РОЛЬ ЛІНГВІСТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ

  • О. Я. Пантелєєва Національна академія Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0002-5758-4866
  • Є. С. Ємельянова Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-8324-3862
Ключові слова: іноземна мова, словниковий запас, рідна мова, лінгвістичні реалії, соціальні чинники, психологічні риси

Анотація

У статті розглядаються особливості вивчення словникового запасу іноземної мови.   Слово – це стрижень, навколо якого організований граматичний синтаксис. Неможливо навчити функціонуванню мови, яка була би позбавлена сенсу, позбавлена слів. Пріоритет лексики був підтверджений лінгвістами та методистами в період, коли комунікативний метод навчання отримав пріоритет. У статті наводяться різні етапи розвитку навчання лексики у вітчизняній і зарубіжній методиках і формулюються найбільш значущі фактори, що впливають на навчання лексики. При розгляді поняття оволодіння мовою можна виділити три різні, близькі, але не ті, що  збігаються, поняття. Це оволодіння рідною мовою, далі вторинне усвідомлення рідної мови, що пов'язано зазвичай з навчанням в школі. І, нарешті, це оволодіння іншою нерідною мовою. Система рідної мови, невід'ємна частина думки учня, впливає на предмет вивчення іноземної мови. Наявність досить хорошого знання словника дозволяє краще розуміти суспільство, і збільшення словникового запасу протягом усього життя – один із способів розвиватися і йти в ногу з часом. Роль контекстуальних немовних знань змінюється в процесі оволодіння мовою учнем. Сукупність явних і неявних лінгвістичних реалій доповнюється соціальними факторами, які змінюють процес навчання, тому що оволодіння мовою є соціально обумовленим процесом. Будь-яка психічна діяльність, пов'язана з навчанням, обумовлена біологічними факторами. Вивчення іноземної мови, засноване на одних і тих же мовних реаліях і схильне до впливу одних і тих же соціальних чинників, проте, відрізняється від людини до людини, тому що кожен учень привносить в рівняння свої власні психологічні риси. Крім того, слід пам'ятати, що, будучи мотивованим, учень дуже швидко засвоює словниковий запас.

Біографії авторів

О. Я. Пантелєєва, Національна академія Національної гвардії України

Пантелєєва Олена Яковлівна старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікації Національної академії Національної гвардіі України (м. Харків, Україна). E-mail: panteleevamatlash@gmail.com

Є. С. Ємельянова, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Ємельянова Євгенія Степанівна кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна). E-mail: yevgeniyayemelyanova@gmail.com

Посилання

1. Артёмов В. А. Психология обучения иностранным языкам. Москва : Просвещение, 1969. 279 с.
2. Берман И. М., Бухбиндер В. А. и др. Основы методики преподавания иностранных языков. Киев : Вища школа. 1986. 173 с.
3. Верещагин Е. М. Психологическая программа действия и лингвистическая модель: их психологическая связь. Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. Москва, 1969. С. 59–65.
4. Зимняя И. А. Психологические аспекты говорения на иностранном языке: пособие для учителей сред. школы. Москва : Просвещение, 1978. 159 с.
5. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. Москва 2002. 168 с.
6. Bogaards P. Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères. Hatier. Paris, 1994.
7. Courtillon J. Lexique et apprentissage de la langue. EDICEF. Paris, 1989.
8. Klein W. L’acquisition de langue étrangère. Armand Colin. Paris, 1989.
9. Mackey W. F. Principes de didactique analytique. Didier. Paris, 1972.
10. Oxford R., Scarcella R. C. Second language vocabulary learning among adults: state of the art in vocabulary instruction System. 1994. № 22(2). Рр. 231-243.
11. Rubin J. What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us. TESOL Quarterly. 1975. № 1. Рр. 41-51.
12. Stern H. H. What Can We Learn from the Good Language Learner? The Canadian Modern Language Review. 1975. № 31(4). Рр. 304-318.
13. Common European Framework of Reference: learning, teaching, assessment. Language Policy, Programme Education Policy, Division Education, Department Council of Europe. 2001. 278 р.
References
1. Artyomov, V. (1969). Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam [Psychology of teaching foreign languages]. Moscow: Prosveshcheniye (rus).
2. Berman, I., Buchbinder, V. et al. (1986). Osnovy metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov [Fundamentals of methods of teaching foreign languages]. Kiev: Vyshcha shkola (rus).
3. Vereshchagin, E. M. (1986). Psikhologicheskaya programma deystviya i lingvisticheskaya model: ikh psikhologicheskaya svyaz svyaz [The psychological program of action and the linguistic model: their psychological connection]. In Psikhologicheskiye i psikholingvisticheskiye problemy vladeniya i ovladeniya yazykom, 59–65. Мoscow (rus).
4. Zimnyaya, I. (1978). Psikhologicheskiye aspekty govoreniya na inostrannom yazyke [Psychological aspects of speaking a foreign language]. Moscow: Prosveshcheniye (rus).
5. Mirolyubov, A. (2002) Istoriya otechestvennoy metodiki obucheniya inostrannym yazykam [History of domestic methods of teaching foreign languages]. Moscow (rus).
6. Bogaards, P. (1994). Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères. Hatier. Paris (french).
7. Courtillon, J. (1989). Lexique et apprentissage de la langue. EDICEF. Paris (french).
8. Klein, W. (1989). L’acquisition de langue étrangère. Armand Colin. Paris (french).
9. Mackey, W. F. (1972). Principes de didactique analytique. Didier. Paris (french).
10. Oxford, R., & Scarcella, R. C. (1994). Second language vocabulary learning among adults: state of the art in vocabulary instruction System, 22(2), 231-243 (eng).
11. Rubin, J. (1975). What the ‘Good Language Learner’ Can Teach Us. TESOL Quarterly, 1, 41-51 (eng).
12. Stern, H. H. (1975). What Can We Learn from the Good Language Learner? The Canadian Modern Language Review, 31(4), 304-318 (eng).
13. Common European Framework of Reference: learning, teaching, assessment (2001). Language Policy, Programme Education Policy, Division Education, Department Council of Europe (eng).
Опубліковано
2021-09-28