ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ

  • О.Б. Борзик Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-2394-9230
  • І.М. Шепель Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-7828-5278
Ключові слова: екологічна культура, майбутні учителі початкових класів, педагогічні умови, педагогіка емпауерменту, екологізація освіти

Анотація

У даній статті розкрито педагогічні умови формування екологічної культури майбутніх учителів початкових класів в освітньому процесі педагогічних вишів. Зазначено, що освітній процес педагогічних закладів вищої освіти, спрямований на формування екологічної культури майбутніх учителів початкових класів, потребує максимальної екологізації навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, урізноманітнення  форм позааудиторної роботи, систематичного залучення молодих людей до екологічної діяльності, формування у майбутніх педагогів відповідальності за власні вчинки, розвитку у кожного здобувача вищої педагогічної освіти його потенційних можливостей, створення атмосфери натхнення на дії. Наголошено, що успішність процесу формування екологічної культури майбутніх учителів початкових класів буде більш результативною за умови врахування сукупності факторів й сприятливих умов, які забезпечать ефективну трансформацію зовнішніх впливів у внутрішню позицію здобувачів вищої педагогічної освіти. Доведено, що якість формування екологічної культури майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти підвищується за умови врахування сукупності оптимальних педагогічних умов, зокрема: створення демократичного освітнього простору, де викладач та студент є рівноправними учасниками освітнього процесу; включення майбутніх учителів початкових класів у різноманітну еколого-освітню діяльність на заняттях з дисциплін професійної підготовки на засадах емпауермент-педагогіки; звернення до життєвого досвіду здобувача вищої педагогічної освіти.

Біографії авторів

О.Б. Борзик , Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Борзик Олена Богданівна – викладач кафедри природничих дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: emarkovich111@gmail.com

І.М. Шепель , Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Шепель Інна Михайлівна – викладач кафедри природничих дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: kafedra.pruroda@gmail.com

Посилання

Алексюк А. М. Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 1998. 560 с.

Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения : сб. статей. Томск : Пеленг, 1995. 144 с.

Дичкiвська I. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посiб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Друзь З. В., Білоконна Н. І., Мірошник З. М. Особистісно орієнтований підхід : психологія творчості та виховні технології : монограф. посіб. [кн. 2]. Кривий Ріг : КДПУ, 2009. 471 с.

Концепція екологічної освіти України. Інформ. збірн. Міністерства освіти і науки України. Київ, 2002. № 7. С. 3-23.

Кострюков С. В. Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10. Київ : Ін-т вищ. освіти АПН України, 2004. 150 с.

Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості. Вища освіта України. 2001. № 2. С. 88-92.

Немченко Н. В. Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медикобіологічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2007. 20 с.

Основи політології : навч. посіб. / Г. П. Щедрова, В. Ф. Барановський, О. В. Новакова. Луганськ : Луганське вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. 170 с.

References

Aleksiuk, A. M. (1998). Pidruchnyk dlia studentiv, aspirantiv ta molodykh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Textbook for students, post-graduate students and young lecturers in higher educational establishments]. Kyiv: Lybid (ukr).

Davydov, V. V. (1995). O poniatyy razvyvaiushcheho obuchenyia: sb. statei. [About the concept of developing education: collection of papers] Tomsk: Pelenh (rus).

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]: navch. posib. Kyiv: Akademvydav (ukr).

Druz, Z. V., Bilokonna, N. I., & Miroshnyk, Z. M. (2009). Osobystisno oriientovanyi pidkhid : psykholohiia tvorchosti ta vykhovni tekhnolohii: monogr. posib. [Personality oriented approach: psychology of creativity and educating technologies: monohraph tutorial]. [Book 2]. Kryvyi Rih: KDPU (ukr).

Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy [The concept of ecological education in Ukraine] (2002). Inform. zbirn. Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, 7. Kyiv (ukr).

Kostriukov, S. V. (2004). Formuvannia demokratychnykh tsinnostei studentskoi molodi v transformatsiinyi period [Forming democratic values of student youth in the transformational period]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Philosophy). Kyiv: Institutute of Higher Education of APS of Ukraine (ukr).

Morozova, L. (2001). Vykhovannia ekolohichnoi kultury osobystosti [Educating an ecological culture of personality]. Vyshcha osvita Ukrainy. 2 (ukr).

Nemchenko, N. V. (2007). Formuvannia ekolohichnoho svitohliadu starshoklasnykiv litseiu medykobiolohichnoho profiliu [Forming an ecological outlook of high school students of medical-biological lyceum]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kyiv (ukr).

Shchedrova, H. P., Baranovskyi, V. F. , & Novakova, O. V. Osnovy politolohii: navch. posib. [Fundamentals of politology: tutorial] (2005). Luhansk: Luhanske Publishing House of Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University (ukr).

Опубліковано
2019-11-29