НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

Ключові слова: неперервний професійний розвиток педагогів, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, система підготовки та перепідготовки фахівців, процес розвитку теорії і практики неперервної освіти, міжнародні проєкти

Анотація

Неперервному професійному розвитку педагогів у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії приділяється велика увага. Система підготовки та перепідготовки фахівців країни є одна з найдосконаліших в Європі. Протягом багатьох років у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії організовуються дослідження в галузі постійного педагогічного навчання. Крім того, участь у різних міжнародних проєктах забезпечує широку теоретичну та практичну базу для розвитку нових підходів у цій галузі.

Виокремлено підходи до визначення сутності поняття «неперервна освіта», яка розглядається як: філософсько-педагогічна концепція, згідно з якою освіта трактується як процес, що охоплює все життя людини; важливий аспект освітньої практики на різних ступенях системи освіти, що представляє її як постійне цілеспрямоване освоєння людиною соціокультурного досвіду різних поколінь; принцип організації освіти на загальнодержавному та регіональному рівнях; принцип реалізації державної політики в галузі освіти; сучасна світова тенденція в галузі освіти; парадигма науково-педагогічного мислення.

За рекомендаціями Міжнародної комісії з освіти для ХХІ ст. (керівник Жак Делор), освіта упродовж життя має відкрити можливість навчання для всіх, передбачуючи при цьому різноманітні завдання, що представлені у статті. Розкрито процес розвитку теорії і практики неперервної освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, що має свої специфічні риси та загальні принципи. У статті підкреслено, що з кожним роком зростає інтерес британського уряду до неперервної педагогічної освіти, а саме до його форм, які представлені у статті.

Біографія автора

В.В. Іванова, Мукачівський державний університет

Іванова Вікторія Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Мукачівський державний університет (м. Мукачево, Україна). Е-mail: vika-ivanova@ukr.net

Посилання

Бойко В. В. Система післядипломної педагогічної освіти у Великій Британії в контексті неперервної освіти : автореф. … канд. пед. наук. Луганськ, 2011. 20 с.

Синенко С. І. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2002. 180 с.

Кларин М. В. Личностная ориентация в непрерывном образовании. Педагогика. 1996. № 2. С. 15

Сабирова Д. Р. Обеспечение качества непрерывного педагогического образования в Великобритании (вторая половина XX в.) : дисс. … д-ра пед. наук. Казань. 2008.

References

Boyko, V. V. (2011). Systema pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity u Velykiy Brytaniyi v konteksti neperervnoyi osvity [Postgraduate Teacher Education System in the UK in the Context of Continuing Education]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Lugansk (ukr).

Synenko, S. I. (2002). Rozvytok pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v krainakh zakhidnoi Yevropy (Anhliia, Frantsiia, Nimechchyna) [Development of Postgraduate Teacher Education in Western Europe (England, France, Germany)] (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). Kiev (ukr).

Klaryn, M. V. (1996). Lychnostnaia oryentatsyia v neprervnom obrazovanyy [Personality orientation in continuing education]. Pedahohyka, 2, 15 (ukr).

Sabirova, D. R. (2008). Obespechenie kachestva neprery`vnogo pedagogicheskogo obrazovaniya v Velikobritanii (vtoraya polovina XX v.) [Quality Assurance of Continuing Teacher Education in Great Britain (Second Half of XX Century)]. (Doctor’s Thesis in Pedagogy). Kazan (rus).

Опубліковано
2019-11-29