ТЕХНОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: лідер, лідерство, лідерський потенціал, технологія лідерства, керівник закладу освіти

Анотація

У статті уточнено поняття «лідер», «лідерство», «лідерський потенціал». Центральною дефініцією дослідження є «технологія лідерства», яка трактується автором як сукупність знань про лідерство, його форми, концепції та стилі, а також послідовність етапів формування та розвитку в керівника лідерського потенціалу. Технологія лідерства у даному дослідженні розглядається в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти. З’ясовано розбіжності між керівництвом та лідерством, керівником та лідером. Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дав можливість з’ясувати, що традиційно виділяють дві форми лідерства: формальне та неформальне. Схарактеризовано такі стилі лідерства: ідеалістичний, навчаючий, товариський, демократичний, амбіціозний та авторитарний. З’ясовано, що станом на сьогодні ефективними в умовах закладу освіти вважаються концепції харизматичного лідерства, трансформаційного лідерства та лідерства в управлінні командою. Визначено першорядні лідерські якості. Серед них: організаторські здібності, авторитетність, активність, рішучість, упевненість у собі, асертивність, сила волі, гострий розум, розвинене почуття інтуїції, здатність до співпраці, стійкість до стресу, вміння слухати інших, бути приємним співрозмовником, оригінальність, рефлексивність, уміння психологічно грамотно впливати на ситуацію в колективі. З’ясовано, що розвиток лідерського потенціалу в керівників закладів загальної середньої освіти неможливий шляхом виключно інформування, адже передбачає відповідне ставлення та поведінку особистості. Тому програми навчання з розвитку лідерства мають бути практично-орієнтовані. Виділено основні форми розвитку лідерських якостей. Розроблено алгоритм розвитку лідерського потенціалу в керівників закладів загальної середньої освіти. Синтезовано типові помилки лідера.

Біографія автора

М. В. Швардак , Мукачівський державний університет

Швардак Маріанна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет (м. Мукачево, Україна). E-mail: anna-mari_p@ukr.net

Посилання

1. Алюшина Н. О., Новаченко Т. В. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 48 с.
2. Грицяк І. А. Twinning як механізм співробітництва між державними службовцями України та Європейського Союзу. Стратегічна панорама. 2007. № 1. С. 114-120.
3. Грищенко І. М. Лідерство як феномен управління групою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 116-119.
4. Лідерство в муніципальному управлінні: навч.-метод. посіб. / ДП «Укртехінформ». Київ, 2013. 263 с.
5. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. Полтава : ПУЕТ, 2016. 375 с.
6. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич та ін. Київ, 2018. 74 с.
7. Романовський О. Г. Методологічні засади концепції підготовки лідерів-професіоналів у системі неперервної інженерної освіти. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: матеріали міжнар. наук. конф. (16–17 травня 2000 р.). Харків. 2000. С. 16–22.
8. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. Івано-Франківськ, 2015. 296 с.
9. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків : Школа, 2006. 632 с.
10. Технології педагогічного менеджменту: тренінги для здобувачів денної та заочної форм навчання ОС «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація «Управління закладами освіти») / укладач М. В. Швардак. Мукачево : МДУ, 2021.
11. Шатун В. Т. Компетентності лідера як детермінанта ефективності сучасного менеджера. Наукові праці. Економіка. 2017. Вип. 294. С. 73-80.
12. Швардак М. В. Контент-аналіз освітніх програм підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2020. №4 (123). С. 9-16. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.4.9-16.
13. Goleman D., Boyatzis R. E., McKee A. Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence. Harvard Business School Press, 2004. 306 р.
14. Kouzes J. M., Posner B. Z. The Five Practices of Exemplary Leadership. 2nd Edition. Posner–Wiley, 2011. 24 p.
15. Stogdill R. Handbook of Leadership. N.Y., 1974.
References
1. Aliushyna, N. O., & Novachenko, T. V. (2013). Psykholohichni mekhanizmy efektyvnoho upravlinskoho vplyvu [Psychological mechanisms of effective managerial influence]. Кyiv (ukr).
2. Hrytsiak, I. A. (2007). Twinning yak mekhanizm spivrobitnytstva mizh derzhavnymy sluzhbovtsiamy Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu [Twinning as a mechanism of cooperation between civil servants of Ukraine and the European Union]. Stratehichna panorama, 1, 114–120 (ukr).
3. Hryshchenko, I. M. (2015). Liderstvo yak fenomen upravlinnia hrupoiu. [Leadership as a phenomenon of group management]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 10, 116-119 (ukr).
4. Liderstvo v munitsypalnomu upravlinni: navch.-metod. posib. [Leadership in municipal government: training manual] (2013). DP "Ukrtekhinform". Kyiv (ukr).
5. Nestulia, O. O., & Nestulia, S. I. (2016). Osnovy liderstva. Naukovi kontseptsii (seredyna XX – pochatok XXI st.): navch. posib. [Fundamentals of leadership. Scientific concepts (middle of the XX - beginning of the XXI century): tutorial] Poltava (ukr).
6. Otych, O.M. (Ed.) et al (2018). Novi vymohy do kompetentnostei kerivnykiv shkil v Ukraini [New requirements for the competencies of school principals in Ukraine]. Kyiv (ukr).
7. Romanovskyi, O. H. (2000). Metodolohichni zasady kontseptsii pidhotovky lideriv-profesionaliv u systemi neperervnoi inzhenernoi osvity [Methodological principles of the concept of training professional leaders in the system of continuing engineering education]. Tvorcha osobystist u systemi neperervnoi profesiinoi osvity, Materialy mizhnar. nauk. konf. Kharkiv, 16–22 (ukr).
8. Serheieva, L. M., Kondratieva, V. P., & Khromei, M. Ia (2015). Liderstvo: navch. posibn. [Leadership: tutorial]. Ivano-Frankivsk (ukr).
9. Dubichynskoho, V. V. (Ed.) (2006). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv (ukr).
10. Shvardak, M. V. (2021). Tekhnolohii pedahohichnoho menedzhmentu [Technologies of pedagogical management], Treninhy dlia studentiv dennoi ta zaochnoi form navchannia OS "Mahistr" spetsialnosti 011 "Osvitni, pedahohichni nauky" (spetsializatsiia "Upravlinnia zakladamy osvity"). Mukachevo (ukr).
11. Shatun, V. T. (2017). Kompetentnosti lidera yak determinanta efektyvnosti suchasnoho menedzhera [Competences of the leader as a determinant of efficiency of the modern manager]. Naukovi pratsi. Ekonomika, 294, 73-80 (ukr).
12. Shvardak, M. V. (2020). Kontent-analiz osvitnikh prohram pidhotovky maibutnikh kerivnykiv zakladiv osvity [Content analysis of educational programs for training future heads of educational institutions]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 4 (123), 9-16 (ukr).
13. Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2004). Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence. Harvard Business School Press (eng).
14. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2011). The Five Practices of Exemplary Leadership (2nd ed.). Posner–Wiley (eng).
15. Stogdill, R. (1974). Handbook of Leadership. N.Y. (eng).
Опубліковано
2021-04-28