ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ПРОЄКТУВАННЯ

Ключові слова: пошуково-дослідницька компетентність, проєктування, освітня технологія, метод проєктів, педагогічне проектування, робота в групі, проблемно-орієнтований навчальний пошук

Анотація

У статті розглядається формування в майбутніх учителів початкових класів пошуково-дослідницької компетентності на заняттях сучасної української мови відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.) Аналізуючи останні дослідження і публікації, в яких започатковане вирішення даної проблеми, автори звертають увагу на практичні наробки, якими діляться вчителі-практики, на актуальність використання методу проєктів у вищих навчальних закладах. У статті подано аналіз різних аспектів педагогічного проєктування. Розкривається сутність методу проєктів, технології проєктування та важливість формування навички працювати в команді, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти. Особлива увага приділяється характеристиці етапів реалізації проєкту. З практичної точки зору подається тематичне планування роботи над творчим проєктом «Фонетика». Система завдань для організації самостійної пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів початкової школи передбачає застосування методів і прийомів мнемотехніки, розробку тестів, складання алгоритму роботи стосовно характеристики голосних та приголосних звуків, оформлення портфоліо, захист проєкту шляхом презентування результату роботи. Подається посилання на фрагменти заняття з сучасної української мови, зокрема з фонетики (з досвіду роботи), які допоможуть зорієнтуватися в структурі заняття, плануванні роботи через метод проєктів, сприятимуть формуванню пошуково-дослідницької компетентності та впровадженню методу проєктів в освітній процес вищих навчальних закладів.

Біографії авторів

Л. В. Пашко , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Пашко Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ, Україна). E-mail: pashkolv35@mail.ru

І. М. Рябініна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Рябініна Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  (м. Слов'янськ, Україна). E-mail: ryabina.slav@gmail.com

А. І. Лейб, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Лейб Анна Іллівна – магістранта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ, Україна). E-mail: gannailleib@gmail.com

Посилання

1. Вороненко Т. І. Класифікація навчальних проєктів. URL: http://ipvid.org.ua/upload/iblock/20c/20c207b21906f87eb050de396d9b5a55.pdf (дата звернення: 20.06.2021)
2. Гладка О.В. Формування комунікативної компетенції студентів на основі проєктної методики навчання іноземної мови. URL: https://zagpedagogika.at.ua/l
oad/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji_studentiv_na_osnovi_proektnoji_metodiki_navchannja_inozemnoji_movi/1-1-0-297 (дата звернення: 21.06.2021)
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 176 с.
4. Кагоров Е. Ф. Ещё о методе проектов. Метод проєктів: традиції, перспективи, життєві результати: практико-зорієнтований збірник. Київ : Департамент, 2003. С. 412 – 416.
5. Пашко Л. В. Проєктна діяльність студентів факультету підготовки вчителів початкових класів під час самостійної роботи над складним реченням. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. 2013. Випуск ХLIX. У двох частинах. С.83 –86.
6. Пашко Л. В. Підвищення активності та рівня самостійності студентів на заняттях сучасної української мови шляхом проєктування. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (26-27 вересня, м. Словʼянськ). Словʼянськ : Папірус, 2019. 337 с.
References
1. Voronenko, T. I. Klasyfikatsiia navchalnykh proiektiv [Classification of educational projects]. Retrieved from http://ipvid.org.ua/upload/iblock/ 20c / 20c207b21906f87eb050de396d9b5a55.pdf (date of appeal: 20.06.2021) (ukr).
2. Gladka, O. V. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii studentiv na osnovi proiektnoi metodyky navchannia inozemnoi movy [Formation of communicative competence of students on the basis of project methods of foreign language teaching]. Retrieved from https://zagpedagogika.at.ua/load/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji_studentiv_na_osnovi_proektnoji_metodiki_navchannja_inozemnoji_movi/1-1-0-297.ac (date of appeal: 20.06.2021) (ukr).
3. Navolokova, N. P. (2009). Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii ta innovatsii [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations], 176. Kharkiv: Osnova (ukr).
4. Kagorov, E. F. (2003). Eshche o metode proektov [More about the project method]. Metod proiektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezultaty: praktyko-zoriientovanyi zbirnyk, 412-416. Кyiv: Department (ukr).
5. Pashko, L. V. (2013). Proiektna diialnist studentiv fakultetu pidhotovky vchyteliv pochatkovykh klasiv pid chas samostiinoi roboty nad skladnym rechenniam [Project activity of students of the faculty of primary school teachers during independent work on a complex sentence]. Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, ХLIX, 83-86 (ukr).
6. Pashko, L. V. (2019). Pidvyshchennia aktyvnosti ta rivnia samostiinosti studentiv na zaniattiakh suchasnoi ukrainskoi movy shliakhom proiektuvannia [Increasing the activity and level of independence of students in modern Ukrainian language classes through design]. Profesionalizm pedahoha v umovakh osvitnikh innovatsii: materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (September 26-27, Sloviansk). Slavyansk: Papyrus (ukr).
Опубліковано
2021-09-28