ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ключові слова: методологічний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, особистість, діяльність, професійний розвиток, професійна підготовка, майбутній фахівець у галузі музичної педагогіки

Анотація

У статті розглянуто можливості використання особистісно-діяльнісного підходу в процесі професійного розвитку майбутнього фахівця у галузі музичної педагогіки. Висвітлюються ключові ідеї відомих науковців – представників особистісно-діяльнісного підходу в психології та педагогіці. Аналізуються теоретичні концепції, пов’язані з професійним розвитком майбутніх фахівців, зокрема, у сфері мистецької освіти.

Професійний розвиток розглядається у статті як особливий вид діяльності, спрямованої на самовдосконалення особистості майбутнього педагога. Тому значна увага приділена аналізу цього феномену, його специфіці. Зазначено, що професійний розвиток має певну структуру, відбувається за визначеними стадіями, тобто являє собою «формоутворення» особистості, адекватної вимогам професійної діяльності, оскільки саме діяльність задає вимоги до особистості, виступає стимулом її розвитку.

Професійний розвиток майбутніх фахівців-музикантів передбачає тісне поєднання особистісного і діяльнісного аспектів; у процесі конструювання освітнього процесу для майбутніх фахівців у галузі музичної педагогіки необхідною є орієнтація на особистість як мету, суб'єкт, результат і головний критерій його ефективності.

Біографія автора

В. А. Лісовий , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). E-mail: v.lisoviy@chnu.edu.ua

Посилання

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург, 1996. 338 с.
2. Викулина М. А. Личностно-ориентированный подход в педагогике: теоретическое обоснование и пути реализации: учеб. пособие. Нижний Новгород : Изд-во НГЛУ им. H. A. Добролюбова, 2004. 296 с.
3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 401 с.
4. Глуханюк Н. С. Аутопсихологическая компетентность как основа профессиональной компетентности педагога. Образование и наука. 1999. №1. С. 175-184.
5. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособие. 2-е изд. Москва : Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с.
6. Казанцева Т. А. Особенности личностного развития и профессионального становления студентов-психологов: автореф. дис. … канд психол. наук : 19.00.01. Москва, 2000. 16 с.
7. Левитан К. М. Личность педагога в становлении и развитии. Свердловск : СГУ, 1991. 143 с.
8. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. Москва : Знание, 1980. 96 с.
9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 2000. 599 с.
11. Шахматова О. Н. Личностно ориентированные технологии профессионального развития педагогов профессиональной школы: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. Екатеринбург, 2000. 187 с.
12. Юдина О. И. Методология педагогического исследования. Оренбург, 2013. 141 с.
13. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. Москва : Сентябрь, 1996. 96 с.
References
1. Anan'ev, B. G. (1996). Chelovek kak predmet poznaniya [Man as a subject of knowledge], 338. St. Petersburg (rus).
2. Vikulina, M. A. (2004). Lichnostno-orientirovannyi podkhod v pedagogike: teoreticheskoe obosnovanie i puti realizatsii: ucheb. posobie [Personality-oriented approach in pedagogy: theoretical justification and ways of implementation: textbook], 296. Nizhniy Novgorod: Izd-vo NGLU im. H. A. Dobrolyubova (rus).
3. Vitvytska, S. S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: pidruchnyk za modulno-reytyhovoyu systemoyu navchannia [Fundamentals of higher school pedagogy: a textbook on the module-rating system of education], 401. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury (ukr).
4. Hlukhaniuk, N. S. (1999). Autopsihologicheskaja kompetentnost' kak osnova professional'noj kompetentnosti pedagoga. [Autopsychological competence as the basis of a teacher's professional competence]. Obrazovanie i nauka, 1, 175-184 (ukr).
5. Zeer, E. F. (2003). Psikhologiya professiy: ucheb. posobie [Psychology of professions: textbook]. (2-d ed., 336). Moscow: Akademicheskiy prospekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga (rus).
6. Kazantseva, T. A. (2000). Osobennosti lichnostnogo razvitiya i professionalnogo stanovleniya studentov-psikhologov [Features of personal development and professional formation of psychology students]. (Master's thesis), 16. Moscow (rus).
7. Levitan, K. M. (1991). Lichnost pedagoga v stanovlenii i razvitii [The personality of the teacher in the formation and development], 143. Sverdlovsk: SGU (rus).
8. Lerner, I. Ya. (1980). Protsess obucheniya i ego zakonomernosti [The learning process and its patterns], 96. Moscow: Znanie (rus).
9. Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. [Higher school pedagogy: textbook], 472. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (ukr).
10. Rubinshteyn, S. L. (2000). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology], 599. St. Petersburg: Piter (rus).
11. Shakhmatova, O. N. (2000). Lichnostno-orientirovannye tekhnologii professionalnogo razvitiya pedagogov professionalnoy shkoly [Person-oriented technologies of professional development of teachers of a professional school]. (Master's thesis), 187. Ekaterinburg (rus).
12. Yudina, O. I. (2013). Metodologiya pedagogicheskogo issledovaniya [Methodology of pedagogical research], 141. Orenburg (rus).
13. Yakimanskaya, I. S. (1996). Lichnostno-orientirovannoe obuchenie v sovremennoy shkole [Person-centered learning in a modern school], 96. Moscow: Sentyabr (rus).
Опубліковано
2021-09-28