ЕНТЕЛЕХІЯ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Ключові слова: мистецтво, ентелехія, естетика, навчання, культура, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню пріоритетних напрямків руху й розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізаційних змін, визначення та осмислення яких передусім має на увазі та ставить на чолі своєї значущості економічні, соціальні, політичні, екологічні, технологічні та техногенні відносини. Високий рівень політичних, технологічних, наукових досягнень має інтенсивний вплив на формування й розвиток особистості окремої людини та її як фундаментальної складової суспільства і світу в цілому, вказуючи на необхідність й на негативні дії глобалізаційних процесів. Не зважаючи на первинну актуальність праць Даріо Салас Соммера у середині та кінці ХХ-го століття, його розуміння сучасного суспільства розглядаються науковцями сучасності та у статті; вони можуть бути перенесені на реалії сьогодення, висвітлюючи принципи моралі суспільства, підкреслюючи його матеріальний, культурний та духовно-моральний егоїзм. Проаналізовано і трактовано поняття «ентелехії» відносно філософії Арістотеля. Встановлено зв’язок між філософським значенням ентелехії та її педагогічним використанням. Ентелехія — це не лише те, що рухає формою, не лише сутність предмета або явища, а має розумітися із вагомою складовою активності свого конотату, яка в рамках художньо-естетичного навчання є не тільки базою та засадами знань, понять і уявлень, але й активним рушієм та реалізатором цілей навчання засобами мистецтва формування художньо-естетичного потенціалу, сили та енергії високоморальної особистості, здатної на подальший саморозвиток та кращі зміни у суспільстві; розвиток внутрішнього світу людини, її естетичної свідомості; культурне, моральне та духовне пробудження.

Біографія автора

А. С. Хохлов , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Хохлов Артем Сергійович – аспірант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: artemskhokhlov@gmail.com

Посилання

1. Барвіна Н. О. Використання художньо-естетичного потенціалу казок о. Уайльда в постановках театральної студентської студії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. Вип. 6(93). С. 30-41.
2. Войтович Р. В., Солоха М. Т. Глобалізаційні процеси в сучасному світі: навч.-метод. матеріали / уклад. Г. І. Бондаренко. Київ : НАДУ, 2013. 52 с.
3. Глобалізація. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2004. Т. 2: Г - Д. С. 118. 518 с.
4. Ентелехія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ентелехія (дата звернення: 16.06.2021).
5. Лосев Α. Φ. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. Харьков : Фолио; Москва : ООО «Издательство ACT», 2000. 880 с.
6. Соммер Д. С. Мораль ХХІ века. Москва : Кодекс, 2014. 480 с.
7. Філософія: навч. посібник / Ю. М. Вільчинський та ін. Київ : КНЕУ, 2019. 368 с.
8. Шевченко Г. П. Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. Вип. 6(75). С. 294-305.
References
1. Barvina, N. O. (2019). Vykorystannia khudozhno-estetychnoho potentsialu kazok O. Uailda v postanovkakh teatralnoi studentskoi studii [Use of artistic and aesthetic potential of O. Wilde's tales in the student drama studio performances]. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, 6(93), 30-41 (ukr).
2. Voitovych, R. V., Solokha, M. T., & Bondarenko, H. I. (2013). Hlobalizatsiini protsesy v suchasnomu sviti [Globalisation processes in today's world], 52. Kyiv: NADU (ukr).
3. Smoliy, V. A. (Ed.) (2004). Hlobalizatsiia. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Globalisation. Encyclopedia of history of Ukraine: in 10 vol.]. Kyiv (ukr).
4. Entelekhiia [Entelechy]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Ентелехія (date of appeal: 16.06.2021) (ukr).
5. Losev, Α. F. (2000). Istoriya antichnoy estetiki. Aristotel i pozdnyaya klassika [History of ancient aesthetics. Aristotle and the late classics], 880. Kharkov: Folio, Moscow: AST (rus).
6. Sommer, D. S. (2014). Moral XXІ veka [Morality of the 21st century], 480. Moscow: Kodeks (rus).
7. Vilchynskyi, Yu. M., Severyn-Mrachkovska, L. V., Haievska, O. B., Voinarovska, L. I., Derkach, V. L., Diediaieva, I. P. … Tereshchenko, V. V. (2019). Filosofiia [Philosophy], 368. Kyiv: KNEU (ukr).
8. Shevchenko, G. P. (2016). Kultura i mystetstvo v idealotvorenni osobystosti [Culture and arts for an ideal personality creation]. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, 6(75), 294-305 (ukr).
Опубліковано
2021-09-28