
4. Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007. Вип. 47. С. 177–181.
5. Реформування вищої освіти Німеччини у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2012. Вип. 5. С. 252-259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2012_5_38 (дата звернення: 15.03.2021).
6. Сайко Н. О. Система професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині. Витоки педагогічної майстерності. 2017. № 19. С. 385-390.
7. Факти про Німеччину. Франкфурт-на-Майні : Societas-Verlag, 2008. 192 с.
8. Badry G., Buchka M., Knapp R. Padagogik Grundlagen und Arbeitsfelder. Berlin : Luchterhand, 1992. 389 s.
References
1. Kozak, T. B. (2007). Model systemy osvity Nimechchyny yak vahomyy chynnyk zdiysnennia profesiynoi pidhotovky [The model of the German education system as an important factor in the implementation of professional training]. Zbirnyk naukovyx pracz Lvivskogo nacionalnogo universytetu im. Ivana Franka, 229-233. Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka (ukr).
2. Kolupayeva, A. (2014). Spetsialna osvita v Ukraini ta modernizatsiya osvitnoi haluzi [Special education in Ukraine and modernization of the educational sector]. Osoblyva dytyna: navchannya i vyhovannya, 3 (71), 7-12 (ukr).
3. Pashhenko, Yu. A., & Tselykh, M. P. (2012). Organizatsiya professionalnogo obrazovaniya rabotnikov sotsyalno-pedagogicheskoy sfery v Germanii [Organization of professional education of social and pedagogical workers in Germany]. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauky, 10, 105-111 (rus).
4. Pryshliak O. Yu. (2007). Sotsialna polityka i sotsialna pedahohika u Nimechchyni [Social policy and social pedagogy in Germany.]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, 47, 177–181 (ukr).
5. Reformuvannia vyshchoi osvity Nimechchyny u 90-x rokakh XX – pochatku XXI stolittia [Reforming higher education in Germany in the 90s of the 20th – early 21st century] (2012). Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy, 5, 252-259. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2012_5_38 (date of appeal: 15.03.2021) (ukr).
6. Sayko, N. O. (2017). Systema profesiynoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv u Nimechchyni [The system of professional training of social educators in Germany]. Vytoky pedagogichnoyi majsternosti, 19, 385-390 (ukr).
7. Fakty pro Nimechchynu [Facts about Germany]. (2008). Frankfurt am Main: Societas-Verlag (ukr).
8. Badry, G., Buchka, M., & Knapp, R. (1992). Padagogik Grundlagen und Arbeitsfelder [Pedagogy basics and fields of work], 389. Berlin: Luchterhand (ger).
Опубліковано
2021-04-28