ЗДАТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕСУРСИ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: майбутній вчитель початкової школи, оцінювальна діяльність, науково-педагогічний стиль мислення, творча особистість учителя, духовність, контекстне навчання

Анотація

У результаті проведеної аналітичної роботи доведено доцільність поглиблення наукових уявлень про процес формування професійної компетентності вчителя початкової школи, зокрема, в аспекті здатності до оцінювальної фахової діяльності через вплив на позитивну динаміку розвитку його науково-педагогічного стилю мислення засобами задіяності ресурсів контекстного навчання у вищій школі.

Висвітлено авторську позицію щодо феноменології науково-педагогічного стилю мислення майбутнього вчителя, де системо утворювальне значення надано духовності особистості, а формування творчої особистості студента розглядається важливим новоутворенням, виявом якого є здатність до компетентного здійснення у тому числі й оцінювальної діяльності.

Схарактеризовано деякі засоби контекстного навчання, котрим притаманний значний педагогічний потенціал щодо розвитку готовності майбутніх учителів початкової школи реалізовувати аналітично-контрольні функції.

Біографія автора

Н.В. Кічук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл, Україна). E-mail: kichuk52@ukr.net

Посилання

Шквир О. Л. Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 500 с.

Гудь О. Актуальні шляхи удосконалення читацької компетентності учнів в умовах НУШ. Поч. школа. 2019. № 5. С. 14-16

Касьянова О. М. Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу. Харків : Основа, 2014. 192 с.

Кічук Н. В. Творчість майбутнього фахівця як чинник його професійної само ідентифікації. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи: монографія / Керівн. аві. кол. Н. В. Гузій. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. С. 62-71

Вербицкий А. А. Компетентностный поход и теория контекстного обучения. Москва : ИЦ ПКПС, 2004. 84 с.

Желанова В. В. Динаміка середовище утворення в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів. Педагогічний процес: теорія і практика: зб-н. праць. Київ : ТОВ «Вид. підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. Вип. 4. С. 27-32

Каплинський В. В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. пос. Київ : Центр нач. літ-ри, 2017. 80 с.

Шапран О., Бабченко Н. Сучасні методи навчання у підготовці майбутнього вчителя в Республіці Польща. Рідна школа. 2019. № 3-4. С. 26-30.

References

Shkvyr, O. L. (2018). Stupeneva pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do provedennia pedahohichnykh doslidzhen: monohrafiia [Stupen's preparation of future elementary school teachers for pedagogical research: monograph], 500 (ukr).

Hud, O. (2019). Aktualni shliakhy udoskonalennia chytatskoi kompetentnosti uchniv v umovakh NUSh [Actual ways of improving students' reading competence in the school]. Poch. shkola, 5, 14-16 (ukr).

Kasianova, O. M. (2014). Kontrolno-analitychna diialnist kerivnyka navchalnoho zakladu [Control and analytical activity of the head of the educational institution], 192. Kharkiv: Osnova (ukr).

Kichuk, N. V. (2015). Tvorchist maibutnoho fakhivtsia yak chynnyk yoho profesiinoi samo identyfikatsii [Creativity of the future specialist as a factor of his professional self-identification]. Pedahohichna tvorchist, maisternist, profesionalizm u systemi pidhotovky osvitianskykh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy: monohrafiia, 62-71. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova (ukr).

Verbytskyi, A. A. (2004). Kompetentnostnyi pokhod y teoryia kontekstnoho obuchenyia [Competence approach and the theory of context learning], 84. Moscow: YTs PKPS (rus).

Zhelanova, V. V. (2014). Dynamika seredovyshche utvorennia v tekhnolohii kontekstnoho navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Dynamics of the medium of formation in the contextual learning technology of the future elementary school teacher]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka: zb-n. prats, 4, 27-32. Kyiv: TOV "Vyd. pidpryiemstvo "EDELVEIS" (ukr).

Kaplynskyi, V. V. (2017). 100 skladnykh sytuatsii na urokakh ta poza urokamy: shukaiemo rishennia: navch. pos. [100 Difficult Situations in Lessons and Beyond Lessons: Looking for a Solution: turtorial], 80. Kyiv: Tsentr nach. lit-ry (ukr).

Shapran, O., & Babchenko, N. (2019). Suchasni metody navchannia u pidhotovtsi maibutnoho vchytelia v Respublitsi Polshcha [odern teaching methods in the preparation of a future teacher in the Republic of Poland]. Ridna shkola, 3-4, 26-30 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29