ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ключові слова: сучасний вчитель, професійні компетентності, управління формуванням професійних компетентностей, констатувальний та формувальний експеримент, освітній процес

Анотація

Основна мета дослідження полягала у визначенні основних методів проведення експерименту для дослідження ефективності управління розвитком професійної компетентності вчителя загальноосвітнього закладу.

Досягнення мети, поставленої на етапі експериментального дослідження, вимагало вирішення таких завдань: визначити критерії ефективності управління розвитком професійної компетентності вчителя; визначити методику діагностики означених показників, що забезпечує одержання надійних і достовірних даних в умовах експериментальної роботи; виявити та узагальнити дані за виділеними показниками та схарактеризувати умови ефективності управління розвитком професійної компетентності вчителя. Дослідження стану сформованості професійної компетентності вчителів проводилося методами анкетування і тестування, які були складені таким чином, що відповіді вимагали конкретизації знань, наведення прикладів, де вимоги професійної компетентності вчителя початкової школи мають бути врахованими в діяльності вчителя.

У представленому дослідженні ступінь сформованості професійної компетентності у респондентів контрольної і експериментальної вибірки, що брали участь в експериментальній роботі, визначався за такими компонентами: когнітивним, що утворюється із системи знань щодо цілей, призначення, способів реалізації діяльності вчителя в освітньому процесі, учня як об’єкта і суб’єкта освітнього процесу; діяльнісно-поведінковим, що утворюється з системи культуровідповідних дій вчителя, його поведінки, навичок регулювання дій і вчинків усіх учасників освітнього процесу; ціннісно-орієнтаційним, що утворюється з системи моральних орієнтирів, настанов і мотивів, зумовлюючих гуманістичну спрямованість дій вчителя у забезпечення в освітньому середовищі природних прав і свобод, інтересів кожного учня як учасника освітнього процесу.

Біографія автора

І. І. Проценко, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Проценко Ірина Іванівна – доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, України). E-mail: procenkoira83@ukr.net

Посилання

1. Вознюк Л. Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи: організація початкової освіти. Початкова школа. 2013. № 11. С. 42–43.
2. Вороніна Г. Перспективність і наступність у роботі початкової і середньої ланок освіти. Завучу. Усе для роботи. 2009. № 10. С. 4–10.
3. Гавриш Н., Курило Н. Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками з погляду учасників освітнього процесу. Рідна школа. 2015. № 5/6. С. 26–31.
4. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 384 с.
5. Онищенко І. Модель формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика. 2012. № 8. С. 94−101.
6. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учеб. для студентов вузов. Москва : Аспект Пресс, 2003. 285 с.
7. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2006. 789 с.
References
1. Vozniuk, L. (2013). Rol menedzhera osvity v onovlenni suchasnoi shkoly : orhanizatsiia pochatkovoi osvity [The role of the education manager in the renewal of the modern school: the organization of primary education]. Pochatkova shkola, 11, 42–43 (ukr).
2. Voronina, H. (2009). Perspektyvnist i nastupnist u roboti pochatkovoi i serednoi lanok osvity [Perspective and continuity in the work of primary and secondary education]. Zavuchu. Use dlia roboty, 10, 4–10 (ukr).
3. Havrysh, N. (2015). Problema nastupnosti mizh doshkilnoiu ta pochatkovoiu lankamy z pohliadu uchasnykiv osvitnoho protsesu [The problem of continuity between preschool and primary levels in terms of participants in the educational process]. Ridna shkola, 5/6, 26–31 (ukr).
4. Emelianov, S. M. (2009). Praktykum po konflyktolohyy [Workshop on conflictology], 384. Saint Petersburg: Piters (rus).
5. Onyshchenko, I. (2012). Model formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Model of formation of professional competence of the future primary school teacher]. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi osobystosti: teoriia ta praktyka, 8, 94−101 (ukr).
6. Puhachev, V. P. (2003). Testy, delovye igry, treninhi v upravlenii personalom: ucheb. dlia studentov vuzov [Tests, business games, trainings in personnel management: textbook. for university students], 285. Moscow: Aspekt Presss (rus).
7. Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko 20 tys. sliv i slovospoluchen, [Modern dictionary of foreign words: about 20 thousand words and phrases], 789 (2006). NAS of Ukraine. O. O. Potebnya Institute of Linguistics. Kyiv: Dovira (ukr).
Опубліковано
2021-09-28