ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОВОГО КЛАСУ

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, сценічна культура, хоровий спів, хоровий клас, педагогічні принципи формування сценічної культури

Анотація

У статті розглядається проблема вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, в процесі якої основна увага спрямовується не тільки на вузькопрофесійний аспект засвоєння вокальної і хорової техніки, а на формування сценічної культури майбутнього вчителя з націленістю на поєднання хорової виконавської діяльності з педагогічною спрямованістю.

У контексті педагогічної культури розглядається сценічна культура як складова музичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. Формування сценічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва відбувається під час вивчення, ним обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми, серед яких значне місце належить хоровому класу.

Наголошується, що важливою складовою професійного становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва є вокально-хорова підготовка, яка має свої особливості, складнощі та багатофункціональні риси. Виокремлення сценічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва зумовлене специфікою музичної діяльності і діалектично пов’язаної з усіма елементами особистісної культури (моральної, естетичної, розумової, мовленнєвої та ін.), оскільки вона є інтегральним показником інших видів культур, які пов’язані зі сценічним мистецтвом.

Визначено основні педагогічні принципи формування сценічної культури у майбутнього вчителя музичного мистецтва, дотримання яких забезпечує  продуктивність фахового навчання: загальні принципи (взаємозалежність системи й середовища; науковості та доступності навчання; мистецького навчання; діалогічності; індивідуалізації) та специфічні принципи (єдності вокально-хорових навичок і артистизму; рефлексивності; творчого самовираження).

Біографії авторів

О. Д. Чурікова-Кушнір, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чурікова-Кушнір Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). E-mail: o.d.churikova.kushnir@gmail.com

З. В. Софроній, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Софроній Зоя Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). E-mail: z.sophroniy@chnu.edu.ua 

Посилання

1. Большой энциклопедический словарь. Москва–Санкт-Петербург : Большая Российская Энциклопедия, 2001. 1434 с.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне : Волинські обереги, 2012. 192 с.
3. Гриньова В. М. Педагогічна культура майбутніх учителів: навч. посіб. для сту-дентів, викладачів та вчителів. Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1996. 104 с.
4. Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія. Харків : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. С. 22–81.
5. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. Харків : «ОВС», 2006. 496 с.
6. Ніколаї Г. Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: навч. посібник для студентів музично-педагогічних факультетів вищих закладів освіти та аспірантів. Суми : Ред.-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. 108 с.
7. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 248 с.
8. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: монографія. Чернівці : Зелена Буковина, 2009. 752 с.
9. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.
10. Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. Москва : PerSe, 2005. 430 с.
11. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга. Богдан, 2005. 360 с.
References
1. Bolshoy entsyklopedicheskiy slovar [Big encyclopedia dictionary] (2001). Moscow– Saint-Petersburg: Bolshaya Rossiyskaya Entsyklopediya (rus).
2. Honcharenko, S. U. (2012). Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachen [Pedagogical laws, regularities and principles. Modern interpretation], 192. Rivne: Volynski oberehy (ukr).
3. Hrynyova, V. M. (1996). Pedahohichna kultura maybutnikh uchyteliv: navch. posib. dlja studentiv, vykladachiv ta vchyteliv [Pedagogical culture of the future teachers: Learning guide for students, teachers and instructors], 104. Kharkiv: KhDPU im. H. S. Skovorody (ukr).
4. Ionova, O. M. (2012). Systemnyi ta synerhetychnyi pidkhody [The system-synergetic approach]. Naukovi pidkhody do pedahohichnykh doslidzhen: kolektyvna monohrafiya, 22–81. Kharkiv: Virovets A.P. "Apostrof" (ukr).
5. Lozova, V. I. (2006). Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly: navch. posib. [Higher education pedagogy lectures: tutorial], 496. Kharkiv: OVS (ukr).
6. Nikolai, H. Yu. (2000). Metodolohiya ta tekhnolohiya naukovo-pedahohichnykh doslidzhen: navch. posibnyk dlya studentiv muzychno-pedahohichnykh fakultetiv vyshchykh zakladiv osvity ta aspirantiv [Methods and techniques of scientific and pedagogical researches: textbook for students of music and pedagogical faculties of higher education and graduate students], 108. Sumy: Red.-vydavnychyi viddil SumDPU imeni A. S. Makarenka (ukr).
7. Oleksiuk, O. M. (2013). Muzychna pedahohika: navch.posibnyk [Musical pedagogy: learning guide], 248. Kyiv: Kyiv B. Hrinchenko University (ukr).
8. Otych, O. M. (2009). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnyoho pedahoha profesiinoho navchannia: teoretychnyi i metodychnyi aspekty: monohrafiya [Arts in the system of development of the future professional education teacher’s creative personality: monograph], 752. Chernivtsi: Zelena Bukovyna (ukr).
9. Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriya i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Art education (Theory and methods of teaching art disciplines)], 274. Kyiv: Osvita Ukrainy (ukr).
10. Prokhorov, A. O. (2005). Samoregulyatsiya psikhicheskikh sostoyaniy: fenomenologiya, mekhanizmy, zakonomernosti [Self-regulation of mental conditions: phenomenology, mechanisms, regularities], 430. Moscow: PerSe (ukr).
11. Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk [General and artistic pedagogy: learning guide], 360. Ternopil: Navchalna knyha. Bohdan (ukr).
Опубліковано
2021-09-28