ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: критичне мислення, соціально-політичні студії, стратегії навчання, освітнє середовище, проблемна ситуація, аналітика, суб'єкт

Анотація

У статті представлений змістовний аналіз стратегій навчання та особливостей освітнього середовища, що сприяє розвитку критичного мислення, свободи, самостійності студентів.

У роботі обґрунтовано, що досягнення планованих результатів протягом навчання соціально-політичним дисциплінам має відбуватися завдяки вирішенню проблемних ситуацій. Показано, що навчальні завдання можуть ставитися на основі вивчення наукових текстів соціальних філософів, соціологів, політологів або публіцистичних матеріалів соціально-політичної проблематики, розумових експериментів, проведення ділових ігор, у яких моделюються реальні ситуації або проблеми.

З’ясовано, що справжньою метою навчання поліпшенню критичного мислення є застосування у реальному житті отриманих компетентностей, тобто їх практичного використання. Отримані протягом навчання соціально-політичних студій компетентності критичного мислення потрібні, щоб розпізнати нездійснимі передвиборчі обіцянки, аргументи, які самі вимагають доказів, хибні імовірнісні думки, слабкі доводи або явну софістику.

Доведено, що студенти, які оволоділи способом критичного мислення, краще розв'язують власні проблеми, професійні чи світоглядні. Якщо студент мислить критично, він постійно заперечує те, що уявляється очевидним, тим самим допомагаючи знайти нові підходи й рішення.

У роботі розглянута проблема диспозиції критичного мислення. 

На прикладі проблематизації ідеї платонівської держави й фукольдіанського аналізу соціального інституту освіти у статті висвітлені можливості поліпшення критичного мислення студентів. Такі можливості продемонстровані й протягом проведення ними власного соціологічного дослідження.

Біографії авторів

В. М. Скиртач, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Скиртач Віолета Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: skirtachv5@gmail.com

Р. С. Мартинов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Мартинов Роман Сергійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
E-mail: Martynovrs81@gmail.com

Посилання

1. Платон. Держава. Київ : Основи, 2000. 355 с.
2. Скиртач В. М. Суб’єкт освіти і механізми дисциплінарної влади. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць. 2017. Вип. 5(80) С. 156-165.
3. Sharon B., Battersby M. Fostering the Virtues of Inquiry. Topoi. 2016. 35(2). Рр. 367–374. doi:10.1007/s11245-015-9307-6 (дата звернення: 15.03.2021).
4. Ennis R. H. Critical Thinking Across the Curriculum: A Vision. Topoi. 2018. 37(1). Рр. 165–184. doi:10.1007/s11245-016-9401-4 (дата звернення: 09.03.2021).
5. Hamby, B. The Virtues of Critical Thinkers. 2014. URL: http:// hdl.handl.net/11375/15847 (дата звернення: 09.03.2021).
6. Turri J., Alfano M., Greco J. Virtue Epistemology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2014. URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/epistemology-virtue/ (дата звернення: 15.03.2021).
References
1. Platon (2000). Derzava [The Republic], 355. Kyiv: Osnovi (ukr).
2. Skyrtach, V. M. (2017). Subiekt osvity i mekhanizmy dystsyplinarnoi vlady [The subject of education and the mechanisms of disciplinary authority]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zb. nauk. prats, 5 (80), 156-165 (ukr).
3. Sharon, B. & Battersby, M. (2016) Fostering the Virtues of Inquiry. Topoi, 35(2), 367-374. doi:10.1007/s11245-015-9307-6 (date of appeal: 15.03.2021) (eng).
4. Ennis, R. H. (2018) Critical Thinking Across the Curriculum: A Vision, Topoi, 37(1), 165–184. doi:10.1007/s11245-016-9401-4 (date of appeal: 09.03.2021) (eng).
5. Hamby, B. (2014). The Virtues of Critical Thinkers. Retrieved from http:// hdl.handl.net/11375/15847 (date of appeal: 09.03.2021) (eng).
6. Turri, J., Alfano, M., & Greco, J. (2014). Virtue Epistemology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/
archives/win2017/entries/epistemology-virtue/ (date of appeal: 15.03.2021) (eng).
Опубліковано
2021-09-28