ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ ДОНЕЧЧИНИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Ключові слова: громадянська компетентність, патріотизм, література рідного краю, українська мова

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій авторів із проблеми формування ключових компетентностей у студентів у процесі їхнього навчання в закладах вищої освіти, зокрема під час викладання курсів гуманітарного циклу. Ураховуючи, що реформування української освіти ставить за мету формування ключових компетентностей у процесі навчальної діяльності, авторами досліджено теоретичні засади поняття компетентність, проблеми формування громадянської компетентності в здобувачів вищої освіти, запропоновано ілюстративний матеріал, який може бути використано під час проведення практичних занять із вивчення орфографії української мови, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів. Висвітлено питання всебічного розвитку здобувачів вищої освіти, зокрема формування в них громадянської компетентності (як однієї з ключових компетентностей) під час вивчення курсу «Практикум з української мови» на основі творів письменників-земляків. У праці науковцями подано приклади текстів української прозаїки. Презентований матеріал для практичного застосування запропоновано в результаті опрацювання відповідного тексту твору українського письменника-земляка Івана Костирі «Думи про Донбас», може бути використано під час викладання курсу «Практикум з української мови» у студентів філологічного факультету педагогічного університету. У розвідці розкрито теоретичні та практичні аспекти, які вможливлюють процес формування в студентів громадянської компетентності, що сприяє вихованню патріотичної молоді, ерудованих членів українського суспільства, майбутнього нації.

Ілюстративний матеріал є цінним не лише як із боку лінгвістичного, так само й літературознавчого, бо сприяє ознайомленню здобувачів вищої освіти з постаттю письменника – уродженця Донеччини, його творчістю й формує в студентів приклад національно свідомого громадянина країни, прозовий доробок якого свідчить про любов до рідної землі. Відповідно, поданий у розвідці матеріал може стати елементом інтегрованих занять із української мови та літератури (літератури рідного краю).

Біографії авторів

О. В. Колган , Донбаський державний педагогічний університет

Колган Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, помічник ректора, доцент кафедри української мови та літератури, Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: ovkolgan@gmail.com

Т. В. Колган , Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної овіти

Колган Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, доцент кафедри управління та адміністрування, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної овіти (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: taKolgan@i.ua

Р. М. Падалка , Донбаський державний педагогічний університет

Падалка Руслана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури, Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: ruslana-padalka@i.ua

Посилання

1. Бех І. Д. Виховання особистості: Особистісно-орієнтований підхід: науково- практичні засади. Київ : Либідь, 2003.
2. Калюжна Т. Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивченні курсу «Основи педагогічної творчості і майстерності». Педагогіка і психологія. 2008. № 3-4 (60–61). С. 100–106.
3. Концепція національного виховання студентської молоді. URL: http:// www.ldufk.edu.ua/index.php/dokumenti.275/articles/koncepcija-nacionalnogo-vixovannja-studentskoji-molodi.html (дата звернення: 07.06.2021).
4. Костиря І. С. Думи про Донбас: у двох частинах / пер. Корнєєва М. П. Донецьк : Каштан, 2007.
5. Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал. 2016. № 11. С. 97-108. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», Житомир.
6. Пометун О. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучас¬ної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 23. C. 18-20.
7. Приходченко К. І. Громадянська позиція особистості як вагома складова творчого освітньо-виховного середовища в закладах гуманітарного профілю. Педагогічна скарбниця Донеччини. 2006. № 2. C. 36-38.
8. Тернопільська В. І. Особливості виховання патріотизму у студентської молоді. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_3_24 (дата звернення: 07.06.2021).
9. Чорна К. Патріотизм – духовна цінність молодих громадян України. Цінності освіти і виховання: науково-методичний збірник / За заг. ред. О.В. Сухомлинської. Київ : Вища школа, 1997. C. 26-29.
References
1. Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti: Osobystisno-oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady [Upbringing of the Personality: Personality-Oriented Approach: Scientific-Practical Foundations]. Kyiv: Lybid (ukr).
2. Kaliuzhna, T. H. (2008). Formuvannia zahalnoliudskykh tsinnostei maibutnoho vchytelia pidchas vyvchenni kursu "Osnovy pedahohichnoi tvorchosti I maisternosti" [Forming General Human Values of Future Teacher When Studying the Course "Fundamentals of Pedagogical Creative Work and mastery"]. Pedahohika I psykholohiia –Pedagogy and psychology, 3–4 (60–61), 100–106 (ukr).
3. Kontseptsiia natsionalnoho vykhovannia studentskoi molodi [Concept of National Upbringing of Student Youth]. Retrieved from http:// www.ldufk.edu.ua/index.php/
dokumenti.275/articles/koncepcija-nacionalnogo-vixovannja-studentskoji-molodi.html (date of appeal: 07.06.2021) (ukr).
4. Kostyria, I. S. (2007). Dumy pro Donbas: U dvokh chastynakh [Thoughts about Donbas: in Two Parts]. Translation by M. P. Kornieiev. Donetsk: Kashtan (ukr).
5. Marushchak, O. M. (2016). Poniattia kompetentnosti u pedahohichnii diialnosti [The Concept of Competence in Pedagogical Activites]. Kreatyvna pedahohika: nauk.-metod. zhurnal, 11, 97–108. Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky "Polissia", Zhytomyr (ukr).
6. Pometun, O. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti: pohliad z pozytsii suchasnoi pedahohichnoi nauky [Forming Civic Competence: View from Modern Pedagogical Science]. Visnyk prohramshkilnykhobminiv – Bulletin of School Exchange Programs, 23, 18–20 (ukr).
7. Prykhodchenko, K. I. (2006). Hromadianska pozytsiia osobystosti yak vahoma skladova tvorchoho osvitno-vykhovnoho seredovyshcha v zakladakh humanitarnoho profiliu [Civic Position of the Personality as an Important Component of the Creative Educational-Upbringing Environment in Institutions of Humanitarian Profile]. Pedahohichna skarbnytsia Donechchyny, 2, 36–38 (ukr).
8. Ternopilska, V. I. (2012). Osoblyvosti vykhovannia patriotyzmu u studentskoi molodi [Peculiarities of Upbringing of Patriotism in Student Youth]. Visnyk Natsionalnoi Akademii Derzhavnoi Prykordonnoi SluzhbyUkrainy. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_3_24 (date of appeal: 07.06.2021) (ukr).
9. Chorna, K. (1997). Patriotyzm – dukhovna tsinnist molodykh hromadian Ukrainy [Patriotism id Spiritual Value of Young Citizens of Ukraine]. Tsinnosti osvity I vykhovannia: naukovo-metodychnyi zbirnyk, 26–29. O. V. Sukhomlynska (Ed.). Kyiv: Vyshchashkola (ukr).
Опубліковано
2021-09-28