МИСТЕЦТВО – ЗАСАДНИЧА СКЛАДОВА ЕСТЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА

Ключові слова: мистецтво, естетика, громадянин, навчання, культура

Анотація

У статті розглядається проблема ролі мистецтва та естетичного навчання в формуванні високоморальної, культурної особистості громадянина у сучасному світі. Художньо-естетичне навчання – це не лише навчання засобами мистецтва, ознайомлення та практикування учнями своїх бачень та здібностей у сферах музики, архітектури, живопису, театру тощо. Навчання засобами мистецтва формує особистість учня як частину суспільства, фундаментальну складову цілої держави, враховуючи особливості полікультурності сучасності. Стаття надає визначення поняття «естетична свідомість», яка є як і індивідуальним, так й суспільним явищем, відображаючи у своїй конотативності розуміння історичного та культурного надбання; прийняття, відповідність й прагнення до розвитку суспільства, що сприяє передусім його внутрішньо-особистісному та загальносуспільному культурному зростанню. У статті надається визначення «громадянина», яке дефініюється як особистість – складова суспільства з моральними й культурними цінностями, а також активний творець майбутнього цього суспільства. Проаналізовано питання формування патріотичного громадянина – носія загальнолюдської культури й цінностей засобами мистецтва, підкреслюючи те, що мистецтво здатне пробуджувати добро та найкраще у людині. Встановлюючи зв’язок мистецтва як культурної практики із дійсністю, у статті встановлюються його завдання при формуванні особистості громадянина, які передбачають розвиток й формування креативно-новаторського підходу до явищ сучасності, розвиток та формування особистісної та суспільно-громадянської системи цінностей, наголошуючи на можливості створення загального «морально доброго» з метою формування та концептуалізації естетично свідомого, культурного суспільства.

Біографія автора

А. С. Хохлов , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Хохлов Артем Сергійович – аспірант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна).
E-mail: artemskhokhlov@gmail.com

Посилання

1. Естетика: навч. посібник / Газнюк Л. М. та ін. Київ : «Кондор», 2011. 124 c.
2. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. Москва : Учпедгиз, 1956. 378 с.
3. Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ : Наук. думка, 2009. Т.6 : Ла-Мі. 2009. 784 с.
4. Закон України «Про громадянство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text (дата звернення: 27.03.2021).
5. Кант І. Естетика / пер. з нім. Б. Гавришкова. Львів: Аверс, 2007. 360 с.
6. Муляр Н. Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи. Молодь і ринок. 2015. № 2. С. 62-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_14 (дата звернення: 26.03.2021).
7. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ, 2002. 528 с.
8. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/schiller_aesthetic_education.pdf (дата звернення: 01.04.2021).
References
1. Hazniuk, L. M., Mohylova, S. V., Miasnikova, N. O., & Saltan, N. M. (2011). Estetyka [Aesthetics]. Kyiv (ukr).
2. Disterveg A. (1956). Izbrannye pedagogicheskie sochinenija. [Featured pedagogical thesis]. Moscow (rus).
3. Smolii, V. A. (Ed.). Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Encyclopedia of history of Ukraine: in 10 vol.] (2009). Kyiv (ukr).
4. Zakon Ukrainy "Pro hromadianstvo Ukrainy" [Act of Ukraine "On citizenship of Ukraine"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text (date of appeal: 27.03.2021) (ukr).
5. Kant, I. (2007). Estetyka [Aesthetics]. Lviv (ukr).
6. Muliar, N. (2015). Rol mystetstva u formuvanni osobystosti uchnia pochatkovoi shkoly [The role of art in formation of pupul’s personality in a primary school]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_14 (date of appeal: 26.03.2021) (ukr).
7. Fitsula, M. M. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv (ukr).
8. Shiller, F. Pis'ma ob jesteticheskom vospitanii cheloveka [The letters about person’s aesthetical education]. Retrieved from http://www.bim-bad.ru/docs/schiller_aesthetic_education.pdf (date of appeal: 01.04.2021) (rus).
Опубліковано
2021-04-28