ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: професія, професійна підготовка, професіографічний підхід, культурологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи, культурологічна спрямованість, культурологічна готовність

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи – формуванню культурологічної компетентності в контексті професіографічного підходу. Метою дослідження є теоретичне осмислення ролі і місця професіографічного підходу у формуванні даної особистісної здатності фахівця у системі вищої педагогічної освіти.

Здійснено аналіз змісту понять: «професія», «професійна підготовка», «професійна компетентність», «культурологічна спрямованість», «культурологічна готовність». Дані поняття позиціонуються, як складові сутнісної характеристики досліджуваного феномена. Зокрема, врахована специфіка професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

У статті представлена така інтерпретація базових понять: культурологічна спрямованість – це розуміння і внутрішнє прийняття особистістю цілей і завдань професійної діяльності в культурологічній площині, а також пов’язаних із нею мотивів, потреб, переконань, поглядів; культурологічна готовність – це особистісна якість, яка передбачає, по-перше – психологічну готовність, яка виявляється в об’єктивній самооцінці, наявності позитивних інтересів, переконань значущості культурологічної діяльності; по-друге – об’єктивний аналіз знаннєвого культурологічного багажу в площині професійної діяльності, а також сформованість умінь і навичок впровадження культурологічних знань у практичну площину; формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи – це організований процес, метою якого є опанування особистістю відповідними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для успішної педагогічної діяльності за законами загальнолюдських, культурних і професійних цінностей.

На підставі проведеного аналізу виділені такі етапи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової освіти: формування культурологічної спрямованості; формування готовності до реалізації культурологічного потенціалу; формування навичок актуалізації культурологічного потенціалу у професійній діяльності.

Біографія автора

Н.І. Гречаник

Гречаник Наталія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти, докторант ГНПУ ім. О. Довженка (м. Глухів Україна). E-mail: NGrech@i.ua

Посилання

Браніцька Т. Р. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. 464 с.

Вінник Т. О. Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Scientific Journal ScienceRise : «Pedagogical Education». 2016. №8 (4). С. 58‒62.

Вітвицька С. С. Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во Рута, 2016. С. 192‒222.

Зеер Є. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов. Москва : Академический проект; Фонд «Мир», 2005. 336 с.

Косов А. М., Федоров А. А., Житницкий М. И. Психолого-педагогические основы системы управления качеством обучения и формирования профпригодности. Ленинград : ВВМУ, 1982. 193 с.

Климов Е. А. Психологическая подготовка к профессии, специальности. Энциклопедия профессионального образования / под ред. С. Я. Батышева. Москва : Ассоциация «Профессиональное образование» РАО, 1999. Т. 2. С. 432.

Крушельницька Я. В. К 84 Фізіологія і психологія праці : підручник. Київ : КНЕУ, 2003. 367 с.

Лоос В. Г. Психологическая классификация профессий для целей профессиональной ориентации школьников. Вопросы психологии. 1. Москва, 1974. № 5. С. 121‒129.

Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 208 с.

Макушин В. Г. Оценка влияния условий труда на его производительность и эффективность производства. Москва : НИИ труда, 1984. 63 с.

Сабатовська І. С., Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця : навчальний посібник. Харків : НФаУ, 2014. 180 с.

Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. Москва : Просвещение, 1976. 160 с.

Струмилин С. Г. К вопросу о классификации труда. История советской психологии труда: Тексты. (20-30- годы ХХ века) / под. редакцией В. П. Зинченко, В. М. Мунипова, О. Г. Носковой. Москва, 1983. 360 с.

Титова И. П. Об изучении и классификации профессий в целях профессиональной ориентации. Школа и выбор профессии. Москва, 1970. 198 с.

Фрасинюк О. Р. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічного супроводу гендерної соціалізації старшокласників. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України; за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2012. Т. ХIV. Ч. 3. С. 263–270.

Хуторский А. Деятельность как содержание образования. Народное образование. 2003. № 38. С. 107‒114.

Хрипун В. Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу у схемах і таблицях / для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2012. 25 с.

References

Branitskaya, T. R. (2018). Konfliktolohichna kultura fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii: tekhnolohiia formuvannia: monohrafiia [Conflict culture of specialists of socio-economic professions: technology of formation: monograph], 464. Vinnitsa: Nilan LTD (ukr).

