МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ

Ключові слова: медичний заклад вищої освіти, виховний інститут, освітній інститут, толерантна взаємодія, майбутні магістри медицини

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості медичного закладу вищої освіти як інституту формування професійних якостей майбутніх магістрів медицини. У зв’язку із модернізацією системи освіти України, входженням її в європейський освітній простір, особливої актуальності набуває проблема створення в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти таких умов, які б сприяли ефективному формуванню професійних якостей майбутніх фахівців. Для досягнення мети в роботі використовується комплекс методів дослідження, а саме: теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення та систематизація наукових даних).

Виявлено, що педагогічні умови становлення і розвитку професійних якостей студентської молоді у медичній сфері передбачають наявність таких факторів, як: забезпеченість гуманітарно-виховної роботи; гуманізація й гуманітаризація освіти; наявність гуманістичної концепції навчання і виховання; забезпеченість інформацією; забезпеченість засобами організації дозвілля; комфортність освітнього середовища; відповідальність вишу за підготовку фахівця високої кваліфікації; власні зусилля студента з саморозвитку та самовдосконалення особистості; організація всебічної взаємодії культури та освіти; визнання людської та національної культури фактором розвитку освіти; наявність системи соціального партнерства.

Зазначено, що під час професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному виші важливого значення набуває особистісна підготовка студентської молоді, метою якої є формування як професійно значущих якостей особистості, так і її гуманістичної спрямованості, психологічної культури, здатності до толерантної взаємодії майбутніх лікарів із пацієнтами.

Встановлено, що медичний заклад вищої освіти являє собою виховний і освітній інститут, один з мікрофакторів соціалізації особистості, що відрізняється тим, що першорядне значення приділяється професійній медичній освіті у взаємозв'язку з формуванням у майбутніх магістрів медицини моральності.

Біографії авторів

О. М. Куценко , Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Куценко Олеся Миколаївна ‒ викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне, Україна). E-mail: lesenya.kutsenko@gmail.com

Т. Є. Карлова, Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Карлова Тетяна Євгенівна ‒ кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне, Україна). E-mail: karlovate@gmail.com

Посилання

1. Асмалова М. В. Проблеми виховання й оцінювання морально-етичних якостей студентів медичних вишів. Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах: матеріали наук.практ. конф., з міжнар. уч. (Полтава, 22 бер. 2018 р.). Полтава, 2018. С. 12-15.
2. Бабенко П. А. Формирование толерантности как профессиональной компетентности в процессе подготовки будущих врачей: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ростов-на-Дону, 2009. 155 с.
3. Ісаєва О. Інноваційний підхід щодо культурно-освітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 2014. Вип. 13. С. 157-162.
4. Карташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2001. 22 с.
5. Лещенко Т. О. Про деякі аспекти гуманітарної підготовки студентів-медиків. Гуманітарна та екологічна підготовка студентів: тези навч.-метод. конф. Полтава, 1994. С. 42-43.
6. Лигер С. А. Формирование копинг-поведения студентов медицинского вуза и его влияние на личностно-профессиональное развитие врача : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04. Бишкек, 1997. 191 с.
7. Мудрик А. В. Воспитание в системе образования. Социализация молодежи в условиях развития современного образования. Новосибирск : НГПУ, 2004. С. 19-23.
8. Шантуров А. Г. О нравственном и деонтологическом воспитании студентов и врачей на клинической кафедре медицинского института. Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982. 32 с.
References
1. Asmalova, M. V. (2018). Problemy vykhovannia y otsiniuvannia moralno-etychnykh yakostei studentiv medychnykh vyshiv [Problems of education and assessment of moral and ethical qualities of medical students]. Aktualni pytannia kontroliu yakosti osvity u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh: proceeding of the Scientific and Practical Conference. Poltava, 12-15 (ukr).
2. Babenko, P. A. (2009). Formirovanie tolerantnosti kak professionalnoi kompetentnosti v protcesse podgotovki budushchikh vrachei [Formation of tolerance as professional competence in the process of training future doctors]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis). Rostov-na-Donu (rus).
3. Isaieva, O. (2014). Innovatsiinyi pidkhid shchodo kulturno-osvitnoho seredovyshcha vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv osvity [An innovative approach to the cultural and educational environment of higher medical educational institutions]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 13, 157-162 (ukr).
4. Kartashov, A. I. (2001). Pedahohichni osnovy rozvytku innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha suchasnoho litseiu [Pedagogical bases of development of innovative educational environment of modern lyceum]. (Abstract of Candidate of Pedagogical Sciences Thesis). Luhansk (ukr).
5. Leshchenko, T. O. (1994). Pro deiaki aspekty humanitarnoi pidhotovky studentiv-medykiv [About some aspects of humanitarian training of medical students]. Humanitarna ta ekolohichna pidhotovka studentiv: theses of proceeding of the Scientific and Methodological Conference. Poltava, 42-43 (ukr).
6. Liger, S. A. (1997). Formirovanie koping-povedeniia studentov meditcinskogo vuza i ego vliianie na lichnostno-professionalnoe razvitie vracha [Formation of coping behavior of medical students and its impact on the personal and professional development of a doctor]. (Candidate of Psychological Sciences Thesis). Bishkek (ukr).
7. Mudrik, A. V. (2004). Vospitanie v sisteme obrazovaniia [Upbringing in the system of education]. Sotcializatciia molodezhi v usloviiakh razvitiia sovremennogo obrazovaniia – Socialization of youth in the context of the development of modern education, 19-23 (rus).
8. Shanturov, A. G.(1982). O nravstvennom i deontologicheskom vospitanii studentov i vrachei na klinicheskoi kafedre meditcinskogo instituta [On the moral and deontological education of students and doctors at the clinical department of the medical institute]. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatelstvo (rus).
Опубліковано
2021-09-28