ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова: медіакомпетентність, медіаграмотність, медіаосвіта, медіакультура, майбутні вчителі

Анотація

У статті обґрунтована суть проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей. Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, які висувають нові вимоги до професійної компетентності вчителя. В той же час сучасним студентам – представникам нової генерації вчителів – прийдеться на практиці розв’язувати більш складні задачі, ніж їх попередникам, вони повинні бути готовими зіткнутися з проблемами постійного ускладнення змісту освіти, з потребами гарантування високого рівня освітніх стандартів, самостійної постановки і розв’язання творчих і дослідницьких завдань; безперервного оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду. Їх діяльність має відбуватися в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Вчені підкреслюють, що в умовах переростання постіндустріального суспільства в інформаційне перед системою освіти постають нові завдання, пов’язані з виробленням педагогічної стратегії в умовах масової комп’ютеризації та інформатизації всіх аспектів життя.

Новий етап розвитку інформаційного суспільства вимагає від освітньої сфери підготовки інформаційно грамотного спеціаліста, готового до повноцінної взаємодії з сучасною медіасистемою.

З XXI століття інформатизація суспільства набуває все більшого поширення. Медіа відіграє важливу роль у нашому житті і змінює спосіб спілкування, спосіб обміну інформацією та даними, залучає більшість професій, особливо викладачів та студентів. Але сьогодні, внаслідок пандемії у світі, функція медіа трансформувалась і зросла, оскільки вона виступає головним посередником в обміні інформацією в освітньому процесі. Саме тому існує нагальна потреба у цілеспрямованій підготовці майбутніх учителів до вмілого використання засобів масової інформації.

Біографія автора

І. В. Сергієнко, НУБіП України

Сергієнко Інна Володимирівна – асистент кафедри романо-германських мов і перекладу НУБіП України (м. Київ, Україна). E-mail: innaserhienko12@gmail.com

Посилання

1. Енциклопедія освіти: голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
2. Європейський освітній простір: стан та основні напрями співробітництва / упоряд. Т. О. Пушкарьова, В. Б. Рогова та ін. Київ : Шкільний світ, 2013. 144 с.
3. Медіаосвіта (медіаграмотність). Навчальна програма (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників) / К. М. Левківський, В. Ф. Іванов, В. І. Даниленко, В. П. Мележик, О. В. Волошенюк, В. О. Мороз. Київ, 2011. 102 с.
4. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за наук. ред. В. В. Різуна. Київ : Центр Вільної Преси, 2013. 352 с.
5. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Київ : Знання України, 2003. 448 с.
6. Онкович Г. В. Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа. URL: http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_2966bfbf84c07057c4c9f2dda1787 b32 (дата звернення: 25.05.2021).
7. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна та В. В. Літостанського. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. 447 с.
8. Educational program "Media education (media literacy)" for students of higher educational pedagogical establishments, pedagogical and scientific-pedagogical workers. 2013. URL: http://www.aup.com.ua/uploads/Program_for_student.pdf (дата звернення: 01.06.2021).
9. Practical media literacy: international experience and Ukrainian perspectives Proceedings of the Fifth International Scientific and Methodological Conference. Kyiv: Free Press Center, Academy of Ukrainian Press. 2017. 393 p.
10. The Conception of Implementation of Media Education in Ukraine. Education. 2010. July 7-14. P. 3-4.
11. Yelkin School Media Holding – media education space for the formation of media information and environmental culture of schoolchildren. Practical media literacy: international experience and Ukrainian perspectives. 2015. Р. 129.
References
1. Kremen, V. H. (Ed.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education], 1040. Kyiv: Yurinkom Inter (ukr).
2. Pushkarova, T. O., Rohova, V. B. et al. (2013). Ievropeiskyi osvitnii prostir: stan ta osnovni napriamy spivrobitnytstva [European educational space: state and main directions of cooperation], 144. Kyiv: Shkilnyi svit (ukr).
3. Levkivskyi, K. M., Ivanov, V. F., Danylenko, V. I., Melezhyk, V. P., Volosheniuk, O. V., & Moroz, V. O. (2011). Mediaosvita (mediahramotnist). Navchalna prohrama (dlia slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv) [Media education (media literacy). Curriculum (for students of advanced training courses for pedagogical and scientific-pedagogical workers)], 102. Kyiv (ukr).
4. Ivanov, V. F., & Volosheniuk, O. V. (2013). Mediaosvita ta mediahramotnist: pidruchnyk [Media education and media literacy: textbook], 352. V. V. Rizun (scientific ed.). Kyiv: Tsentr Vilnoi Presy (ukr).
5. Ohneviuk, V. O. (2003). Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku [Education in the system of values of sustainable human development], 448. Kyiv: Znannia Ukrainy (ukr).
6. Onkovych, H. V. Mediaosvita yak intelektualno-komunikatyvna merezha [Media education as an intellectual and communicative network]. Retrieved from http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_2966bfbf84c07057c4c9f2dda1787 b32 (date of appeal: 25.05.2021) (ukr).
7. Ivanov, V. F., & Volosheniuk, O. V. (2013). Praktychna mediaosvita: avtorski uroky. Zbirka [Practical media education: author's lessons. Collection]. V. V. Rizun et V. V. Litostanskyi (scientific eds.). Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy, Tsentr vilnoi presys (ukr).
8. Educational program "Media education (media literacy)" for students of higher educational pedagogical establishments, pedagogical and scientific-pedagogical workers (2013). Retrieved from http://www.aup.com.ua/uploads/
Program_for_student.pdf (date of appeal: 01.06.2021) (eng).
9. Practical media literacy: international experience and Ukrainian perspectives. Proceedings of the Fifth International Scientific and Methodological Conference (2017). Kyiv: Free Press Center, Academy of Ukrainian Press (eng).
10. The Conception of Implementation of Media Education in Ukraine. Education (2010). July 7-14, 3-4 (eng).
11. Yelkin School Media Holding – media education space for the formation of media information and environmental culture of schoolchildren (2015). Practical media literacy: international experience and Ukrainian perspectives, 129 (eng).
Опубліковано
2021-09-28