ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Ключові слова: полікультурність, викладач іноземної мови, педагогічні умови, полікультурне середовище, міжпредметна інтеграція, коуч-технологія, педагогічна рефлексія, соціокультурна активність, діалог культур

Анотація

У статті висвітлено теоретичні основи виховання полікультурності майбутніх викладачів іноземних мов. Обґрунтовано  значення педагогічних умов, які у створеному полікультурному та полілінгвальному середовищі закладу вищої освіти забезпечують формування полікультурної особистості викладача іноземних мов на основі соціокультурної ідентифікації особистості, освоєння студентами системи знань, понять і уявлень про полікультурність, полікультурне середовище, розвиток навичок соціального спілкування і позитивного ставлення до різноманіття культур. Обґрунтовано комплекс педагогічних умов, що сприяють вихованню полікультурності майбутніх викладачів іноземних мов: побудова  процесу навчання іноземним мовам на принципі інтеграції навчальних дисциплін з наявністю полікультурного компонента у відповідності із завданнями і основними компонентами полікультурності; застосування  інтерактивних технологій для формування соціокультурної і полікультурної компетенції, яка передбачає білінгвізм, полілінгвізм (дидактичні умови); створення полікультурного освітнього середовища ЗВО; діалогічна взаємодія в процесі соціокультурної діяльності (виховні); мотивування та установка на полікультурний і полілінгвальний саморозвиток, готовність до опанування кількома мовами; застосування  і коуч-технологій до розвитку саморефлексії набутих знань та саморегуляції вчинків з позицій норм і правил міжкультурної взаємодії (акмеологічні умови). Зроблено висновок, що для формування конкурентоспроможного фахівця, комунікабельної позитивної особистості, здатної до активної і ефективної життєдіяльності в полікультурному середовищі, що володіє розвиненим розумінням і почуттям поваги інших культур, умінням жити в мирі та злагоді, необхідно розвивати перш за все якості  полікультурної особистості.

Біографія автора

O. І. Чaйка, НУБіП України

Чайка Оксана Ігорівна – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) (м. Київ, Україна). Е-mail oxana.chaika@yahoo.es

