СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, особистісно-комунікативний, інформаційно-пізнавальний та діяльнісно-результативний компоненти, офіцер кримінально-виконавчої служби

Анотація

Соціально-комунікативна компетентність офіцера кримінально-виконавчої служби є визначальним чинником його успішної професійної діяльності. З урахуванням наукових праць з питань формування професійно та соціально-комунікативної компетентності, а також особливостей професійної діяльності офіцера кримінально-виконавчої служби його соціально-комунікативну компетентність визначено як інтегративну особистісну властивість, що охоплює особистісні характеристики та мотиви професійної діяльності, спеціальні знання і вміння, необхідні для налагодження соціально-комунікативної взаємодії з різними категоріями осіб, насамперед колегами, ув’язненими, їхніми родичами та громадськістю. У структурі соціально-комунікативної компетентності виокремлено особистісно-комунікативний, інформаційно-пізнавальний та діяльнісно-результативний компоненти. Особистісно-комунікативний компонент стосується особистісних характеристик, властивостей та здібностей, необхідних офіцеру кримінально-виконавчої служби для професійної комунікації. Йдеться про визнання моральних норм, орієнтування на загальнолюдські цінності добра та справедливості, комунікативність, готовність до контактів з іншими людьми, толерантність, здатність до адекватного самооцінювання, готовність до саморозвитку та ін. Інформаційно-пізнавальний компонент соціально-комунікативної компетентності стосується знань про особливості професійної комунікації, розуміння функціонування груп засуджених, механізм регуляції спільної діяльності, правила екстремальної і конфліктної комунікації. Діяльнісно-результативний компонент соціально-комунікативної компетентності офіцера охоплює уміння чітко виражати свої думки під час комунікації із засудженими та іншими категоріями людей, вислухати співрозмовників, обґрунтувати свої рішення, уміти вести дискусію та володіти навичками переконання з метою зменшення кількості випадків застосування заходів примусу.

Біографія автора

А. С. Квітка, Академія Державної пенітенціарної служби

Квітка Аліна Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва, Академія Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів, Україна). E-mail: Alina-Kvitka@ukr.net

Посилання

1. Піковець Н. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами соціально-психологічного тренінгу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4 (2). С. 191–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ppsv_2011_4(2)__30 (дата звернення: 21.10.2020).
2. Скакун О. Ф., Овчаренко Н. І. Юридична деонтологія: підруч. / пер. з рос. Харків: Еапада, 2008. 400 с.
3. Кузьменко О. М. Розвиток комунікативної компетентності студентів завдяки навчанню у співпраці (co-operative learning). Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2015. № 24. С. 73–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2015_24_13 (дата звернення: 21.10.2020).
4. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2017. 263 с.
5. Носовський А. М., Панов С. Ф. Формування комунікативної компетенції фахового спрямування. Водний транспорт. 2014. Вип. 2. С. 169–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2014_2_30 (дата звернення: 21.10.2020).
6. Токарська А. С., Франків Л. С. Діалогічна проекція взаємодії правоохоронних органів (ОВС – митна служба): монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 224 с.
7. Професійна етика персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: навч. посіб. / уклад. І. В. Дорошенко. Біла Церква, 2019. 73 с.
8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t052713?an=230 (дата звернення 06.11.2020).
9. Кодекс етики та службової поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Схвалено рішенням колегії Державної пенітенціарної служби України (протокол № 11РК від 19.12.2012. URL: http://ukrprison.org.ua/departmental/suborders/1367145079 (дата звернення: 04.01.2021).
10. Синьов В. М., Медведєв В. С., Скоков С. І. Професійне спілкування пенітенціарного персоналу: навч.-метод. посіб. Київ: б. в., 2003. 152 с.
11. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підруч / 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Атіка, 2006. 296 с.
12. Діденко О. В., Шумовецька С. П. Формування професійної культури офіцера-прикордонника засобами спецкурсу «Українсько-російські відносини: історія і сучасність». Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського «Військова освіта». 2019. № 2 (40). URL: http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/192707/193715 (дата звернення: 04.01.2021).
References
1. Pikovets, N. (2011). Formuvannia komunikatyvnoi competentnosti maibutnikh pedahohiv zasobamy sotsialno-psykholohichnoho treninhu [Future teachers’ communicative competence forming by means of social and psychological training]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 4 (2), 191–197. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__30 (date of appeal: 21.10.2020) (ukr).
2. Skakun, O. F., & Ovcharenko, N. I. (2008). Yurydychna deontolohiia: pidruchnyk [Legal deontology: textbook]. Kharkiv: Eapada (ukr).
3. Kuzmenko, O. M. (2015). Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv zavdiaky navchanniu u spivpratsi (co-operative learning) [Development of students’ communicative competence by co-operative learning]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika, 24, 73–76. Retrieved from URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2015_24_13 (date of appeal: 21.10.2020). (ukr).
4. Darmohrai, P. V. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Forming professional competence of the future officers of the State Penitentiary Service of Ukraine in the process of their professional training]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis). Khmelnytskyi (ukr).
5. Nosovskyi, A. M., & Panov, S. F. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhovoho spriamuvannia [Communicative competence of professional direction forming]. Vodnyi transport, 2, 169–175. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2014_2_30 (date of appeal: 21.10.2020) (ukr).
6. Tokarska, A. S., & Frankiv, L. S. (2015). Dialohichna proektsiia vzaiemodii pravookhoronnykh orhaniv (OVS – mytna sluzhba): monographiya [Dialogic projection of interaction of law enforcement agencies (internal affairs bodies - customs service): monograph]. Lviv: LvDUVS (ukr).
7. Doroshenko, I. V. (2019). Profesiina etyka personalu Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Professional ethics of the staff of the State Criminal and Executive Service of Ukraine]: textbook. Bila Tserkva (ukr).
8. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainy: Zakon Ukrainy [On the State Criminal and Executive Service of Ukraine: law of Ukraine]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/t052713?an=230 (date of appeal: 06.11.2020) (ukr).
9. Kodeks etyky ta sluzhbovoi povedinky personalu Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Code of ethics and official conduct of the staff of the State Criminal and Executive Service of Ukraine]. Retrieved from http://ukrprison.org.ua/departmental/suborders/1367145079 (date of appeal: 04.01.2021). (ukr).
10. Synov, V. M., Medvediev, V. S. & Skokov, S. I. (2003). Profesiine spilkuvannia penitentsiarnoho personal: navch.-metod. posib. [Penitentiary personnel’s professional communication: textbook]. Kyiv (ukr).
11. Slyvka, S. S. (2006). Yurydychna deontolohiia [Legal Deontology]: textbook. Kyiv: Atika (ukr).
12. Didenko, O. V., & Shumovetska, S. P. (2019). Formuvannia profesiinoi kultury ofitsera-prykordonnyka zasobamy spetskursu "Ukrainsko-rosiiski vidnosyny: istoriia i suchasnist" [Formation border guard officer’s professional culture by means of a special course "Ukrainian-Russian relations: history and modernity"]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho "Viiskova osvita", 2 (40). Retrived from http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/192707/193715 (date of appeal: 04.01.2021). (ukr).
Опубліковано
2021-09-28