ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

Ключові слова: підготовка учителів, екологічна освіта, учні, Велика Британія, Україна

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз та виділено особливості підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні. Виокремлено основні завдання, що стоять перед системою професійної освіти у сфері екології та підготовки фахівців для всіх верств населення у Великій Британії. Зроблено аналіз навчальних планів університетів Великої Британії та України.

Проаналізувавши стан екологічної освіти у вищих навчальних закладах України та Великої Британії, ми зробили перегляд концептуальних засад екологічної освіти та виховання. Зроблено висновок, що потребує збільшення у навчальних планах ЗВО України кількості навчального часу на екологічні дисципліни. Оскільки екологічні проблеми носять глобальний, міждисциплінарний характер, відмічаємо необхідність «екологізації» всіх навчальних предметів.

Проаналізовано співвідношення кількості годин, передбачених на аудиторну (лекції, практичні, семінарські, лабораторні та інші види робіт) та самостійну роботу студентів у досліджуваних ЗВО. Зазначено, що особливу увагу доцільно приділяти екологічному вихованню учнів молодшого шкільного віку, оскільки початкова школа – це фундамент подальшого навчання і, головне, – формування особистості. Для порівняння структури навчального процесу визначено чотири ідентичні групи дисциплін еколого-біологічного спрямування, що сприяють підготовці вчителя біології у Великій Британії та Україні.

Аналіз наукової літератури щодо змісту навчальних планів свідчить, що екологічна освіта у вищих школах України та розвинутих зарубіжних країнах здійснюється у двох напрямах: шляхом екологізації навчального процесу та введення предметів екологічного спрямування.

Досвід Великої Британії трансформовано таким чином, щоб засвоїти найбільш доцільні її надбання і разом з тим зберегти рівновагу між високоякісною вищою педагогічною освітою та поміркованими матеріальними витратами на неї.

Біографії авторів

О.А. Біда , Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, Закарпатська обл., Україна). E-mail: tetyanna@ukr.net

Т.П. Кучай , Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II (м. Берегове, Закарпатська обл., Україна). E-mail: tetyanna@ukr.net

А.П. Чичук , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чичук Антоніна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна). E-mail: Toniabida@ukr.net

Посилання

Література

Авшенюк Н. М. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04. Київ, 2005. 235 с.

Бамбуркин А. П. Тенденции развития системы образования и обучения. Освіта регіону. 2006. №1(2). С. 17–19.

Діордієва Г. Умови підвищення екологічної компетентності студентів – майбутніх вчителів. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища, ХІ Каришинські читання: зб. наук. праць. Полтава, 2004. С. 387–389.

Кучай А. В. Формирование информационной компетенции – одна из ведущих задач подготовки будущего учителя. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: «Педагогика и психология». 2010. № 1(1). С. 23–25.

Никитюк С. Тенденції розвитку заочної освіти вчителів іноземних мов у Великобританії. Рідна школа. 2006. №5. С. 79–80.

Радомський В. А., Ліпський П. Ю. Необхідність удосконалення системи екологічної освіти фахівців. Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні: програма та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 1 лютого 2002 р. / Мін-во освіти і науки України, нар. укр. акад. та ін. Харків, 2002. XVIII. С. 38–41.

Старовойт С. М. Де Монтфорт університет – центр новітніх технологій з професійної підготовки екологів у Великій Британії. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / Редкол. Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. Київ, Запоріжжя. 2004. Вип. 33. С. 234–239.

Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні. Львів: Вид. «Світ», 1997. 106 с.

Biological Sciences Undergraduate School. Leeds University. URL: http://webprod1.leeds.ac.uk/catalogue/dynprogrammes.asp?Y=200809&P=BS-BLGY%2FORD (дата звернення: 15.01.20).

Biological Sciences. Roehampton University. URL: http://studentzone.roehampton.ac.uk/

programmedetails/ug/biologicalsciences/index.asp (дата звернення: 22.11.19).

In-service training and educational development: an international survey / D. Hopkins (Ed.). London: CroomHelm, 1986. 334 p.

Primary Education with Teaching Qualification. Faculty of Education. University of Glasgow. URL: http://www.gla.ac.uk/faculties/education/teachinginschools/primary/educationwithprimaryteachingqualificationdumfriescampus/ (дата звернення: 12.09.19).

Primary education. Roehampton University. URL: http://studentzone.roehampton.ac.uk/programmedetails/ug/newprimaryeducation/index.asp (дата звернення: 12.12.19).

