ЗАДАЧІ-«ПАСТКИ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ ТА ЗДАТНОСТІ КУЛЬТУРНОГО САМОВИРАЗУ

Ключові слова: самовираз, індивідуальність, розумова активність, логічність, усвідомленість, фізична задача, компетентність

Анотація

У статті запропоновано приклади фізичних задач-«пасток», що дають можливість учителю формувати здатність самовиразу особистості засобами фізики як природничої дисципліни. Власна позиція та вміння її аргументації, створює власне «Я» особистості у ставленні до суспільства, розкриває її індивідуальність. Наведені приклади орієнтовані на роботу зі здобувачами закладів загальної середньої освіти, що мають високий рівень навчальних досягнень. Показано можливість організації комплексної перевірки знань з фізики на основі обмеженої кількості завдань та можливості визначення рівня свідомого засвоєння знань, а також готовності їх використовувати у стандартних та нестандартних ситуаціях. Задачі-«пастки» орієнтовані на активізацію логічного мислення особистості та передбачення варіативності можливих шляхів вирішення, а, відповідно, на отримання різних відповідей залежно від урахування тих чи інших факторів перебігу фізичного явища. Задачі-«пастки», на відміну від звичайних задач, найбільше підходять до організації комплексної перевірки та контролю знань здібних учнів: передбачають отримання помилкового результату за умови спроб шаблонного виконання завдання, що підкорене у переважній більшості алгоритму. Комплексне використання знань з фізики при вирішенні задач зазначеного типу забезпечує свідоме та глибинне їх засвоєння, забезпечує формування стійких навичок традиційного та нестандартного застосування, розвиває критичність думки, вміння аналізу, синтезу та послідовного формулювання й аргументації власної думки особистості щодо розглядуваного питання. Варіативність наявних підходів до вирішення цих та інших завдань аналогічного характеру формує здатність різнобічного розгляду проблеми та узагальнення отриманих результатів з метою висловлення остаточної відповіді або відповідей.

Біографії авторів

В. В. Масич, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Масич Віталій Васильович – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фізики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна). Е-mail: masych@hnpu.edu.ua

Ю. М. Лимарєва, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Лимарєва Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: ulialymareva23@gmail.com

В. Г. Білих, Донецький національний медичний університет

Білих Валерій Георгійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 1, Донецький національний медичний університет (м. Краматорськ, Україна). Е-mail: valeriybelykh@gmail.com

Посилання

1. Гронлунд Н. Е. Оцінювання студентської успішності: практичний посібник. Київ : НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. 312 с.
2. Деякі науково-методичні аспекти вступного тестування з математики та фізики / Канівець Т. М. та ін. Фізико-математичний збірник. 2007. С. 37-50.
3. Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання: навчально-методичний посібник. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. 102 с.
4. Келле В. Ж. Интеллектуальная и духовная составляющая культуры. Вопросы философии. 2005. № 10. С. 38-54.
5. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі / за ред. Н. В. Кічук. Ізмаїл : ІДГУ, 2007. 236 с.
6. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 448 с.
7. Лумпієва Т. П., Русакова Н. М., Волков О. Ф. Практикум з фізики. Розв’язання задач. Частина 1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм: навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. 248 с.
References
1. Ghronlund, N. E. (2005). Otsiniuvannia studentskoi uspishnosti: praktychnyi posibnyk [Student Achievement Assessment: practical guide]. Kyiv: NMC "Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini" (ukr).
2. Kanivets, T. M., Kladynogha, V. S., Kovalchuk, Ju. O., & Melnychuk, O. V. (2007). Deyaki naukovo-metodychni aspekty vstupnoho testuvannia z matematyky ta fizyky [Some scientific and methodological aspects of entrance testing in mathematics and physics]. Fizyko-matematychnyi zbirnyk, 37-50 (ukr).
3. Kanivets, T. M. (2012). Osnovy pedahohichnoho otsiniuvannia: navchalno-metodychnyi posibnyk [Basics of pedagogical assessment: teaching aid]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. (ukr).
4. Kelle, V. Zh. (2005). Intellektualnaya i dukhovnaya sostavlyayushchaya kultury [Intellectual and Spiritual Component of Culture]. Voprosy filosofii, 10, 38-54 (rus).
5. Kichuk, N. V. (Ed.). Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli [Competency of self-development of a specialist: pedagogical principles of formation in higher education] (2007). Izmail: IDHU (ukr).
6. Kremen, V. H. (2005). Osvita i nauka v Ukraini – Innovatsiyni aspekty. Stratehiya. Realizatsiya. Rezultaty [Education and Science in Ukraine are innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. Kyiv: Gramota (ukr).
7. Lumpiyeva, T. P. (2014). Praktykum z fizyky. Rozvyazannia zadach. Chastyna 1: Fizychni osnovy mekhaniky. Molekuliarna fizyka i termodynamika. Elektrostatyka. Postiynyi strum. Elektromahnetyzm: navchalnyi posibnyk dlia studentiv inzhenerno-tekhnichnykh specialjnostej vyshhykh navchaljnykh zakladiv [Workshop on physics. Task Solving. Part 1: The Physical Basics of Mechanics. Molecular physics and thermodynamics. Electrostatics. Direct current. Electromagnetism: a textbook for students of engineering and technical specialties of higher education institutions]. Donetsk: DVNZ "DonNTU" (ukr).
Опубліковано
2021-09-28