КУЛЬТУРНО-РЕЛЕВАНТНА ПЕДАГОГІКА ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В КАНАДІ

Ключові слова: культурно-релевантна педагогіка, культурне розмаїття, мультикультурна освіта, професійна педагогічна підготовка

Анотація

У статті висвітлено питання культурно-релевантної педагогіки як невід’ємного компонента професійної педагогічної підготовки в Канаді. Актуальність полягає в тому, що освітнє середовище стає все більш різноманітним в культурному сенсі. Така різноманітність робить величезний внесок в організацію освітнього процесу. Автор зазначає, що викладачі несуть відповідальність за досяжність, рівноправність та успішність навчання для всіх учнів, незалежно від культури, етнічної приналежності, раси, соціально-економічного статусу, мови, або релігійного походження. Один із шляхів досягнення цієї мети – застосування культурно-релевантної педагогіки. Головним завданням культурно-релевантної педагогіки є навчання студентів, що належать до різних етнічних груп. Термін також використовується для визначення ефективного використання педагогіки в глобальному мультикультурному освітньому просторі. Викладачі мають бути підготовлені з глибоким розумінням ставитися до різноманітних культур учнів, яких вони навчають. Педагогам в процесі освітньої діяльності треба усвідомлювати, як  саме ця культура впливає на навчальну поведінку учнів та як трансформувати навчальний процес в класі таким чином, щоб врахувати відмінності.

Викладачі, що поважають культурні особливості, демонструють тверду прихильність підвищенню успішності абсолютно всіх учнів, як представників більшості, так і меншин. Вони усвідомлюють цінність рідної культури учнів, співпрацюють з родинами студентів та прагнуть до расової рівності та соціальної справедливості.

Особливе місце орієнтована на культуру педагогіка має для викладачів англійської як другої мови. Культурно-релевантна педагогіка спонукає вчителів сприймати культуру студентів  та їх рідну мову як актив і включати питання культури учнів в навчальні програми по вивченню мови.

Біографія автора

О. О. Світлічна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Світлічна Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: o.svitlichna@gmail.com

