СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • К.Б. Гнатик Мукачівський державний університет; Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-4975-6266
Ключові слова: майбутні бакалаври іноземної мови, студенти, міждисциплінарна взаємодія, взаємодія, міждисциплінарність

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність організації міждисциплінарної взаємодії в підготовці майбутніх бакалаврів іноземної мови як умови ефективного формування професійної ідентичності студентів цієї спеціальності. Встановлено, що міждисциплінарна взаємодія заснована на інтеграції змісту кількох дисциплін, що мають достатньо чітку визначеність своїх предметних сфер і методологічних апаратів, дозволяють сформувати предмет їх вивчення таким чином, щоб освітні результати можна було модифікувати, транслювати і використовувати за допомогою спільних дидактичних засобів. Міждисциплінарна взаємодія передбачає врахування різноманітних зв’язків, які закладені в змісті і дидактичному потенціалі різних дисциплін, що вивчаються майбутніми бакалаврами іноземної мови.

Аналіз навчальних планів і робочих програм, згідно з якими здійснюється підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови, засвідчив, що в основі методології навчальних дисциплін лежить принцип взаємодії, що визначає їх взаємопроникнення та взаємозумовленість. Одним із об’єктів окресленої міждисциплінарної взаємодії є іноземна мова (англійська), інтегрована в базові дисципліни, які вивчаються майбутніми бакалаврами іноземної мови. Узагальнено, що ефективне формування у майбутніх бакалаврів іноземної мови професійної ідентичності зумовлене загальнокультурними і професійними компетенціями і неможливе в рамках засвоєння лише однієї дисципліни. Тому в процесі професійної підготовки студентів означеної спеціальності необхідно використовувати міждисциплінарний підхід, реалізація якого забезпечується міждисциплінарною взаємодією.

Встановлено, що використання міждисциплінарних зв’язків сприятиме формуванню професійного стилю мислення майбутніх бакалаврів іноземної мови, що детермінуватиме розуміння студентами загальних проблем і цілісного сприйняття навколишньої дійсності.

Біографія автора

К.Б. Гнатик , Мукачівський державний університет; Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Гнатик Каталін Бейлівна – асистент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; аспірант кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет (м. Берегове, Україна). E-mail: mesterkati29@kmf.uz.ua

Посилання

Алікберов Р. Д. Соціокультурна ідентичність: соціально-філософський аналіз. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 трав. 2016 р.). Одеса: Юридична література, 2016. С. 20–22.

Антонова Н. В. Особливості професійної ідентичності студентів психологічного факультету. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2009. Вип. ХІ. (4). С. 16–28.

Арістова Н. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Національний авіаційний університет. Київ, 2017. 572 с.

Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Київський національний лінгвістичний ун-т. К., 2005. 480 с.

Бідюк Н. М. Формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в США. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., (м. Хмельницький, 24–26 жовтня 2011 р.). Хмельницький: Авіст, 2011. С. 51–55.

Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней) : учеб. пособие. Москва: Флинта : МПСИ, 2006. 416 с.

Чередниченко О. І. Про мову і переклад: мова в соціокультурному просторі, переклад як міжкультурна комунікація. Київ, 2007. 247 с.

Sutherland L., Howard S., Markauskaite L. Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and teacher education. 2010. Vol. 26. № 3. P. 455–465.

Toom A. How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers’ sense of professional agency in the professional community? Teaching and Teacher Education. 2017. Vol. 63. P. 126–136.

Walkington J. Becoming a teacher: Encouraging development of teacher identity through reflective practice. Asia-Pacific Journ. of teacher education. 2005. Vol. 33. № 1. P. 53–64.

References

Alikberov, R. D. (2016). Sotsiokulʹturna identychnistʹ: sotsialʹno-filosofsʹkyy analiz [Sociocultural identity: a socio-philosophical analysis]. Pravovi ta instytutsiyni mekhanizmy zabezpechennya rozvytku derzhavy ta prava v umovakh yevrointehratsiyi: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, May, 20, 2016). Odesa: Yurydychna literatura (ukr).

Antonova, N. V. (2009). Osoblyvosti profesiynoyi identychnosti studentiv psykholohichnoho fakulʹtetu [Features of Professional Identity of Students of Psychological Faculty]. Problemy zahalʹnoyi ta pedahohichnoyi psykholohiyi, ХІ(4), 16–28 (ukr).

Aristova, N. O. (2017). Teoretychni i metodychni zasady formuvannya profesiynoyi subʺyektnosti maybutnikh filolohiv [Theoretical and methodological foundations for the formation of professional subjectivity of future philologists]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy). National aviation university. Kyiv (ukr).

Bihych, O. B. (2005). Teoretychni osnovy formuvannya metodychnoyi kompetentsiyi maybutnʹoho vchytelya inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly [Theoretical bases of formation of methodical competence of the future elementary school foreign language teacher]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy). Kyiv National Linguistic University. Kyiv (ukr).

Bidyuk, N. M. (2011). Formuvannya inshomovnoyi profesiynoyi kompetentnosti u maybutnikh vchyteliv inozemnoyi movy v SSHA [Formation of foreign-language professional competence in future foreign language teachers in the United States]. Profesiyne stanovlennya osobystosti: problemy i perspektyvy: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Khmelʹnytsʹkyy, October, 24–26, 2011). Khmelnytskyy: Avist (ukr).

Nelyubin, L. L., & Khukhuni, G. T. (2006). Nauka o perevode (istoriya i teoriya s drevneyshikhvremen do nashikh dney): ucheb. posobiye [The science of translation (history and theory from ancient times to the present day): study guide], 416. Moscow: Flinta: MPSI (rus).

Cherednychenko, O. I. (2007). Pro movu i pereklad: mova v sotsiokulʹturnomu prostori, pereklad yak mizhkulʹturna komunikatsiya [About language and translation: language in socio-cultural space, translation as intercultural communication]. Kyiv (ukr).

Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and teacher education, Vol. 26, 3, 455–465 (eng).

Toom, A. (2017). How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers’ sense of professional agency in the professional community? Teaching and Teacher Education, Vol. 63, 126–136 (eng).

Walkington, J. (2005). Becoming a teacher: Encouraging development of teacher identity through reflective practice. Asia-Pacific Journ. of teacher education, Vol. 33, 1, 53–64 (eng).

Опубліковано
2019-11-29