ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ДОБРОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ОСКАРА ВАЙЛДА

Ключові слова: морально-етичне виховання, естетичне виховання, доброта, художній образ, діти, літературна казка, Оскар Вайлд

Анотація

У статті розглядається проблема морально-етичного виховання дітей, виховання в них почуття доброти. Розглянуто поняття доброти як найвищої, абсолютної загальнолюдської цінності. Авторка пропонує здійснювати процес виховання за допомогою мистецтва літератури. У статті обґрунтоване використання казок з метою виховання почуття доброти, оскільки казка – жанр літератури з високим дидактичним потенціалом. Розглянуто поняття казкотерапії як різновиду психологічної корекції. Авторка підкреслює перевагу використання літературних казок з метою морально-етичного виховання, оскільки на відміну від народної, авторська казка, хоч і успадковує з фольклору чіткий поділ героїв на позитивних і негативних,  але образи героїв в авторських творах ˗ вже не типажі народних казок, а більш-менш складні характери, та й сюжети не зводяться до традиційних схем. Тому й система цінностей читача стає все більш складною і багатою, оцінки – менш категоричними, а уявлення про людину – багатограннішими. У статті запропоновано використовувати літературні казки Оскара Вайлда, оскільки в них переважають роздуми про співвідношення добра, зла і краси, вони відзначаються неймовірною фантазією і гуманістичним настроєм. Авторка наводить приклади завдань до літературних казок Оскара Вайлда, що покликані допомогти дітям відкоригувати поведінку, розвинути критичне та творче мислення, естетичні смаки. Ключовою ідеєю статті є процес виховання почуття доброти у контексті естетичного виховання.

Біографія автора

М.А. Касич, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Касич Марія Андріївна – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна). E-mail: mariakasych@gmail.com

Посилання

Ткаченко А. В. Художній образ як ключове поняття в естетичному вихованні. Наука і освіта. 2016. №12. С. 63-67.

Вайлд О. Кентервільський привид / The Canterville Ghost ; пер. з англ. Д. О. Радієнко; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осіпова. Харків : Фоліо, 2018. 255 с. (Вид. з парал. текстом). Англ. та укр. мовами.

Виховання словом: системи розвитку дитини через мову. URL: https://firststep.com.ua/article/vihovanna-slovom-sistemi-rozvitku-ditini-cerez-movu (дата звернення: 7.02.2020).

Платон. Апологія Сократа; Діалоги / пер. з давньогрец. Й. Кобіва, Ю. Мушака ; прим. та покажч. імен Й. Кобіва ; худож. оформлювач М. Мендер. Харків : Фоліо, 2017. 409 с.

References

Tkachenko, A. V. (2016). Khudozhnii obraz yak kliuchove poniattia v estetychnomu vykhovanni [Artistic image as a key concept in aesthetic education.]. Nauka i osvita, 12, 63-67 (ukr).

Wilde, O. (2018). Kentervilskyi pryvyd [The Canterville Ghost]. Translation from English by D. O. Radiienko; graphic artist L. D. Kyrkach-Osipova. Kharkiv: Folio (ukr-eng).

Vykhovannia slovom: systemy rozvytku dytyny cherez movu [Word education: systems of child development through language]. Retrieved from https://firststep.com.ua/

article/vihovanna-slovom-sistemi-rozvitku-ditini-cerez-movu (data of appeal: 7.02.2020) (ukr).

Platon (2017). Apolohiia Sokrata; Dialohy [Socrates' apology; Dialogues]. Translation from ancient Greek by Y. Kobiva, Yu. Mushaka. Kharkiv: Folio (ukr).

Опубліковано
2019-11-29