ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, соціально-комунікативні компетенції, фахівці соціальної сфери, проблемне навчання, проблемна ситуація

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (спеціальності «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення»), наведено соціально-комунікативні компетенції, зазначені в освітніх програмах відповідних спеціальностей. Автори пропонують застосовувати методи та прийоми проблемного навчання в процесі вивчення дисципліни «Соціально-комунікативний розвиток особистості» та інших фахових дисциплін з метою формування соціально-комунікативних компетенцій. Описують вимоги до проблемних ситуацій, їх будову, основні складові, умови ефективного вирішення проблемних ситуацій (питань, завдань), ступені складності проблемних ситуацій, етапи вирішення проблеми та інші особливості вирішення проблемних ситуацій професійного або науково-пошукового характеру в умовах аудиторної роботи з майбутніми фахівцями соціальної сфери; наводять конкретні приклади проблемних ситуацій.

Автори доводять, що використання проблемних ситуацій у процесі формування соціально-комунікативної компетентності сприяє активізації соціальної взаємодії спочатку на заняттях, а потім з партнерами іншого соціокультурного середовища. У результаті сформована соціально-комунікативна компетентність розвиває не тільки комунікативні вміння, а й сприяє розвитку компетенцій соціальної взаємодії, розвитку творчих умінь здобувачів у межах компетентнісної парадигми сучасної освіти. Даний напрям сучасної освіти ефективно впливає на розвиток творчої особистості, яка вміє ставити і вирішувати проблеми соціального і професійного характеру.

Біографії авторів

А. С. Стьопкіна , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Стьопкіна Аліна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: brusal@ukr.net

І. В. Трубник , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Трубник Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: innatrubnik@gmai.com

Посилання

1. Айзенбарт М. М. Сутність поняття «соціально-комунікативна компетенція» в сучасній науковій парадигмі. Молодий вчений. № 4.3 (44.3) квітень, 2017.
2. Годлевська Д. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету: aвтореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2007. 20 с.
3. Міщенко І. В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців в умовах сучасного навчального процесу. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: збір. мат. конф. / голова редкол. Удалова О. А., члени редкол. Буянова Г. В., Ватагіна В. В., Ївженко Ю. В., Похресник А. К. Дніпро : ЖУРФОНД, 2019. С. 130-132.
4. Обдула Т. М. Проблема формування у молодого покоління комунікативної культури. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: збір. мат. конф. / голова редкол. Удалова О. А., члени редкол. Буянова Г. В., Ватагіна В. В., Ївженко Ю. В., Похресник А. К. Дніпро : ЖУРФОНД, 2019. С. 139-144.
5. Поморова Н. А. Особливості формування комунікативних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: збір. мат. конф. / голова редкол. Удалова О. А., члени редкол. Буянова Г. В., Ватагіна В. В., Ївженко Ю. В., Похресник А. К. Дніпро : ЖУРФОНД, 2019. С. 370-375.
References
1. Eisenbart, M. М. (2017). Sutnist ponyattya "sotsialno-komunikatyvna kompetentsiya" v suchasniy naukoviy paradyhmi [The essence of the concept of "social-communicative competence" in the modern scientific paradigm]. Molodyy vchenyy, 4.3 (44.3) (ukr).
2. Hodlevskaya, D. M. (2007). Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh pedahohichnoho universytetu [Formation of communicative competence of future social workers in the conditions of pedagogical university]. (Unpublished Doctor’s Thesis). Kiev (ukr).
3. Mishchenko, I. V. (2019). Rozvytok komunikatyvnykh zdibnostey maybutnikh fakhivtsiv v umovakh suchasnoho navchalʹnoho protsesu [Development of communicative abilities of future specialists in the modern educational process]. Socio-pedagogical bases of personality development in modern conditions of communication: experience, problems, perspectives: collection of conference materials, 130-132. Dnipro: Zhurfond Publishing House (ukr).
4. Obdula, T. M. (2019). Problema formuvannya u molodoho pokolinnya komunikatyvnoyi kultury [The problem of formation of communicative culture in the young generation]. Socio-pedagogical bases of personality development in modern conditions of communication: experience, problems, perspectives: collection of conference materials, 139-144. Dnipro, Zhurfond Publishing House (ukr).
5. Pomorova, N. A. (2019). Osoblyvosti formuvannya komunikatyvnykh kompetentsiy maybutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannya [Peculiarities of formation of communicative competences of future service specialists]. Socio-pedagogical bases of personality development in modern conditions of communication: experience, problems, perspectives: collection of conference materials, 370-375. Dnipro: Zhurfond Publishing House (ukr).
Опубліковано
2021-04-28