ТЕХНОЛОГІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, методологічні підходи, технологія, наратив, логотерапія, ампліфікація

Анотація

Стаття присвячена характеристиці психолого-педагогічних технологій становлення ціннісно-смислової сфери особистості студента. Необхідність пошуку практичних шляхів вирішення проблеми становлення ціннісно-смислової сфери особистості студента зумовлює звернення до поняття «технологія». З урахуванням потенційних можливостей феноменологічного та герменевтичного підходів, наявної практики психологічної підтримки студентської молоді в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти визначено доцільність використання таких технологій реалізації програми становлення ціннісно-смислової сфери особистості студента, як наративні технології, технології логотерапії, ампліфікації, кожна з яких характеризується використанням відповідних форм та методів, темпоральними показниками та прогнозованими результатами. Розглядаються наративні технології, що забезпечують реалізацію рефлексивного акту, який винесено в міжособистісний діалогічний простір взаємодії та завдає напрям перебудови, добудови смислової сфери особистості; технології логотерапії, основами якої є такі концепти: свобода волі, прагнення до смислу, смисл життя;  технології ампліфікації становлення ціннісно-смислової сфери особистості студента спрямовані на усвідомлення студентами своїх потреб та особистісних цілей, цінностей професії та смислових установок особистості, розвиток здібностей цілепокладання, вибудовування своїх професійних та особистісних життєвих стратегій. Розкривається сутнісна характеристика представлених технологій. Визначені умови  ефективності психолого-педагогічних технологій.

Біографія автора

Т.Л. Антоненко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Антоненко Тетяна Леонардівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: tl.antonenko@gmail.com

Посилання

Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. Москва : Эксмо, 2007. 416 с.

Інтерв’ю з проф. Сергієм Борисовичем Кримським. «Знання, настояні на совісті». Бесіду вела Каменщикова Ірина. URL: http://www.newacropolis.org.ua/

articles/znannia-nastoiani-na-sovisti-interviu-z-prof-serhiiem-borysovychem-krymskym (дата звернення: 10.12.2019).

Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия ; пер. с нем. Москва : Генезис, 2004. 128 с.

Наративні психотехнології / Н. В. Чепелєва та ін. ; за заг. ред. Н. В. Чепелєвої. Київ : Главник, 2007. С.144.

Проблемы психологической герменевтики: под ред. Н. В. Чепелевой. Киев : Изд-во Нац. пед. ун-та им. Н. П. Драгоманова, 2009. 382 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла : сб.; пер с англ. и нем. Москва : Прогресс, 1990. 368 с.

Юревич А.В. Психология и методология. Москва: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. 312 с.

Frankl V. The doctor and the soul: from psychotherapy to logotherapy. New York: Vintage books, 1973. XXII. 295 p.

References

Vachkov, I. V. (2007). Psikhologiya treningovoy raboty: Soderzhatel'nye, organizatsionnye i metodicheskie aspekty vedeniya treningovoy gruppy [Psychology of training: Substantive, organizational and methodological aspects of the training group], 416. Moscow: Eksmo (rus).

"Znannia, nastoiani na sovisti" Interviu z prof. Serhiiem Borysovychem Krymskym. [Interview with Prof. Serhiy Borysovych Krymskyi "Knowledge that is true to its conscience".]. Kamenshchikova Irina led the conversation. Retrieved from http://www.newacropolis.org.ua/articles/znannia-nastoiani-na-sovisti-interviu-z-prof-serhiiem-borysovychem-krymskym (date of appeal: 10.12.2019).

Lengle, A. (2004). Zhizn', napolnennaya smyslom. Prikladnaya logoterapiya [Life, filled with meaning. Applied Logotherapy], 128. Translation from German. Moscow: Genezis (rus).

Chepelieva, N. V. et al. (2007). Naratyvni psykhotekhnolohii [Narrative psychotechnologies]. N. V. Chepelieva (Ed.). Kyiv: Hlavnyk, (ukr).

Chepeleva, N. V. (Ed.). (2009). Problemy psikhologicheskoy germenevtiki [Problems of psychological hermeneutics], 382. Kiev : Publishing House of the N. P. Drahomanov National Pedagogical University (rus).

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla: sb. [Man in search of meaning: collection of works], 368. Translation from English and German. Moscow: Progress (rus).

Yurevich, A. V. (2005). Psikhologiya i metodologiya [Psychology and methodology], 312. Moscow: Publishing House of the Institute of Psychology of RAS (rus).

Frankl. V. (1973). The doctor and the soul: from psychotherapy to logotherapy. New York: Vintage books, XXII, 295 (eng).

Опубліковано
2019-11-29