МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: методика викладання, академічна доброчесність, заклад вищої освіти, інтерактивні технології, здобувачі освіти

Анотація

У представленій статті розкрито сучасні методичні прийоми і технології викладання дисципліни «Академічна доброчесність» у вищій школі, виокремлено низку особливостей інтерактивного навчання, що є важливими і цінними у формуванні самомотивації здобувачів. Зміст публікації відображає основні новітні досягнення вітчизняної і зарубіжної педагогіки, що апробовані викладачами кафедри педагогіки вищої школи ДДПУ, доповнені інтерактивними методиками викладання. У публікації зазначено, що швидкі темпи розвитку освітніх технологій, істотне розширення освітньо-інформаційного простору стало не тільки суттєвим кроком вперед до прогресу й оновлення навчального процесу, але і породило практику недолугого використання застарілих методик на тлі освітніх інновацій, що пов’язано з деякою легковажністю та небажанням декого зі здобувачів вищої освіти наполегливо займатись і докладати зусиль в отриманні знань. Таким чином, потреба в утвердженні принципів академічної доброчесності в якості пріоритетних і нагальної необхідності в розробці й упровадженні сучасних методик викладання актуалізує дослідження означеної проблеми.

У статті авторами доведено, що підвищення якості викладання згодом допоможе майбутнім фахівцям успішно реалізовувати соціально-освітню місію в українському суспільстві, тобто забезпечувати ефективний професійний і загальнокультурний розвиток здобувачів вищої освіти. Авторами підкреслено, що основним завданням сучасних педагогічних методик має стати формування академічної культури, яке досягається шляхом повернення здобувачів до усвідомленого, наполегливого навчання із дотриманням норм і правил академічної доброчесності та застосуванням інноваційних технологій. У підсумках статті зауважено, що новітні технології не замінюють, а доповнюють вже випробовані та добре зарекомендовані в освітньому процесі вищої школи, і повністю відмовлятись або ігнорувати їх не слід.

Біографії авторів

Н. С. Гарань, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: garan_nat@i.ua

О. М. Сипченко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: sypchenko.olha@gmail.com

Посилання

1. Батечко Н. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016. 669 с.
2. Гарань Н., Прядко О. До проблеми організації науково-дослідної діяльності магі-странтів у закладі вищої освіти. Молодий вчений. 2018. № 10.1 (62.1). С. 13-15.
3. Гарань Н., Фатальчук С., Смоляр Є. Академічна доброчесність як універсалія сучасної освіти та науки. Університетська освіта і наука: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. Харків, 2021. С. 243-245.
4. Кравченко В. М. Теоретичні і методичні засади модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури: дис. … дра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2017. 613 с.
5. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ, 2018. 269 с.
6. Сипченко О. М. Використання соціальної платформи віртуальної реальності AltspaceVR в освітньому процесі ЗВО. Перспективні напрями сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Слов’янськ, 2021. С. 173-176.
7. Сипченко О. Формування цифрової компетентності магістрів освіти в умовах дистанційного навчання. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch. 2021. URL: https://cutt.ly/LnqThbA (дата звернення: 04.06.2021).
8. Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО. Hameln, Germany : InterGING, 2019. Рр.180-195.
References
1. Batechko, N. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury [Theoretical and methodological principles of training high school teachers in the master's program]. (Thesis of Doctor of Pedagogical Sciences), 669. Kyiv (ukr).
2. Haran, N., & Priadko, O. (2018). Do problemy orhanizatsii naukovo-doslidnoi diyalnosti mahistrantiv u zakladi vyshchoi osvity [On the problem of organizing research activities of undergraduates in higher education]. Molodyi vchenyi, 10.1 (62.1), 13-15 (ukr).
3. Haran, N., Fatalchuk, S., & Smolyar, Ye. (2021). Akademichna dobrochesnist yak universaliya suchasnoi osvity ta nauky [Academic integrity as a universal of modern education and science]. Universytetska osvita i nauka: tradytsii ta innovatsii: materialy Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii, UESTI-2021, 243-245. Kharkiv (ukr).
4. Kravchenko, V. M. (2017). Teoretychni i metodychni zasady modernizatsii profesiynoi pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury [Theoretical and methodical bases of modernization of professional training of teachers of higher school in the conditions of a magistracy]. (Thesis of Doctor of Pedagogical Sciences), 613. Zaporizhzhia (ukr).
5. Nikonenko, T. V. (2018). Pidhotovka mahistriv pochatkovoi osvity do zastosuvannia tekhnolohii kontekstnoho navchannya [Preparation of masters of primary education for the application of contextual learning technology]. (Thesis of Candidate of Pedagogical Sciences), 269. Berdyansk (ukr).
6. Sypchenko, O. M. (2021). Vykorystannya sotsialnoi platformy virtualnoi realnosti AltspaceVR v osvitnyomu protsesi ZVO [The use of the social platform of virtual reality AltspaceVR in the educational process of HEI]. Perspektyvni napryamy suchasnoi nauky ta osvity: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 173-176. Sloviansk (ukr).
7. Sypchenko, O. (2021). Formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti mahistriv osvity v umovakh dystantsiynoho navchannya [Formation of digital competence of masters of education in the conditions of distance learning]. In Abdullayev A., Rebar I., et al. Modern education, training and upbringing: collective monograph. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch. Retrieved from https://cutt.ly/LnqThbA (date of appeal: 04.06.2021) (ukr).
8. Sypchenko, O., Cherkashyna, L., & Haran, N. (2019). Formuvannia zahalnykh kompetentnostey maybutnikh vykladachiv zasobamy innovatsiynykh tekhnolohiy v osvitnyomu seredovyshchi ZVO [Formation of general competencies of future teachers by means of innovative technologies in the educational environment of HEI], 180-195. Hameln, Germany: InterGING (ukr).
Опубліковано
2021-09-28