ЦІННІСНО-НОРМАТИВНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Ключові слова: ціннісно-нормативна готовність, оптимізм, позитив, відчуття задоволеності, щастя, лідерська філософія

Анотація

Проаналізовано науково-теоретичні погляди на проблему формування ціннісно-нормативної готовності майбутніх соціальних педагогів до організації соціальної реабілітації особистості в умовах закладів освіти, обґрунтовано актуальність її вирішення. Представлено результати констатувального експерименту, які свідчать про переважно низький рівень сформованості такої готовності, що говорить про песимістичне, в основному, сприйняття студентами світу; невпевненість, низьку або занижену самооцінку;  занижений або низький показник щастя. Розкрито основні компоненти ціннісно-нормативної готовності, а саме орієнтація на позитив у житті, оскільки оптимісти більш схильні використовувати активні, дієві способи вирішення професійних і життєвих проблем; формування філософії лідерства, так як фахівець, який займається соціальною реабілітацію, має уміти впливати на іншу особистість, вести за собою, переконувати; формування почуття свободи на основі моралі, релігії, традицій; задоволеності життям як життєвої норми; бережливо-ціннісного ставлення до власного здоров’я, що передбачає ознайомлення з різноманітними методиками щодо удосконалення, покращення власного здоров’я та з профілактичними методами різного рівня. Зазначено необхідність формування керованого оптимізму, тобто контрольована зміна стилю мислення з негатива на позитив. Здійснено опис процедури організації формувального експерименту, яка включала поетапне формування основних компонентів ціннісно-нормативної готовності під час вивчення базових дисциплін. Представлено результати формувального експерименту та здійснено їх аналіз.

Біографії авторів

Н. О. Сайко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сайко Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Україна). E-mail: natsayko@gmail.com

О. С. Бацман, Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Бацман Ольга Сергіївна – доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» (м. Полтава, Україна) E-mail: olgapisnya2203@gmail.com

Є. В. Вишар, Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Вишар Євгенія Василівна – старший викладач кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» (м. Полтава, Україна). E-mail: evishar08@gmail.com

Посилання

1. Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и составляющие. Психологический журнал. 1997. Вип 5. С. 7–19.
2. Бен-Шахар Т. Быть счастливее / пер. с англ. Ю. Андреевой. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 240 с.
3. Друзь Ю. Позитивна мотивація як умова успішності навчально-ігрової діяльності студентів. Рідна школа. 2000. Вип. 7. С. 56 – 57.
4. Максименко С. Д. Генезис существования личности. Київ : КММ, 2006. 240 с.
5. Менегетти А. Психология лидера / пер. с итал. Изд. 4-е, доп. Москва : ННБФ «Онтопсихология», 2004. 256 с.
6. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика: ученик. Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 432 с.
7. Селигман М. Как научиться оптимизму: измените взгляд на мир и на свою жизнь / пер. с англ. Москва : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. 338 с.
8. Селигман М. Новая позитивная психология. Научный взгляд на счастье и смысл жизни. Москва : София, 2006. 368 с.
9. Сычов О. А. Психология оптимизма: учеб.-метод. пособ. к спецкурсу. Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина. – Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2008. 69 с.
10. Headey B., Wearing, A. Subjective Well-Being: The Stocks and Flows Framework. Subjective Well-Being: an interdisciplinary perspective. Ed. by F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz. 1st ed. Oxford : Pergamon Press, 1991. P. 49–73.
11. Lewinsohn P., Redner J. E. , Seeley J. R. The Relationship between Life Satisfaction and Psychological Variables: New Perspectives. Subjective Well-Being: an interdisciplinary perspective. Ed. by F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz. 1st ed. Oxford : Pergamon Press, 1991. P. 141–172.
References
1. Ball, H. А. (1997). Psikhologicheskoe soderzhanie lichnostnoy svobody: sushhnost i sostavlyayushchie [The psychological content of personal freedom: essence and components]. Psihologicheskiy zhurnal 5, 7–19 (rus).
2. Ben-Shahar, T. (2012). Byt shchastlivee [Be happier]. Translation from English by Yu. Andreeva. Moscow: Mann, Іvanov i Ferber (rus).
3. Druz, Yu. (2000). Pozytyvna motyvatsiya yak umova uspishnosti navchalno-ihrovoi diyalnosti studentiv [Positive motivation as a condition for the success of educational and play activities of students]. Ridna shkola, 7, 56–57 (ukr).
4. Maksimenko, S. D. (2006). Genezis sushchestvovaniya lichnosti [The genesis of the existence of personality]. Kiev: KMM (rus).
5. Menegetti, A. (2004). Psihologiya lidera [Leader’s psychology]. Moscow: NNBF Ontopsihologiya (rus).
6. Rean, A. A., Bordovskaya, N. V., & Rozum, S. I. (2002). Psihologiya i pedagogika: uchenik [Psychology and pedagogics: textbook]. Saint-Petersburg: Piter (rus).
7. Seligman, M. (2013). Kak nauchitsya optimizmu: izmenite vzglyad na mir i na svoyu zhizn [How to learn to be optimistic: change the way you see the world and your life]. Moscow: ALPINA PABLIShER (rus).
8. Seligman, M. (2006). Novaya pozitivnaya psihologiya. Nauchnyi vzglyad na shchaste i smysl zhizni [New Positive Psychology. A scientific view of happiness and the meaning of life]. Moscow: Sofiya (rus).
9. Sychov, O. A. (2008). Psihologiya optimizma: ucheb.-metod. posob. k speckursu. [Optimism psychology: study guide for the special course]. Biysk Pedagogical State University was named after V. M. Shukshin.. Biysk: BPSU named after V. M. Shukshin (rus).
10. Headey, B., & Wearing, A. (1991). Subjective Well-Being: The Stocks and Flows Framework (1st ed.), 49–73. Oxford: Pergamon Press (eng).
11. Lewinsohn P. M., Redner J. E.& Seeley J. R. (1991). The Relation ship between Life Satisfaction and Psychological Variables: New Perspectives, 141–172. Oxford: Pergamon Press (eng).
Опубліковано
2021-09-28