Посилання

1. Бахов І. С. та ін. Теоретичні та методичні засади полікультурної освіти США і Канади. Вплив расової й етнічної приналежності на розвиток полікультурної освіти США і Канади. Наукові інновації у світлі глобалізації: монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 324 с.
2. Волосович Л. В. Мультикультурная направленность подготовки учителей в университетах и колледжах Канады. Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Педагогика». Москва : Изд-во МГОУ, 2009. № 3. 214 с.
3. Banks J. A. The canon debate, knowledge construction, and multicultural education. Educational Researcher. 1993. 22(5). Pp.4-14.
4. Banks J. A. Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. Needham Heights, MA : Allyn and Bacon. 2001.
5. Banks J. A. Race, knowledge construction, and education in the United States: Lessons from history. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education. San Francisco : Jossey-Bass. 2003. Pp.109–118.
6. Benavides A. H. Whose culture? Teaching from a multicultural perspective in the bilingual/ESL classroom. Bilingual Review. 17(2). 1992. Pp. 184-186.
7. Clarke M. A. Common ground, contested territory: Examining the roles of English language teachers in troubled times. Surviving innovation. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press. 2007. Vol. 2.
8. Dutro E., Kazemi E., Balf R., Lin Y. What are you and where are you from? Race, identity, and the vicissitudes of cultural relevance. Urban Education. 2008. 43(3). Рp. 269-300.
9. Egbert J. A study of Flow Theory in the foreign language classroom. Modern Language Journal. 2003. 87(4). Рp. 419-518.
10. Gay G. Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice. New York : Teachers College Press. 2000.
11. Gardner R. C. Social Psychology and Language Learning: the Role of Attitudes and Motivation. London : Edward Arnold. 1985.
12. Giroux H., Simon R. Popular culture and critical pedagogy: Everyday life as a basis for curriculum knowledge. In P. McLaren & H. Giroux (Eds.), Critical pedagogy, the state, and cultural struggle. Albany : State University of New York Press. 1989. Рp. 236-252.
13. Gollnick Donna M., Philip C. Chinn. Multicultural Education in a Pluralistic Society. 3rd ed. Columbus : Merrill Pub. Co. 1990.
14. Ladson-Billings G. Culturally relevant teaching: the key to making multicultural education work. In C.A. Grant (Ed.), Research and multicultural education. London : Falmer Press. 1992. Рp. 106 – 121.
15. Ladson-Billings G. But that’s just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. Theory into Practice. 1995. 34(3). Рp 159-165.
16. Langer, J. Language, literacy, and culture: Issues of society and schooling. Norwood, NJ : Ablex, 1987.
17. Lee J. S. Culturally relevant pedagogy for immigrant children and English language learners. Yearbook of the National Society for the Study of Education. 2010. 109(2). Pp. 453-473.
18. Lightbown P. M., Spada N. How languages are learned. Oxford, UK : Oxford University Press. 2006.
19. Lipman P. Bringing out the best in them: The contribution of culturally relevant teachers to educational reform. Theory into Practice. 1995. 34(3). Рp. 202-208.
20. Parhar N., Sensoy O. Culturally relevant pedagogy redux: Canadian teachers’ conceptions of their work and its challenges. Canadian Journal of Education. 2011. 2. Рр. 189-218.
21. Phuntsog N. Culturally responsive teaching: What do selected U.S. elementary school teachers think? Intercultural Education. 2001. 12(1). Рp. 52-64.
22. Porto M. Culturally responsive L2 education: an awareness-raising proposal. ELT Journal. 2010. 64(1). Рp. 45-53.
References
1. Bakhov, I. S. et al. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady polikulturnoi osvity SShA i Kanady. Vplyv rasovoi y etnichnoi prynalezhnosti na rozvytok polikulturnoi osvity SShA i Kanady [Theoretical and methodological principles of multicultural education in the USA and Canada. The influence of race and ethnicity on the development of multicultural education in the United States and Canada] Naukovi innovatsii u svitli hlobalizatsii: monohrafiia, 324. Kyiv: TsP "Komprynt" (ukr).
2. Volosovich, L. V. (2009). Multikulturnaya napravlennost podgotovki uchiteley v universitetakh i kolledzhakh Kanady [Multicultural orientation of teacher training at universities and colleges in Canada]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija "Pedagogika", 3, 214. Moscow: Izd-vo MGOU (rus).
3. Banks, J. A. (1993). The canon debate, knowledge construction, and multicultural education. Educational Researcher, 22(5), 4-14 (eng).
4. Banks, J. A. (2001). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon (eng).
5. Banks, J. A. (2003). Race, knowledge construction, and education in the United States: Lessons from history. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education, 109–118. San Francisco: Jossey-Bass (eng).
6. Benavides, A. H. (1992). Whose culture? Teaching from a multicultural perspective in the bilingual/ESL classroom. Bilingual Review, 17(2), 184-186 (eng).
7. Clarke, M. A. (2007). Common ground, contested territory: Examining the roles of English language teachers in troubled times. Surviving innovation, 2. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press (eng).
8. Dutro, E., Kazemi, E., Balf, R, & Lin, Y. (2008). What are you and where are you from? Race, identity, and the vicissitudes of cultural relevance. Urban Education, 43(3), 269-300 (eng).
9. Egbert, J. (2003). A study of Flow Theory in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 87(4), 419-518 (eng).
10. Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice. New York: Teachers College Press (eng).
11. Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Language Learning: the Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold (eng).
12. Giroux, H., & Simon, R. (1989). Popular culture and critical pedagogy: Everyday life as a basis for curriculum knowledge. In P. McLaren & H. Giroux (Eds.), Critical pedagogy, the state, and cultural struggle, 236-252. Albany: State University of New York Press (eng).
13. Gollnick, Donna M., & Philip, C. Chinn. (1900). Multicultural Education in a Pluralistic Society. 3rd ed. Columbus: Merrill Pub. Co. (eng).
14. Ladson-Billings, G. (1992). Culturally relevant teaching: the key to making multicultural education work. In C. A. Grant (Ed.), Research and multicultural education, 106–121. London: Falmer Press (eng).
15. Ladson-Billings, G. (1995). But that’s just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. Theory into Practice, 34(3), 159-165 (eng).
16. Langer, J. (1987). Language, literacy, and culture: Issues of society and schooling. Norwood, NJ: Ablex (eng).
17. Lee, J. S. (2010). Culturally relevant pedagogy for immigrant children and English language learners. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 109(2), 453-473 (eng).
18. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2006). How languages are learned. Oxford, UK: Oxford University Press (eng).
19. Lipman, P. (1995). Bringing out the best in them: The contribution of culturally relevant teachers to educational reform. Theory into Practice, 34(3), 202-208 (eng).
20. Parhar, N., & Sensoy, O. (2011). Culturally relevant pedagogy redux: Canadian teachers’ conceptions of their work and its challenges. Canadian Journal of Education, 2, 189-218 (eng).
21. Phuntsog, N. (2001). Culturally responsive teaching: What do selected U.S. elementary school teachers think? Intercultural Education, 12(1), 52-64 (eng).
22. Porto, M. (2010). Culturally responsive L2 education: an awareness-raising proposal. ELT Journal, 64(1), 45-53 (eng).
Опубліковано
2021-09-28