МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАРТ-АП-ТЕХНОЛОГІЇ» МАЙБУТНІМ ОФІЦЕРАМ-ПРИКОРДОННИКАМ

Ключові слова: прикордонна служба, методика викладання, майбутні офіцери-прикордонники, старт-ап-технології, професійна діяльність

Анотація

У статті висвітлено специфіку методики викладання навчальної дисципліни «Старт-ап-технології» майбутнім офіцерам-прикордонникам. Автори торкнулись проблем якості вищої освіти в Україні і, зокрема, вищої військової освіти. Проаналізовано низку наукових праць з проблеми дослідження: і публікації, і монографії, і дисертації. Сутність методики викладання «Старт-ап-технологій» автори розкрили на прикладі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» у прикордонній академії. Основними особливостями методики є: побудова робочої програми згаданої навчальної дисципліни із врахуванням змісту професійної діяльності офіцерів-прикордонників; розподіл аудиторних годин було здійснено таким чином, щоб більша їх частка забезпечувала практичну підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників. Приблизно 26 навчальних годин з 46 аудиторних – це практичні заняття, решта лекційні та семінарські; під час проведення практичних та семінарських занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками використовувався широкий спектр педагогічних технологій: від інтерактивних бесід до колабораційних технологій; забезпечення міждисциплінарного зв’язку, оскільки «Старт-ап-технології» пов’язані із дисциплінами «Філософія», «Політичні та економічні системи», «Управління проектами» та іншими; використання управлінського потенціалу навчальної дисципліни, з метою формування здатності до прийняття рішень та усвідомлення відповідальності за ці рішення; формування нового стилю мислення, що демонструють власники старт-апів всього світу; розширення світогляду курсантів-прикордонників; забезпечення виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема таких якостей, як толерантність, стриманість тощо. Методика викладання сучасної навчальної дисципліни «Старт-ап-технології» вимагає врахування специфіки організації освітнього процесу у навчальному закладі, змісту професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників та оптимального рівня підготовленості до її викладання науково-педагогічних працівників.

Біографії авторів

К. Тушко, Національна академія Державної прикордонної служби України

Тушко К. доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна). E-mail: kltushko@ukr.net

В. Торічний, Національна академія Державної прикордонної служби України

Торічний В. доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна). E-mail: torichn10@gmail.com

Г. Топольницька, Національна академія Державної прикордонної служби України

Топольницька Г. – кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна). E-mail: topgalina@i.ua

С. Совва, Національна академія Державної прикордонної служби України

Совва С. кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна). E-mail: sovva.sergiej@ukr.net

Посилання

1. Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 227 с.
2. Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 20 с.
3. Давидов П. Г. Вища освіта в Україні. Університетська освіта: навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей. Донецьк : Світ книги; ДонІЗТ, 2012. 201 с.
4. Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.
5. Діденко О. Сутність, зміст і структура поняття «професійна надійність фахівця». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 1. С. 90-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_1_1:0 (дата звернення: 12.01.21).
6. Мірошніченко В., Гафіяк А. Розробка складових комплексу забезпечення системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 4. С. 86-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2019_4_8
7. Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145VIІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (дата звернення: 12.01.21).
8. Ставицький О. М. Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. № 1. С. 298–308.
References
1. Balahur, L. O. (2015). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnya osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu [Preparation of future border guards to manage the main units of state border protection]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 227. National Academy State Border Services named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
2. Bohdaniuk, O. D. (2007). Formuvannya hotovnosti do profesiynoii diyalnosti u maybutnikh ofitseriv-kinolohiv Derzhavnoii prykordonnoii sluzhby [Formation of readiness for professional activity in future officers-cynologists of the State Border Guard Service]. (Candidate of Pedagogical Sciences), 20. National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
3. Davydov, P. H. (2012). Vyshcha osvita v Ukraini. Universytetska osvita: navch. posib. dlya stud. tekhnichnykh spetsialnostey [Higher education in Ukraine. University education: textbook for students of technical specialties], 201. Donetsk: Svit knyhy; DonIZT (ukr).
4. Demianiuk, Y. A. (2010). Formuvannia viyskovo-orhanizatorskykh umin u maybutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of military-organizational skills in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 20. National Academy of State Border Service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi. Khmelnytskyi (ukr).
5. Didenko, O. (2015). Sutnist, zmist i struktura poniattia "profesiyna nadiynist fakhivtsia" [The essence, content and structure of the concept of "professional reliability of a specialist"]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 1, 90-101. Retrieved from gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_1_10 (date of appeal: 12.02.21) (ukr).
6. Miroshnichenko. V., Gafiyak A. (2019). Rozrobka skladovykh kompleksu zabezpechennya systemy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti fakhivtsiv z informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy [Development of components of the complex of providing the system of formation of professional competence of specialists in information and communication technologies]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 4, 86–101. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2019_4_(date of appeal: 12.02.21) (ukr).
7. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [On Higher Education: Law of Ukraine] dated 05.09.2017 # 2145VІІI. Retrieved from http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (date of appeal: 12.02.21) (ukr).
8. Stavytsky, O. M. (2013). Orhanizatsiya profesiynoho vykhovannia u Natsionalniy akademii Derzhanoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [Organization of professional education in the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and psychological sciences, 1, 298–308. Khmelnytskyi: NADPSU Publishing House (ukr).
Опубліковано
2021-04-28