Vinnik, T. O. (2016). Pedahohichni umovy kulturolohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Pedagogical conditions of cultural preparation of future elementary school teachers]. Scientific Journal ScienceRise: Pedagogical Education, 8 (4), 58‒62 (ukr).

Vitvitska, S. S. (2016). Profesiohrafichnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh mahistriv osvity v konteksti informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Professional approach in the preparation of future masters of education in the context of information and communication technologies]. Theory and Practice of Professional Skills in Purposeful Learning: monograph. O. A. Dubaseniuk (Ed.). Zhytomyr: Ruta (ukr).

Zeer, E. F. (2005). Psikhologiya professiy : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Psychology of professions: textbook for university students], 336. Moscow: Akaemicheskiy proekt; Fond "Mir" (rus).

Kosov, A. M., Fedorov, A. A., & Zhitnitsky, M. I. (1982). Psikhologo-pedagogicheskie osnovy sistemy upravleniya kachestvom obucheniya i formirovaniya profprigodnosti [Psychological and pedagogical bases of the quality management system of training and formation of professional suitability], 193. Leningrad: VVMU (rus).

Klimov, E. A. (1999). Psikhologicheskaya podgotovka k professii, spetsial'nosti. [Psychological preparation for the profession, specialty]. Entsiklopediya professional'nogo obrazovaniya, Vol. 2, 432. S. Ya. Batyshev (Ed.). Moscow: Assotsiatsiya "Professional'noe obrazovanie" RAO (rus).

Krushelnytska, Ya. V. (2003). K 84 Fiziolohiia i psykholohiia pratsi: pidruchnyk. [K 84 Physiology and psychology of work: textbook], 367. Kyiv: KNEU (ukr).

Loos, V. G. (1974). Psikhologicheskaya klassifikatsiya professiy dlya tseley professioal'noy orientatsii shkol'nikov. [Psychological classification of professions for the purposes of vocational orientation of students]. Voprosi psikhologi, 1, 5, 121-129 Moscow (rus).

Malkhazov, O. R. (2010). Psykholohiia pratsi: navch. posib. [Psychology of Labor: education tool]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 208 (ukr).

Makushin, V. G. (1984). Otsenka vliyaniya usloviy truda na ego proizvoditel'nost' i effektivnost' proizvodstva [Assessment of the influence of working conditions on its productivity and production efficiency], 63. Moscow: Labor Research Institute (rus).

Sabatovskaya, I. S., & Kaydalova, L. G. (2014). Modeliuvannia diialnosti fakhivtsia: navchalnyi posibnyk [Modeling of specialist activity: a textbook], 180. Kharkiv: NFaU (ukr).

Slastenin, V. A. (1976). Formirovanie lichnosti uchitelya sovetskoy shkoly v protsesse professional'noy podgotovki [Formation of the personality of a Soviet school teacher in the process of professional training], 160. Moscow: Prosveshchenie (rus).

Strumilin, S. G. (1983). K voporosu o klassifikatsii truda. Istoriya sovetskoy psikhologii truda: Teksty. (20-30- gody KhKh veka) [On the question of the classification of labor. History of Soviet labor psychology: texts. (20-30 years of XX century)], 360. V. P. Zinchenko, V. M. Munipov, & O. G. Noskov (Eds.). Moscow (rus).

Titova, I. P. (1970). Ob izuchenii i klassifikatsii professiy v tselyakh professional'noy orientatsii. [On the study and classification of professions for the purpose of professional orientation]. Shkola i vibor professii, 198. Moscow (rus).

Frasinyuk, O. R. (2012). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia do pedahohichnoho suprovodu hendernoi sotsializatsii starshoklasnykiv. [Professional preparation of future teacher for pedagogical support of gender socialization of high school students]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. prats. Proceedings of the GSKostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Vol. XIV, Part 3, 263–270. S. D. Maksimenko (Ed.). Kyiv (ukr).

Khutorsky, A. (2003). Deyatel'nost' kak soderzhanie obrazovaniya [Activity as the content of education]. Narodnoe obrazovanie, 38, 107-114 (rus).

Khripun, V. (2012). Profesiinyi samorozvytok pedahohichnoho pratsivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu u skhemakh i tablytsiakh [Professional self-development of a pedagogical worker of a preschool educational institution in diagrams and tables]. For pedagogical workers of preschool educational institutions. Cherkasy: CHIPOPP Publishing House (ukr).

Опубліковано
2019-11-29