МІСЦЕ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У СИСТЕМІ НАРОДНОЇ ОСВІТИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ключові слова: Катеринославська губернія, народна освіта, Святий Синод, церковно-парафіяльні училища, зміст освіти, православна мораль, земство, єпархія

Анотація

Зважаючи на основні труднощі в сучасній освітній галузі, такі як знецінення загальнолюдських і національних ідеалів, втрати авторитета родини, автори статті роблять спробу звернутися до позитивного історико-педагогічного досвіду і звернути увагу на вирішення цих проблем через православну церковну мораль, що посідала достойне місце в народній освіті дореволюційної України. У статті виявлено і обґрунтовано роль церковних початкових шкіл Катеринославщини протягом пореформеного періоду; проаналізовано зміни у нормативно-законодавчих актах, що відображали політику уряду Російської Імперії, а також Святого Синоду за термін 1808–1900 рр.; за допомогою співставлення і обробки документації земських установ та статистичних списків документів освітніх інституцій пореформеного періоду визначено змістовне наповнення навчальних планів і програм церковно-парафіяльних училищ; визначено позицію авторитетних педагогів-демократів пореформеного періоду (К. Ушинського, М. Пирогова, С. Рачинського), які доводили важливість виховання на основі православної моралі; відображено неоднозначність відносин щодо освітньої справи між Катеринославською єпархією і губернськими земськими установами; через аналіз визначено основний вектор соціально-педагогічного цілепокладання, що проявився в поширенні елементарної безкоштовної освіти, що надавали церковнопарафіяльні училища Катеринославської губернії, та створенні морально-духовного підґрунтя, що забезпечувала Православна Віра.

Біографії авторів

О.А. Білецький , ДВНЗ «Донбаський держаний педагогічний університет»

Білецький Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, ДВНЗ «Донбаський держаний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: sovestalex@gmail.com

О.В. Мінаєва , ДВНЗ «Донбаський держаний педагогічний університет»

Мінаєва Оксана Володимирівна – студентка 4-го курсу факультету фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський держаний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: minaeva33.85@ukr.net

Посилання

Анализ деятельности земств Екатеринославской губернии за 1866–1915 гг., составленный по материалам газет «Екатеринославские ведомости», «Народный учитель» и отчетов земских собраний / Сост. А. П. Зиновьев, Е. Н. Кузьмук (обложка отпечатана в типографии губернского земства). Екатеринослав, 1916. 279 с.

Білецький О. А. Характеристики розвитку народної освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб. Слов’янськ : СДПУ, 2008. Вип. 13. С. 95-101.

Нова українська школа : порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. Москва — Киев : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Новые начальные школы. Характеристика учебных программ в училищах по положению 1864 г., 1872 г., 1912 г. – что в них хорошего и плохого / Под ред. проф. В. А. Килячина. Санкт-Петербург : тип. Канцелярии Синода, 1915. 485 с.

Острогурский В. Катеринославские педагогические деятели. Екатеринослав : тип. Губернского земства, 1913. 188 с.

Отчет о положении исследования народного образования в России, производимого Императорским Экономическим обществом в связи в общим положением школьной статистики в России. Санкт-Петербург : тип. Св. Синода, 1909. 143 с.

Терновский С. Заметки о народном образовании. Санкт-Петербург : типография братства Св. Владимира, 1897. 269 с.

Фальборк Г. Народное образование в России. Санкт-Петербург : Изд. О. Н. Поповой, 1905. 264 с.

References

Zinov'ev, A. P., & Kuz'muk, E. N. (1916). Analiz deyatel'nosti zemstv Ekaterinoslavskoy gubernii za 1866 – 1915 gg., sostavlennyy po materialam gazet "Ekaterinoslavskie vedomosti", "Narodnyy uchitel'" i otchetov zemskikh sobraniy (oblozhka otpechatana v tipografii gubernskogo zemstva) [Analysis of the activities of the Zemstvos of the Yekaterinoslav province for 1866 - 1915, compiled from the newspapers "Ekaterinoslav Vedomosti", "People's Teacher" and reports of Zemstvo assemblies (the cover is printed in the printing house of the provincial zemstvo)], 279. Ekaterinoslav (rus).

Biletskyi, O. A. (2008). Kharakterystyky rozvytku narodnoi osvity na Katerynoslavshchyni u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ stolittia [Characteristics of the development of national sanctuary in Katerynoslavshchina at the other half of the nineteenth – on the cob of the twentieth table]. Problemy trudovoi i profesiinoi pidhotovky: nauk.-metod. zb., 13, 95-101. Sloviansk: SDPU (ukr).

Bіbіk, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnik dlya vchytelya [New Ukrainian school: adviser for a teacher]. Kyiv: TOV "Vidavnichiy dіm "Pleyady" (ukr).

Kilyachin, V. A. (Ed.). (1915). Novye nachal'nye shkoly. Kharakteristika uchebnykh program v uchilishchakh po polozheniyu 1864 g., 1872 g., 1912 g. – chto v nikh khoroshego i plokhogo [New elementary schools. Description of curricula in schools according to the regulations of 1864, 1872, 1912 - what is good and bad in them], 485. Saint Petersburg: tip. Kantselyarii Sinoda (rus).

Ostrogurskiy, V. (1913). Katerinoslavskie pedagogicheskie deyateli [Katerinoslavsky pedagogical figures], 188. Ekaterinoslav: tip. Gubernskogo zemstva (rus).

Otchet o polozhenii issledovaniya narodnogo obrazovaniya v Rossii, proizvodimogo Imperatorskim Ekonomicheskim obshchestvom v svyazi v obshchim polozheniem shkol'noy statistiki v Rossii [Report on the study of public education in Russia, carried out by the Imperial Economic Society in connection with the general provision of school statistics in Russia] (1909). Saint Petersburg: tip. Sv. Sinoda (rus).

Ternovskiy, S. (1897). Zametki o narodnom obrazovanii [Notes on public education], 269. Saint-Peterburg: tip. B. bratstva Sv. Vladimira (rus).

Fal'bork, G. (1905). Narodnoe obrazovanie v Rossii [Public education in Russia]. Saint Petersburg: Publishing House of O. N. Popova (rus).

Опубліковано
2019-11-29