КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

  • М.Р. Демянчук Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської облради https://orcid.org/0000-0001-8729-5144
Ключові слова: компоненти, критерії, показники, професійна компетентність, медичні коледжі, майбутні молодші спеціалісти сестринської справи

Анотація

У статті узагальнено зміст критеріїв, показників і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи. Встановлено, що критерієм мотиваційно-ціннісного компонента є мотиваційно-аксіологічний з такими показниками: вмотивованість студентів до професійного становлення і зростання в процесі навчання в медичному коледжі; усвідомлення потреби у високому рівні професійної компетентності як актуальної цінності на сучасному етапі розвитку сфери охорони здоров’я; зростаючий інтерес до оновлення різних аспектів професійної підготовки в медичному коледжі, що відповідають сучасним вимогам до молодших спеціалістів сестринської справи. Сформованість теоретично-когнітивного компонента визначається за знаннєвим критерієм і показниками: сформованість знань студентів з дисциплін, в яких безпосередньо відображається сутність сестринської справи; наявність знань стосовно специфіки взаємодії сестринського персоналу на різних рівнях професійних взаємин; теоретична підготовленість студентів до професійного спілкування. Сформованість практично-функціонального компонента визначається за праксеологічно-діяльнісним критерієм і такими показниками: вміння використовувати знання з фахових дисциплін у процесі виконання маніпулятивних дій у квазіпрофесійних ситуаціях; вміння організовувати оптимальну професійну взаємодію в змодельованих ситуаціях; вміння інтегрувати результати професійної підготовки в медичному коледжі на практиці. Особистісно-розвивальний компонент, основним критерієм якого є особистісно-акмеологічний, визначається за показниками: здатність студентів медичного коледжу до професійної рефлексії з метою визначення основних віх (акме) професійного зростання; результативність самоосвітньої діяльності; розширення професійного світогляду на основі ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку медичної галузі і, зокрема, сестринської справи. Кількісне і якісне відображення сформованості всіх компонентів досліджуваної професійної компетентності визначається за чотирма рівнями: високий достатній, задовільний і низький.

Біографія автора

М.Р. Демянчук , Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської облради

Демянчук Михайло Ростиславович – кандидат педагогічних наук, викладач терапевтичних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської облради (м. Рівне, Україна). E-mail: dmr-rv@ukr.net

Посилання

Антонова О. Є., Шарлович З. П. Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини: сутність, структура, технологія формування : монографія. Житомир : Вид-во «Полісся», 2016. 258 с.

Бабаліч В. А. Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і реалізації ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2006. 20 с.

Бабенко Т. П. Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Київ, 2015. 20 с.

Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис.. … канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2016. 20 с.

Данюк М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2016. 309 с.

Закусилова Т. О. Формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Запоріжжя, 2018. 20 с.

Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2019. 259 с.

Комарова Ж. В. Формирование профессиональной компетентности будущей медицинской сестры при освоении естественнонаучных дисциплин в колледже : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Южно-Уральский госуд. ун-тет (нац. исслед. ун-т). Челябинск, 2012. 20 с.

Лумбунова Н. Б. Критерии и показатели сформированности общих компетенций специалиста среднего звена. Педагогический имидж. 2017. № 4 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-pokazateli-sformirovannosti-obschih-kompetentsiy-spetsialista-srednego-zvena/viewer (дата звернення: 30.11.2019).

Наливайко О. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх сімейних лікарів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2016. № 2. С. 99–108.

References

Antonova, О. Ye., & Sharlovych, Z. P. (2016). Profesiino-pedahohichna kompetentnist medychnykh sester simeinoi medytsyny: sutnist, struktura, tekholohiia formuvannia: monograpfiya [Professional and pedagogical competence of medicine nurses in family medicine: essence, structure, technology of formation: monograph]. Zhytomyr: Polissia (ukr).

Babalich, V. А. (2006). Fromuvannia u studentiv medychnoho koledzhu hotovnosti do propahandy i realizatsii idei zdorovoho sposobu zhyttia u maibutnii profesiinii diialnosti [Formation of medical colleges students readiness for propaganda and implementation of healthy lifestyle ideas in future professional activities]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kirovohrad (ukr).

Babenko, T. P. (2015). Formuvannia doslidnytskykh umin i navychok studentiv medychnoho koledzhu u protsesi proektnoi diialnosti [Formation of research abilities and skills of medical colleges students in the process of project activity]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kyiv (ukr).

Borysiuk, L. О. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv sestrynskoi spravy u protsesi vyvchennia khimiko-biolohichnykh dystsyplin [Formation of professional competence of future Bachelors in nursing in the process of studying chemical and biological disciplines]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Khmelnytskyi (ukr).

Daniuk, М. І. (2016). Formuvannia profesiino znachushchykh yakostei maibutnikh molodshykh spetsialistiv sestrynskoi spravy v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professionally significant qualities of future junior specialists in nursing in the process of vocational training]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Ternopil (ukr).

Zakusylova, Т. О. (2018). Formuvannia osnov profesionalizmu maibutnikh medychnykh sester u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of bases of professionalism of future nurses in the process of vocational training]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Zaporizhzhia (ukr).

Kozak, Kh. І. (2019). Formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh molodshykh spetsialistiv sestrynskoi spravy na zasadakh deontolohichnoho pidkhodu [Formation of professional identity of future junior specialists in nursing on the basis of deontological approach]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Khmelnytskyi (ukr).

Komarova, Zh. V. (2012). Formirovanie profeccionalnoy kompetentnosti budushchey meditsinskoy sestry pri osvoenii estestvenno nauchnykh distsiplin v kolledzhe [Formation of professional competence of future nurse in mastering of natural science disciplines in college]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Chelyabinsk (rus).

Lumbunova, N. B. (2017). Kriterii i pokazateli sformirovannosti obshchikh kompetentsiy spetsialisa srednego zvena [Criteria and indicators of formation of general competencies of a mid-level specialist]. Pedagogicheskiy imidzh, 4 (37). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-pokazateli-sformirovannosti-obschih-kompetentsiy-spetsialista-srednego-zvena/viewer (date of appeal: 30.11.2019) (rus).

Nalyvaiko, О. (2016). Komponenty, kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiinoi kultury maibutnikh simeinykh likariv [Components, criteria, indicators and levels of formation of professional culture of future doctors in family medicine]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2, 99–108 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29