МОЛОДЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ГРУПА

Ключові слова: молодь, форми участі молоді, суспільство, соціально-демографічна група

Анотація

У статті представлена характеристика молоді як соціально-демографічної групи, та підкреслена відсутність чіткого обґрунтування, оскільки вона змінюється залежно від місця, віку, країн. Представники різних наукових течій вбачають свій потенціал у молоді: політологи розглядають її як інноваційний ресурс розвитку країни, соціологи – як соціокультурну спільноту, психологи – як групу з властивими їй психофізичними особливостями дорослішання особи. Кожній науці властива взаємодія з іншими науками, теоретико-методологічне доповнення концепцій, сумісне використання емпіричних даних досліджень. Особливостями соціального складу молодого покоління визначено: наявність значної частки молоді, яка не має у повному розумінні власного соціального статусу; соціальні особливості різних груп молоді визначаються безпосереднім включенням у масові рухи. Молодь як соціально-демографічна група (вік 14–35 роки) складає третю частину (27%) від загальної чисельності усього населення України. Водночас частка молоді в загальній чисельності населення нашої країни за останні п’ять років щодалі знижується. Така демографічна динаміка негативним чином впливає на відтворення населення в цілому та обмежує позитивні зміни в майбутньому. У сучасному європейському суспільстві серед форм участі молоді виокремлено: волонтерська робота; участь у різних формах неформальної освіти; навчання рівний-рівному; активна участь у діяльності молодіжних центрів, клубів та виконання обов’язків у них; консультації; різні рівні участі молодих людей у проєктах та заходах; молодіжні ради, парламенти, форуми. Аналіз вітчизняної молодіжної активності показав використання таких форм участі молоді: створення молодіжного центру; упровадження системи заходів з розвитку професійно-технічної освіти та працевлаштування молоді; навчання фахівців за програмою «Молодіжний працівник»; навчання координаторів студентських центрів праці за Програмою Британської Ради «Активні громадяни»; створення платформ молодіжного розвитку; участь в програмі Erasmus+; реалізація програми національно-патріотичного виховання та волонтерського руху.

Біографія автора

О. Ю. Ступак, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ступак Оксана Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: stupak.oksana.ua@gmail.com

