ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАЗОК О. УАЙЛЬДА В ПОСТАНОВКАХ ТЕАТРАЛЬНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ СТУДІЇ

Ключові слова: художньо-естетичний потенціал, художньо-естетичні потреби, художня література, театральне мистецтво, театр-студія, студентська молодь, казка, естетизм

Анотація

Статтю присвячено використанню художньо-естетичного потенціалу літературного надбання О. Уайльда для виховання всебічно розвиненої, освіченої людини. Розглянуто роль казок письменника у формуванні художньо-естетичних потреб студентів в умовах університетського театру-студії. Визначено, що використання художньо-естетичного потенціалу літературних творів є необхідним для виховання та всебічного розвитку молодої людини в середовищі сучасного університету. Обґрунтовано, що театральна студентська студія є тим місцем, де відбувається виховання театром, що є можливим завдяки використанню художньо-естетичного потенціалу літератури та мистецтва. Підкреслено важливість використання художньо-естетичного потенціалу казок в постановках студентського театру-студії. Показано доречність імплементації головних інструментів та прийомів жанру казки в студентському театральному середовищі. Розглянуто особливості літературного стилю та художнього методу О. Уайльда як найвідомішого представника естетизму в літературі. Висвітлено основні положення естетизму в мистецтві, а також роль їхньої практичної імплементації в постановках театру-студії з метою формування художньо-естетичних потреб у студентської молоді. Наголошено на доречності використання художньо-естетичного потенціалу казок О. Уайльда під час позааудиторної роботи в умовах театру-студії. Доведено, що через використання художньо-естетичного потенціалу літературних казок О. Уайльда в умовах університетського театру відбувається комплексне художньо-естетичне освоєння світу студентською молоддю.

Біографія автора

Н.О. Барвіна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Барвіна Наталія Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: barvina.na@gmail.com

Посилання

Антоненко Т.Л., Безугла М.В. Духовно-культурні цінності освіти студентської молоді : монографія. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2017. 254 с.

Естетизм. Що таке естетизм? URL: https://gorodenok.com/естетизм/ (дата звернення: 23.02.2020).

Кагарлицкий Ю.И. Почти как в жизни. Английская сказочная повесть и литературная сказка. Москва : Правда, 1986. 592 с.

Казка. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980). URL: http://sum.in.ua/s/kazka (дата звернення: 24.02.2020).

Коптев Л. Н. Возможности студенческого театра в формировании готовности к инновациям. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. Вып. № 92. С. 233‒239.

Мистецтво виховання Людини: колективна монографія / Г.П. Шевченко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2017. 304 с.

Шевченко Г. П. Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти: вибрані наукові статті. Київ : Педагогічна думка, 2017. 210 с.

Baldwin Stanley P. CliffsNotes on The Picture of Dorian Gray. 24 Feb 2020. URL: http://www./p/the-picture-of-dorian-gray/book-summary> (дата звернення: 24.02.2020).

Oscar Wilde Online. Short Stories. URL: https://www.wilde-online.info/short-stories.htm (дата звернення: 24.02.2020).

Values of Literature. Editors: Hanna Meretoja, Saija Isomaa, Pirjo Lyytikäinen and Kristina Malmio 2015.С. 278. URL: https://brill.com/view/title/31583 (дата звернення: 24.02.2020).

References

Antonenko, T. L., Bezuhla, M. V. (2017). Dukhovno-kulturni tsinnosti osvity studentskoi molodi: monohrafiia [Spiritual and cultural values students’ education: monograph], 254. Kyiv: Institute of the Gifted Child of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (ukr).

Estetyzm. Shcho take estetyzm? [Aestheticism. What is aesthetism?]. Retrieved from https://gorodenok.com/estetyzm/ (date of appeal: 23.02.2020) (ukr).

Kagarlitskii, Yu.I. (1986). Pochti kak v zhizni. Angliiskaya skazochnaya povest' i literaturnaya skazka [Almost like in life. English fairy tale and literary tale], 592. Moscow: Pravda (rus).

Kazka. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970—1980) [A fairy tale. Dictionary of the Ukrainian language. Academic Interpretative Dictionary]. Retrieved from http://sum.in.ua/s/kazka (date of appeal: 24.02.2020) (ukr).

Koptev, L. N. (2009). Vozmozhnosti studencheskogo teatra v formirovanii gotovnosti k innovatsiyam [Student Theater Opportunities in Building Innovation Readiness]. Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, 92, 233-239 (rus).

Shevchenko, H. P., Alfimov, V.M., Antonenko, T. L., Bezuhla, M. V., Zelenov, Ye. A., Luchaninovа, O.P. … Tiurinа, T. H. (2017). Mystetstvo vykhovannia Liudyny: kolektyvna monohrafiia [The Art of Education a Person: collective monograph], 304. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).

Shevchenko, H. P. (2017). Dukhovnist osobystosti u vymirakh kultury, vykhovannia ta osvity: vybrani naukovi statti [Spirituality of a Personality in the Dimensions of Upbringing and Education: selected scientific papers], 210. Kyiv: Pedahohichna dumka (ukr).

Baldwin, S. P. (2020). CliffsNotes on The Picture of Dorian Gray. 24 Feb 2020. Retrieved from https://www./p/the-picture-of-dorian-gray/book-summary> (date of appeal: 24.02.2020) (eng).

Oscar Wilde Online. Short Stories. Retrieved from https://www.wilde-online.info/short-stories.htm (date of appeal: 24.02.2020) (eng).

Meretoja, H., Isomaa, S., Lyytikäinen, P. & Malmio, K. (Eds.). (2015). Values of Literature, 278. Retrieved from https://brill.com/view/title/31583 (date of appeal: 24.02.2020) (eng).

Опубліковано
2019-11-29