ЕПІСТОЛЯРІЙ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: лист, письменницький епістолярій, шкільна освіта, методика викладання, урок

Анотація

У статті наголошується на необхідності застосування письменницького епістолярію в шкільному вивченні української літератури, зокрема наводяться методичні рекомендації щодо ознайомлення з творчістю Лесі Українки в 5-6 класах за новою програмою в умовах нової української школи. Творчість Лесі Українки ґрунтовно досліджена представниками різних наукових галузей, мистецьких напрямків, літературознавчих шкіл. Однак, окрім оприлюдненого, епістолярій письменниці містить вагому інформацію як для розуміння сутності мистецької спадщини зазначеного періоду в цілому, так і висвітлення особистих стосунків поетеси з видатними сучасниками та перебігу історичних фактів і подій. Зазначене в сукупності дозволяє науковцям і поціновувачам творчого здобутку Лесі Українки не лише заглибитися в розуміння джерел формування поетеси, прозаїка, драматурга, а й визначити роль жінки в суспільстві на помежів’ї століть, осягнути непрості родинні й особистісні стосунки тощо.   

Письменницький епістолярій сприяє відстеженню еволюції творчості митця. У наукових розвідках ми неодноразово наголошували, що епістолярій достовірно відбиває лабораторію авторського стилю, експериментування в пошуках жанру, є проявом психології творчості, гендерних відносин, світоглядних пошуків, ціннісних аспектів тощо.

Авторкою доведено, що систематична робота на уроках української літератури в школі із застосуванням листів, спогадів, щоденникових записів письменника сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. У висновках акцентовано, що епістолярні діалоги є невіддільною частиною духовної спадщини митця, відображають громадські інтереси й ідеали, обставини особистого життя, умови праці й творчості, розкривають суспільно-політичну й культурно-мистецьку атмосферу доби.

Біографія автора

В. Ю. Пустовіт , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Пустовіт Валерія Юріївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: v.pustovit@email.ua

Посилання

1. Петриченко Н. Г. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури: автореф. дис. … канд. пед. н.: 13.00.02. Київ, 2003. 18 с.
2. Леся Українка. Листи: 1898-1902 / Упоряд. Прокіп (Савчук) В. А. Київ : Комора, 2017. 544 с.
3. Леся Українка. Листи: 1903-1913 / Упоряд. Прокіп (Савчук) В. А. Київ : Комора, 2018. 736 с.
References
1. Petrychenko, N. H. (2003). Metodyka vykorystannia epistoliarnykh materialiv u protsesi vyvchennia ukrainskoi literatury [Methods of using epistolary materials in the process of studying Ukrainian literature]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 18. Kyiv (ukr).
2. Lesya Ukrainka (2018). Lysty: 1898-1902 [Letters: 1898-1902], 544. Komora, 544 (ukr).
3. Lesya Ukrainka (2018). Lysty: 1903-1913 [Letters: 1903-1913], 736. Komora (ukr).
Опубліковано
2021-09-28