ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ТА ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

  • О. Марчук Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука https://orcid.org/0000-0002-2922-285X
Ключові слова: навчання, виховання, форма, прийом, метод, молоде покоління, освітньо-культурні установи, Волинь, формування, використання, педагогічний досвід

Анотація

У статті проаналізовано основні форми, методи та прийоми навчання, які використовували вчителі та активісти громадських товариств освітньо-культурних установ Волині ХІХ – першої половини ХХ ст. Пояснено, що в часи незалежності України постала потреба у реформуванні системи освіти. Зазначено, що  на території Волині упродовж століть діяла розгалужена мережа різноманітних навчальних закладів, громадських та релігійних товариств, члени яких виробили педагогічний досвід щодо процесу навчання та виховання учнівської особистості. Пояснено, що проблеми освіти на Волині досліджено в наукових працях Н. Бовсунівської, С. Бричок, С. Коляденко, О. Кушпетюк. Автор зазначив, що мета статті – проаналізувати основні форми, методи і прийоми навчання і виховання  дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії та Волинського воєводства та розробити рекомендації щодо їх творчого використання в закладах України. У статті подано визначення лексем «навчання», «виховання», «форма», «прийом», «метод» із «Українського педагогічного енциклопедичного словника» С. Гончаренка. Дано власне визначення  поняттю «форми, методи і прийоми навчання і виховання  дітей та молоді в освітньо-культурних установах», під якими доцільно розуміти злагоджений процес взаємодії вчителів, вихователів, активістів громадських (релігійних) товариств із молодим поколінням із з метою надання знань, розширення наукового світогляду, виховання ціннісних орієнтирів, розвитку природних задатків та здібностей людини  задля її реалізації в суспільстві та на його користь. Як свідчить аналіз архівних документів, вчителі широко застосовували індивідуальні, групові, фронтальні, колективні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні форми навчання. На основі аналізу архівних джерел про організацію процесу навчання і виховання дітей і молоді встановлено, що серед методів навчання найпоширенішими були інформаційно-повідомні, пояснювальні та ілюстративні, методи виховання  спрямовувалися на виховання думаючої особистості, яка володіє моральними, етичними, християнськими чеснотами, відповідально ставиться до своїх обов’язків. На конкретних прикладах проілюстровано використання прийомів навчання та виховання. Наголошено на використанні педагогічного досвіду  освітян Волині в закладах сьогодення.

Біографія автора

О. Марчук , Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Оксана Марчук – кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри педагогіки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне, Україна). E-mail: oxanna442@ukr.net

Посилання

Національна доктрина розвитку освіти. URL: http://info-library.com.ua. (дата звернення: 09.09.2019).

Стратегія національно-патріотичного виховання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (дата звернення: 02.09.2019).

Закон України «Про освіту» (2017 р.) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.09.2019).

Бовсунівська Н. М. Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець XIX – початок XX ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка. Житомир, 2004. 231 с.

Бричок С. Б. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01/ Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка. Житомир, 2005. 20 с.

Коляденко С. М. Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.) : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. К., 1997. 182 с.

Кушпетюк О. І. Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. Чернівці, 2001. 21 с.

Гончаренко С. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне, 2011. 552 с.

Експонати на всеросійську церковно-шкільну виставку від Острозького повіту. Волинські Єпархіальні Відомості. 1909. Частина офіційна. № 18. С. 378-380.

Під враженнями від екзаменів у церковнопарафіяльних школах. Волинські Єпархіальні Відомості. 1909. Частина офіційна. № 19. С. 402–404.

Жіночі училища духовного відомства. Церковні відомості. 12 травня. 1912. С. 793–796.

Острозька чоловіча гімназія міністерства народної освіти, м. Острог, Волинська губернія. ДАРО, ф. 555, оп. 1, спр. 1, 32 арк.

Оголошення про проведення концертів, ювілейних дат, проведених в м. Рівне Волинським українським об’єднанням. ДАРО, ф. 479, оп. 1, спр. 6, 17 арк.

References

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of educational development]. Retrieved from http://info-library.com.ua. (date of appeal: 09.09.2019) (ukr).

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [The strategy of national patriotic education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (date of appeal: 02.09.2019) (ukr).

Zakon Ukrainy "Pro osvitu" [Law of Ukraine "On Education"] (2017) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (date of appeal: 20.09.2019) (ukr).

Bovsunivska, N. M. (2004). Rozvytok shkilnoi muzychnoi osvity na Volyni (kinets XIX – pochatok XX st.) [Development of school music education in Volyn (end of XIX - beginning of XX centuries)]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy). Zhytomyr I. Franko State Pedagogical University. Zhytomyr (ukr).

Brychok, S. B. (2005). Tserkovnoparafiialni shkoly v systemi pochatkovoi osvity na Volyni (druha polovyna XIX – XX stolittia) [Church-parish schools in the system of elementary education in Volyn (second half of the nineteenth - about the 20's of the twentieth century)]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Pedagogy). I. Franko Zhytomyr State Pedagogical University. Zhytomyr (ukr).

Koliadenko, S. M. (1997). Zmist ta orhanizatsiia diialnosti Kremenetskoho litseiu yak oseredku osvity na Volyni (1805-1833) [Content and organization of activity of the Kremenetsky Lyceum as a center of education in Volyn (1805-1833)]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy). Ukraine. Kyiv (ukr).

Kushpetiuk, O. I. (2001). Istoryko-kraieznavcha diialnist muzeinykh zakladiv Volyni druhoi polovyny XIX– pochatku XX st. [Historical and Local History Activities of Museums in Volyn in the Second Half of the Nineteenth - Early Twentieth Centuries]. (Abstract of Candidate’s Thesis in History). I. Fedkovych Chernivtsi National University. Chernivtsi (ukr).

Honcharenko, S. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne (ukr).

Eksponaty na vserosiisku tserkovno-shkilnu vystavku vid Ostrozkoho povitu [Exhibits at the All-Russian Church-School Exhibition from Ostroh County] (1909). Volynski Yeparkhialni Vidomosti. Chastyna ofitsiina, 18, 378-380 (ukr).

Pid vrazhenniamy vid ekzameniv u tserkovnoparafiialnykh shkolakh.. [Under the impressions of the exams in the Church-parish schools] (1909). Volynski Yeparkhialni Vidomosti. Chastyna ofitsiina, 19, 402–404 (ukr).

Zhinochi uchylyshcha dukhovnoho vidomstva [Women's Schools of Spiritual Services] (1912). Tserkovni vidomosti, May 12, 1912, 793-796 (ukr).

Ostrozka cholovicha himnaziia ministerstva narodnoi osvity [Ostrog Men's Gymnasium of the Ministry of Public Education]. Ostroh, Volyn province. DARO, f. 555, op. 1, cf. 1, 32 (ukr).

Oholoshennia pro provedennia kontsertiv, yuvileinykh dat, provedenykh v m. Rivne Volynskym ukrainskym obiednanniam [Announcement of concerts, anniversary dates held in Rivne Volyn Ukrainian Association]. DARO, f. 479, op. 1, cf. 6, 17 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29