Посилання

1. Gollnik D. M, Chinn P. C.. Multicultural education in a pluralistic society. Columbus, OH : Merrill,1990. 327 р.
2. Giroux H.A. Doing the Cultural Studies: Youth and the Challenge of Pedagogy. Harvard Educational Review. Harvard. 1994. № 3 (Vol. 64). P. 278–308.
3. Cупрунова Л. Л. Национально-региональный компонент содержания общего образования в структуре поликультурного образования: Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона. Ростов-на-Дону : РГПУ, 2000. 246 с.
4. Психологічний словник / за pед. В. І. Войтка. Київ : Вища школа, 1982. 215 с.
5. Професійна освіта: словник: навч. посіб. уклад. С. Гончаренко, та. ін. / за ред. Н. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.
6. Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко. Ростов на Дону : Феникс, 1998. 512 с.
7. Антонюк Р. І. Ціннісні орієнтації у світлі концепції полікультурної (інтеркультурної) освіти в Україні та за кордоном. Проблеми освіти: (наук.-метод. зб.). Київ, 2004. Вип. 35. С. 40–50.
8. Бакум З. П. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2014. № 1. С. 44-49.
9. Бухлова Н. В. Сутнісний зміст поняття «Самоосвітня компетентність». Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2008. № 1. С. 4.
10. Пожидаєва О. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. Наукові записки. 2012. № 6. Сер. Психолого-педагогічні науки. С. 133–139.
11. Костюшко Ю. О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2005. 263 с.
12. Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. Рівне, 2007. 267 с.
13. Зеленська О. Професійно значимі якості викладача іноземної мови у ВНЗ. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Педагогіка. 2009. Вип. 25, Ч. 3. С. 79-86.
14. Довгополова Я. В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук. Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2007. 206 с.
15. Jessner, U. 2015 Emerging multilingual awareness in educational contexts: From theory to practice. Canadian Modern Language Review 72(2), 157–182.
16. Alonso Alonso R. Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters. Athanasopoulos Р. 2016.
References
1. Gollnik, D. M., & Chinn, P. C. (1990) Multicultural education in a pluralistic society, 327. Columbus, OH: Merrill (eng).
2. Giroux, H. A. (1994). Doing the Cultural Studies: Youth and the Challenge of Pedagogy. Harvard Educational Review. Harvard, 3 (64), 278–308 (eng).
3. Suprunova, L. L. (2000). Natsyonalno-regionalnyy komponent soderzhaniya obshchego obrazovaniya v strukture polikulturnogo obrazovaniya: Razvitie lichnosti v obrazovatelnykh sistemakh Yuzhno-Rossiyskogo regiona [National-regional component of the content of general education in the structure of multicultural education: Personality development in the educational systems of the South-Russian region], 246. Rostov-na-Donu: RHPU (rus).
4. Voytko, V. I. (Ed.) (1982). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary], 215. Kyiv: Vyshcha shkola (ukr).
5. Honcharenko, S. et al. (2000). Profesiina osvita: slovnyk: navch. posib. [Professional education: textbook], 380. N. Nychkalo (Ed.). Kyiv: Vyshcha shkola (ukr).
6. Karpenko, L. A. (1998). Kratkyi psykholohycheskyi slovar [Short psychological dictionary], 512. Rostov-on-Don: Feniks (rus).
7. Antoniuk, R. I. (2004).Tsinnisni oriientatsii u svitli kontseptsii polikulturnoi (interkulturnoi) osvity v Ukraini ta za kordonom [Value orientations in the light of the concept of multicultural (intercultural) education in Ukraine and abroad]. Problemy osvity: nauk.-metod. zb., 35, 40-50 (ukr).
8. Bakum, Z. P. (2014). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh dyzaineriv [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future designers]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 1, 44-49. (ukr).
9. Bukhlova, N. V. (2008). Sutnisnyi zmist poniattia "Samoosvitnia kompetentnist" [he essence of the concept of "Self-educational competence"]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 1, 4 (ukr).
10. Pozhydaieva, O. V. (2012). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do konsultatyvnoi diialnost [Pedagogical conditions of preparation of future social pedagogues for consultative activity]. Naukovi zapysky, 6, 133–139. Ser. Psykholoho-pedahohichni nauky (ukr).
11. Kostiushko, Yu. O. (2005). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnoho vchytelia do mizhosobystisnoi vzaiemodii v sytuatsii konfliktu [Pedagogical conditions of preparation of the future teacher for interpersonal interaction in a situation of the conflict]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 263. Zhytomyr (ukr).
12. Dubych, K. V. (2007). Osobystisno oriientovane vykhovannia studentiv v umovakh sotsiokulturnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Person-oriented education of students in the socio-cultural environment of higher education]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 267. Rivne (ukr).
13. Zelenska, O. (2009). Profesiino znachymi yakosti vykladacha inozemnoi movy u VNZ [Professionally significant qualities of a foreign language teacher in higher education]. Visn. Lviv. un-tu, 25, Part 3, 79-86. Ser. Pedahohika (ukr).
14. Dovhopolova, Ya. V. (2007). Formuvannia tolerantnykh vidnosyn studentiv u polikulturnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of tolerant relations of students in the multicultural environment of higher education]. (Candidate of Pedagogical Sciences Thesis), 206. Kharkiv: Kharkiv V. N. Karazin National University (ukr).
15. Jessner, U.• (2015) Emerging multilingual awareness in educational contexts: From theory to practice. Canadian Modern Language Review 72(2), 157–182. (eng).
16. Alonso Alonso, R. (ed.) (2016). Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters. Athanasopoulos, P. (eng).
Опубліковано
2021-09-28