ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  • О. О. Андрющенко Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0002-3625-1595
Ключові слова: умови, педагогічні умови, рефлексивні вміння вчителя початкових класів, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

У статті розкрито актуальність дослідження проблеми розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів на сучасному етапі реформування вітчизняної освітньої системи.

На основі аналізу наукових досліджень і публікацій визначено зміст поняття «педагогічні умови». З’ясовано, що вони: 1) виступають складовим елементом педагогічної системи; 2) є зовнішніми й внутрішніми, суб’єктивними й об’єктивними, необхідними та достатніми обставинами, в яких виникає, існує й розвивається позитивне освітнє середовище; 3) стосуються цілей, принципів, змісту, методів, форм процесу навчання, виховання та розвитку; 4) забезпечують ефективність освітнього процесу.

Акцентовано увагу на особливостях професійної підготовки вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти.

Визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов, що покликані забезпечити успішність процесу розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти, а саме: 1) розвиток мотивації та ціннісного ставлення у вчителів початкових класів до здійснення рефлексивної діяльності; 2) оновлення змісту освіти: спрямування освітнього процесу на розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти; 3) створення рефлексивного середовища в закладах післядипломної освіти; 4) впровадження рефлексивних методів навчання в практику освітнього процесу післядипломної освіти.

Висвітлено перспективи подальших пошуків у дослідженні означеної проблеми.

Біографія автора

О. О. Андрющенко , Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Андрющенко Олена Олександрівна – старший викладач кафедри початкової освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна). E-mail: androlena@ukr.net

Посилання

Вітюк В. В Розвиток професійно-особистістих якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти. Київ, 2000. 196 с.

Гура Т. Є. Розвиток професійного мислення майбутніх психологів: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя : КПУ, 2013. 304 с.

Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва : Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. 752 с.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 02.10.2019).

Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. пособ. Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1997. 480 с.

Ильязова Л. М., Соколова Л. Б. На пути к рефлексивной образовательной среде вуза. Теоретический журнал «Credo». 2005. №1. URL: http://credonew.ru/content/view/464/57/ (дата звернення: 19.03.2018).

Муштавинская И. В. Современные подходы к повышению квалификации: рефлексивные технологии. Инновации в образовании. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. №4. С. 25–30.

Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS «Справедливе оцінювання»). Післядипломна освіта в Україні. 2006. № 2. С. 6–12.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посіб. / ред. І. А. Зязюн, О. М. Пєхота. Київ : А.С.К., 2003. 240 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва : Педагогика, 1973. 424 с.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л. Ф. Ильичев и др. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

Чубарук О. В. Умови функціонування та розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів. Післядипломна освіта в Україні. 2005. № 1. С. 57–63.

References

Vitiuk, V. V. (2000). Rozvytok profesiyno-osobystistykh yakostey vchyteliv-predmetnykiv u systemi pislyadyplomnoii osvity [Development of professional-personal qualities of teachers-subjects in the system of postgraduate education], 196. Kyiv (ukr).

Hura, T. Ye. (2013). Rozvytok profesiynoho myslennya maybutnikh psykholohiv: teoretyko-metodolohichnyi aspekt: monoghrafiya [Development of professional thinking of future psychologists: theoretical and methodological aspect: monograph], 304. Zaporizhzhya : KPU (ukr).

Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovy razvitiya professionala [Acmeological basis for the development of a professional], 752. Moscow: Voronezh: NPO "MODEK" (rus).

Zakon Ukraiiny pro osvitu [Law of Ukraine on education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (date of appeal: 02.10.2019) (ukr).

Zimnyaya, I. A. (1997). Pedagogicheskaya psihologiya: uchebnoe posobie [Pedagogical psychology: pedagogical turotial], 480. Rostov-on-Don: Feniks (rus).

Ilyazova, L. M., & Sokolova, L. B. (2005). Na puti k refleksivnoy obrazovatel'noy srede vuza [On the way to the reflective educational environment of the university]. Teoreticheskiy zhurnal "Credo", 1. Retrieved from http://credonew.ru/content/view/464/57/ (date of appeal: 19.03.2018) (rus).

Mushtavinskaya, I. V. (2011). Sovremennye podhody k povysheniyu kvalifikatsii: refleksivnye tehnologii [Modern approaches to continuing education: reflective technologies]. Innovacii v obrazovanii. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Logachevskogo, 4, 25–30 (rus).

Oliynyk, V. V. (2006). Vprovadzhennya otsiniuvannya yakosti osvity (v ramkakh proektu TEMPUS "Spravedlyve otsinyuvannya") [Implementation of Education Quality Assessment (within the framework of the Fair Assessment TEMPUS project)]. Pislyadyplomna osvita v Ukraiini, 2, 6–12 (ukr).

Zyaziun, I. A., & Pekhota, O. M. (Eds.). (2003). Pidhotovka maybutnoho vchytelya do vprovadzhennya pedahohichnykh tekhnolohiy: navchalnyi posibnyk [Preparing a future teacher for pedagogical technologies: a textbook], 240. Kyiv: A.S.K. (ukr).

Rubinshteyn, S. L. (1973). Problemy obshhey psihologii. [Problems of General Psychology], 424. Moscow: Pedagogika (rus).

Ilichev, L. F. et al. (Eds.). (1983). Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary], 840. Moskow: Sovetskaya enciklopediya (rus).

Chubaruk, O. (2005). Umovy funktsionuvannya ta rozvytku systemy pidvyshhennjya kvalifikatsii vchyteliv [The conditions for the functioning and development of the teacher training system]. Pislyadyplomna osvita v Ukraini, 1, 57–63 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29