Посилання

1. Алєксєєва Г. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. Збірник наукових праць (Актуальні питання фізико-математичної освіти). 2014. №3. С. 184-191.
2. Березовська Л. І. Засоби комунікації у професійній діяльності соціального працівника. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. № 2. С. 6-13.
3. Бородін С. Є. Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики. Дніпропетровськ: Пороги, 2008.
4. Боровік Л. В. Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Міжнародний науково – практичний журнал Фінансовий простір. 2020. №1 (37). С. 8–15. doi: 10.18371/fp.1(37).2020.201541 (дата звернення: 12.03.2021).
5. Бучківська Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2018. № 1. С. 39–46. doi: 10.25128/2415-3605.18.1.6 (дата звернення: 10.03.2021).
6. Буяк Б. Молодь як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства. Наукові записки. 2007. № 36. С. 198-206.
7. Звєрєва І. Д. Соціальна робота з дітьми та молоддю (теоретико-методологічні аспекти). Ужгород : УжНУ, 2000.
8. Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика. Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018.
9. Кизименко Л. Д., Бєдна Л. М. Словник-довідник соціального працівника (для студентів та соціальних працівників). Львів: ДЦ МОУ, 2000.
10. Лисенкова І. П. Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери. Психологія і особистість. 2018. № 2 (14). С. 59-69.
11. Несторенко Т. П., Бордоусов О. В. Ценность высшего образования для индивида. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3(3). С. 171-174.
12. Миськова Н. М. Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку. Педагогічний дискурс. 2018. № 24. С. 17-22.
13. Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року). Київ: Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики, 2019.
14. Переглянута Європейська хартія участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні. 2003. URL: http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/eu_charter_ukr.pdf (дата звернення: 12.03.2021).
15. Тарануха О. М., Амеліна Н. К., Клименко І. С. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2017. №4. С. 129-134.
16. Лохвицька Л. В. Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи. Тернопіль : Мандрівець, 2017.
17. Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року). Київ : Офіційний вісник Президента України, 2018.
18. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2016 року). Тернопіль : Тернограф, 2017.
19. Харламов М. І. Соціальна робота: курс лекцій. Харків : НУЦЗУ, 2013.
20. Sherman M. Research of Influence of Computer Training of Future Lawyers on Indicators of Academic Achievement. Information Technology in Education: Scientific Journal. 2014. 19. Рр. 34-44.
21. Yadav A. K. Youth and Development: Role of social Worker. 2006. URL: http://www.sharing4good.org/article/youth-and-development-role-social-worker (дата звернення: 10.03.2021).
References
1. Alekseeva, H. M. (2014). Vykorystannia informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy v protsesi profesiynoi pidhotovky studentiv pedahohichnykh vuziv [The use of information and communication technologies in the process of professional training of students of pedagogical universities]. Zbirnyk naukovykh prats. Aktualni pytannia fizyko-matematychnoi osvity, 3, 184-191 (ukr).
2. Berezovska, L. I. (2020). Zasoby komunikatsii u profesiyniy diyalnosti sotsialnoho pratsivnyka [Means of communication in the professional activity of a social worker]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 2, 6-13 (ukr).
3. Borodin, S. Ye. (2008). Suchasnyy yevropeyskyy dosvid formuvannia ta realizatsii molodizhnoi polityky [Modern European experience in the formation and implementation of youth policy]. Dnipropetrovsk: Porohy (ukr).
4. Borovik, L. V. (2020). Innovatsii – osnovnyy metod aktyvizatsii investytsiynykh protsesiv u silskomu hospodarstvi [Innovation is the main method of intensifying investment processes in agriculture]. Mizhnarodnyy naukovo – praktychnyy zhurnal Finansovyy prostir, 1 (37), 8–15. doi: 10.18371/fp.1(37).2020.201541 (date of appeal: 12.03.2021) (ukr).
5. Buchkivska, H. (2018). Vykorystannia informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u protsesi khudozhnyo-trudovoi diyalnosti maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [The use of information and communication technologies in the process of artistic and labor activities of future primary school teachers]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriya: Pedahohika, 1, 39–46. doi: 10.25128/2415-3605.18.1.6 (date of appeal: 10.03.2021) (ukr).
6. Buyak, B. (2007). Molod yak osoblyva sotsialno-demohrafichna hrupa v umovakh stanovlennya sotsialno-pravovoi derzhavy ta hromadianskoho suspilstva [Youth as a special socio-demographic group in the conditions of formation of the social-legal state and civil society]. Naukovi zapysky, 36, 198-206 (ukr).
7. Zvyeryeva, I. D. (Ed.) (2000). Sotsialna robota z ditmy ta moloddiu (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Social work with children and youth (theoretical and methodological aspects)]. Uzhhorod: UzhNU (ukr).
8. Karpenko, A. V. (2018). Rozvytok intelektualnykh aktyviv liudskoho potentsialu: teoriya ta praktyka [Social work with children and youth (theoretical and methodological aspects)]. Zaporizhzhia: FOP V. V. Mokshanov (ukr).
9. Kyzymenko, L. D. & Byedna L. M. (2000). Slovnyk-dovidnyk sotsialnoho pratsivnyka (dlya studentiv ta sotsialnykh pratsivnykiv) [Dictionary of social worker (for students and social workers)]. Ljviv: DC MOU (ukr).
10. Lysenkova, I. P. (2018). Kohnityvnyy pidkhid u doslidzhenni emotsiynoi sfery [Cognitive approach in the study of the emotional sphere]. Psykholohiya i osobystist, 2 (14), 59-69 (ukr).
11. Nestorenko, T. P. & Bordousov O.V. (2015). Tsennost vyssheho obrazovaniia dlia indyvida [The value of higher education for the individual]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(3), 171-174. (rus).
12. Myskova, N. M. (2018). Pedahohichnyy treninh yak forma pidhotovky maybutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity do realizatsii idey staloho rozvytku [Pedagogical training as a form of preparation of future educators of preschool educational institutions for realization of ideas of sustainable development]. Pedahohichnyy dyskurs. 24, 17-22 (ukr).
13. Molod na rynku pratsi: navychky XXI stolittya ta pobudova karyery [Youth in the labor market: 21st century skills and career building] (2019). Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovniy Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2018 roku). Kyiv: Derzh. in-t simeynoi ta molodizhnoi polityky (ukr).
14. Perehlyanuta Yevropeyska khartiya uchasti molodi v hromadskomu zhytti na mistsevomu i rehionalnomu rivni [Revised European Charter for Youth Participation in Public Life at Local and Regional Level] (2003). Retrieved from http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/eu_charter_ukr.pdf (date of appeal: 12.03.2021) (ukr).
15. Taranukha, O. M., Amelina, N. K., & Klymenko, I. S. (2017). Tendentsii rozvytku rynku konsaltynhovykh posluh v Ukraini [Trends in the market of consulting services in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya na transporti, 4, 129-134 (ukr).
16. Lokhvytska, L. V. (Ed.) (2017). Tlumachnyy slovnyk-minimum iz sotsialnoi pedahohiky ta sotsialnoi roboty [Explanatory dictionary-minimum of social pedagogy and social work]. Ternopilj : Mandrivets (ukr).
17. Uchast molodi v protsesakh reformuvannya derzhavy [Participation of young people in the processes of state reform] (2018). Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovniy Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2017 roku). Kyiv: Ofitsiynyy visnyk Prezydenta Ukrainy (ukr).
18. Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in the context of decentralization] (2017). Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovniy Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2016 roku). Ternopil: Ternohraf (ukr).
19. Kharlamov, M. I. (2013). Sotsialna robota: kurs lektsiy [Social work: a course of lectures]. Kharkiv: NUCZU.
20. Sherman, M. (2014). Research of Influence of Computer Training of Future Lawyers on Indicators of Academic Achievement. Information Technology in Education: Scientific Journal, 19, 34-44 (eng).
21. Yadav, A. K. (2006). Youth and Development: Role of social Worker. URL: http://www.sharing4good.org/article/youth-and-development-role-social-worker (date of appeal: 10.03.2021) (eng).
Опубліковано
2021-04-28