Undergraduate Courses Running 2009. School of Education. University of Leeds. URL: http://www.education.leeds.ac.uk/current_students/undergraduate.php (дата звернення: 14.08.19).

University of Glasgow. Biology. Undergraduate study. University of Glasgow: CCB, 2008. 20 p.

University of Glasgow. Initial teacher education. Undergraduate study. University of Glasgow: CCB, 2008. 8 p.

References

Avshenyuk, N. M. (2005). Standartyzatsiya profesiynoyi pidhotovky vchyteliv u Anhliyi y Uelsi (kinets ХХ – pochatok ХХI st.) [Standardization of teacher training in England and Wales (end of XXth - beginning of XXIst century)]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kyiv. (ukr).

Bamburkyn, A. P. (2006). Tendentsyy razvitiya sistemy obrazovaniya i obucheniya [Trends in the development of education and training]. Osvita rehionu, 1(2), 17–19 (rus).

Diordiyeva, H. (2004). Umovy pidvyshchennya ekolohichnoyi kompetentnosti studentiv – maybutnikh vchyteliv [Conditions for improving the environmental competence of students – future teachers]. Pidhotovka maybutnoho vchytelya pryrodnychykh dystsyplin v umovakhmodelyuvannya osvitnoho seredovyshcha, 387-389. KHI Karyshynski chytannya: zb. nauk. prats. Poltava (ukr).

Kuchai, A. V. (2010). Formirovanie informatsyonnoy kompetentsyi – odna iz vedushchikh zadach podgotovki budushcheho uchitelya [The formation of information competence as one of the leading tasks in preparing a future teacher]. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta, 1(1), 23-25. Seriya: "Pedagogyka i psikhologiya". (rus).

Nykytyuk, S. (2006). Tendentsiyi rozvytku zaochnoyi osvity vchyteliv inozemnykh mov u Velykobrytaniyi [Trends in distance learning of foreign language teachers in the United Kingdom]. Ridna shkola, 5, 79–80 (ukr).

Radomskyy, V. A., &. Lipsʹkyy, P. Yu. (2002). Neobkhidnist udoskonalennya systemy ekolohichnoyi osvity fakhivtsiv. Kontseptualni zasady modernizatsiyi systemy osvity v Ukrayini: prohrama ta materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. Kharkiv, February 1, 2002, XVII, 38-41. Ministry of Education and Science of Ukraine, national Ukrainian Academy etc. (ukr).

Starovoyt, S. M. (2004). De Montfort universytet – tsentr novitnikh tekhnolohiy z profesiynoyi pidhotovky ekolohiv u Velykiy Brytaniyi [De Montfort University – a center of new technology with professional training for environmental scientists in Great Britain]. Pedahohika i psykholohiya formuvannya tvorchoyi osobystosti: problemy i poshuky: zb. nauk. pr., 33, 234–239. T. I. Sushchenko et al. (Eds.) Kyiv, Zaporizhzhya (ukr).

Shved, M. (1997). Ekolohichna edukatsiya za kordonom i v Ukrayini [Environmental education abroad and in Ukraine]. Lviv: Vyd. "Svit" (ukr).

Biological Sciences Undergraduate School. Leeds University. Retrieved from http://webprod1.leeds.ac.uk/catalogue/dynprogrammes.asp?Y=200809&P=BS-BLGY%2FORD (date of appeal: 15.01.20) (eng).

Biological Sciences. Roehampton University. Retrieved from http://studentzone.roehampton.ac.uk/programmedetails/ug/biologicalsciences/index.asp (date of appeal: 22.11.19) (eng).

Hopkins, D. (Ed.). (1986). In-service training and educational development: an international survey. London: CroomHelm (eng).

Primary Education with Teaching Qualification. Faculty of Education. University of Glasgow. Retrieved from http://www.gla.ac.uk/faculties/education/teachinginschools/primary/educationwithprimaryteachingqualificationdumfriescampus/ (date of appeal: 12.09.19) (eng).

Primary education. Roehampton University. Retrieved from http://studentzone.roehampton.ac.uk/

programmedetails/ug/newprimaryeducation/index.asp (date of appeal: 12.12.19) (eng).

Undergraduate Courses Running (2009). School of Education. University of Leeds. Retrieved from http://www.education.leeds.ac.uk/current_students/undergraduate.php (date of appeal: 14.08.19) (eng).

University of Glasgow (2008). Biology. Undergraduate study. University of Glasgow: CCB (eng).

University of Glasgow (2008). Initial teacher education. Undergraduate study. University of Glasgow: CCB (eng).

Опубліковано
2019-11-29