ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЯ: КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: особистість, Інтернет, онлайн-комунікація, мережеві комунікації, інформаційно-комунікативні ризики, кіберзалежність, латентні ризики

Анотація

У статті здійснена ревізія новітніх ризиків і загроз, пов'язаних з технологізацією інформаційно-комунікативної сфери, а також представлені основні напрями наукового теоретизування у вказаній області. Автор розглядає Інтернет як особливий інтерактивний глобальний і національний засіб комунікації, як нове соціальне середовище, що розширює наше розуміння взаємодій людини в інформаційному суспільстві. Постійне перебування в Інтернеті стало одним з маркерів сучасного способу життя. У статті проаналізована проблема повної «зануреності» особистості у віртуальний простір. Усупереч безперечним перевагам Інтернету, таким, як швидкий доступ до інформації, дистанційне навчання і багато що інше, в цій роботі розкриваються деякі форми девіантної поведінки, а також соціально-психологічних деформацій, що відбуваються при активному використанні віртуальних засобів масової комунікації. Так, за відсутності можливості вийти в Інтернет, користувачі відчувають «комп'ютерний голод», що може свідчити про їх кіберзалежність. Використання технологічних новинок в домашніх умовах може несприятливо позначатися на міжособистісній комунікації членів сім'ї. Робиться висновок про те, що наявність позначених ризиків в процесі мережевих комунікацій особистості, обумовлює необхідність формування практик їх успішної нейтралізації і мінімізацію їх негативної дії.

Біографія автора

Н. А. Уманець, Національний університет «Львівська політехніка»

Уманець Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна). E-mail: natalia.11@ukr.net

Посилання

1. Бауман З. Текучая современность. Санкт-Петербург : Питер, 2008.
2. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. Москва : Прогресс-Традиция, 2000.
3. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / пер. з англ. Н. Поліщук. Київ : Альтпрес. 2004.
4. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / пер. з англ. Київ : Ваклер. 2007.
5. Мертон Р. Явные и латентные функции. Американская социологическая мысль. Тексты. Москва : МГУ. 1994.
6. Офіційний сайт Університету Колумбія в Нью Йорку. Результати дослідження Б. Спарроу. URL: http://news.columbia.edu/googlememory (дата звернення: 10.07.2014)
7. Федотова Н. Изучение идентичности и контексты ее формирования. Москва : Культурная революция, Республика, 2012.
8. Leonhard G. Technology vs. Humanity: The Coming Clash Between Man and Machine (Futurescapes). USA: Fast Future Pablishing ltd., 2016. URL: https://www.futuristgerd.com/old_lib/2018/10/FREE-Gerd-Leonhard-Futurist-Technology-vs-Humanity-Chapter-3-The-Megashifts.pdf (дата звернення: 11.11.2020)
9. Rosen L.D. IDisorder. Palgrave Macmillan. NewYork, 2012. URL: https://www.goodreads.com/book/show/12696940-idisorder (дата звернення: 17.03.2021)
10. Digital 2020 Global Overview Report. URL: https://wearesocial.com/blog/2020/
01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media# (дата звернення: 10.06.2021)
11. Интернет риски. URL: http://detionline.com/helpline/risks(дата звернення: 10.06.2021)
12. В Україні кількість інтернет-користувачів зросла до 23 мільйонів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html (дата звернення: 10.06.2021)
References
1. Bauman, Z. (2008). Tekuchaya sovremennost [Fluid modernity]. Saint-Petersburg: Piter (rus).
2. Bek,U.(2000). Obshchestvo ryska. Na puty k druhomu modernu [Risk Society: On the way to another modern]. Translation by V. Sedelnyk, & N. Fedorova. Moscow: Prohress-Tradytsyya (rus).
3. Hidens, E. (2004). Nestrymnyi svit: yak hlobalizatsiia peretvoriuie nashe zhyttia [Unrestrained world: how globalization transforms our lives]. Translation from English N. Polishchuk. Kyiv: Altpres (ukr).
4. Kastels, M. (2007). Internet-halaktyka. Mirkuvannia shchodo Internetu, biznesu i suspilstva [Internet galaxy. Reflections on the Internet, business and society]. Translation from English. Kyiv: Vakler (ukr).
5. Merton, R. (1994). Yavnye i latentnye funktsii [Explicit and latent functions]. In: Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl. Teksty. Moscow: MGU (rus).
6. Ofitsiinyi sait Universytetu Kolumbiia v Niu Yorku. Rezultaty doslidzhennia B. Sparrou [Official site of Columbia University in New York. The results of a study by V. Sparrow]. Retrieved from http://news.columbia.edu/googlememory (data zvernennia: 10.07.2014) (ukr).
7. Fedotova, N.(2012). Izuchenie identichnosti i konteksty ee formirovaniya [Studying identity and contexts of its formation]. Moscow: Kulturnaya revoliutsiya, Respublika (rus).
8. Leonhard G. (2016). Technology vs. Humanity: The Coming Clash Between Man and Machine (Futurescapes). USA: Fast Future Pablishing ltd., 2016. Retrieved from https://www.futuristgerd.com/old_lib/2018/10/FREE-Gerd-Leonhard-Futurist-Technology-vs-Humanity-Chapter-3-The-Megashifts.pdf (date of appeal: 11.11.2020) (eng).
9. Rosen, L. D. (2012). IDisorder. Palgrave Macmillan. NewYork. Retrieved from https://www.goodreads.com/book/show/12696940-idisorder (date of appeal: 17.03.2021) (eng).
10. Digital 2020 Global Overview Report. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/
2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media# (date of appea: 10.06.2021).
11. Internet riski [Internet risks]. URL: http://detionline.com/helpline/risks (date of appeal: 10.06.2021) (rus).
12. V Ukraini kilkist internet-korystuvachiv zrosla do 23 milioniv [In Ukraine, the number of Internet users has grown to 23 million]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html (date of appeal: 10.06.2021) (ukr).
Опубліковано
2021-09-28