КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: взаємодія школи і сім'ї, духовно-моральна освіта школярів, психологічні і вікові особливості дітей, шляхи підвищення педагогічної культури батьків

Анотація

У статті розкриваються проблеми духовно-морального виховання школярів, особливості взаємодії школи та сім'ї в духовно-моральній освіті школярів. Робиться акцент на необхідності такої взаємодії з урахуванням психологічних і вікових особливостей дітей, знань батьками цих особливостей. Визначено основні напрямки взаємодії школи та сім'ї з метою духовно-моральної освіти учнів. Проблемою дослідження є створення педагогічних умов для духовно-морального виховання школярів спільно з батьками, з сім’єю. Просліджується послідовність особливостей зміни цих відносин з віком дитини. Відзначається, що для вирішення цієї проблеми вчителю потрібно не тільки знання предметів початкових класів і методика їх викладання, а й уміння направити свою діяльність на духовно-моральне виховання в напрямі взаємодії з батьками. Вирішуючи тільки на уроці моральні проблеми, вчитель не зможе в повній мірі розкрити можливості для духовно-морального розвитку молодших школярів. Виховна робота охоплює і позаурочну діяльність. За допомогою бесід, уроків, екскурсій, ігор, трудової діяльності вчитель допомагає дитині розвинути і перші моральні якості: не ображати однокласників, поважати вчителя і батьків, допомагати ближньому. У початковій школі формуються основні риси характеру особистості. Молодший шкільний вік є особливим періодом в духовно-моральному становленні людини, тому на вчителів початкових класів та батьків покладається особлива відповідальність. В результаті дослідження дійшли висновку, що моральне виховання не можна відокремити у якийсь спеціальний виховний процес. Формування моральних якостей протікає в процесі багатогранної діяльності дітей. Перед учителем стоїть завдання, не залежно від ситуації, створювати умови для розвитку цих якостей.

Біографія автора

О. В. Мондич , Ізмаільський державний гуманітарний університет

Мондич Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаільського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл, Україна). E-mail: mondich.ov@gmail.com

Посилання

1. Ворожбіт В. Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки: Теорія і практика управління соціальними системами. 2011. № 4. С. 107-118.
2. Зелинский К. В. Нравственное воспитание школьников: философские, психологические и педагогические истоки: научно-метод. пособие. К. В. Зелинский; под ред. Т. В. Черникова. Москва: Глобус, 2009. 112 с.
3. Склярова Т. В., Янушкявичене А. Л. (2006). Возрастная педагогика и психология: учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов, преподавателей школ. Москва: ИЕОПГКО, 2006. 144 с.
4. Сухомлинский В. А. 1999. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности. История педагогики. Москва: Просвещение. 485 с.
5. Українська педагогіка в персоналіях. У двох книгах / за ред. О. В. Сухомлинської: навч. посібник. Книга 1. Київ : Либідь, 2005. 622 с.
References
1. Vorozhbit, V. (2011). Katehoriia dukhovno-moralnoho vykhovannia uchnivskoi molodi v istorii pedahohichnoi dumky [Category of spiritual and moral education of student youth in the history of pedagogical thought]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4, 107-118 (ukr).
2. Zelinskyi, K. V. (2009). Nravstvennoe vospitanie shkolnikov: filisofskie, psikhologicheskie i pedagogicheskie istoki: nauchno-metodicheskoe posobie [Moral education of schoolchildren: philosophical, psychological and pedagogical origins: scientific method. manual], 112. T. V. Chernikova (Ed.). Moscow: Hlobus (rus).
3. Sklyarova, T. V., & Yanushkyavichene, O. L. (2006). Vozrastnaya pedagogika i psikhologiya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskikh i gumanitarnykh vuzov, prepodavateley shkol [Age pedagogy and psychology: textbook for students of pedagogical and humanities universities, school teachers], 144. Moscow: IEOPHKO (rus).
4. Sukhomlynskiy, V. A. (1999). Problemy vospitaniya vsestoronne razvitoy lichnosti [Problems of education of a comprehensively developed personality]. Istoriya pedagogiki, 484. Moscow: Prosveshchenie (rus).
5. Sukhomlynska, O. V. (2005). Ukrainska pedahohika v personaliiakh: navch. posibnyk [Ukrainian pedagogy in personalities: tutorial] (in 2 books. Book 1, 622). Kyiv: Lybid (ukr).
Опубліковано
2021-09-28