МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Ключові слова: міжнародний досвід, інфографіка, візуальна комунікація, фахівці з видавничої справи та редагування, професійна діяльність, інфографіка в освітньому процесі

Анотація

ORCID 0000-0001-9502-9604

У статті на основі міжнародного досвіду застосування інфографіки як засобу візуальної комунікації в ході підготовки фахівців із видавничої справи та редагування узагальнено наукові підходи щодо використання інфографіки як нового інструмента візуалізації інформації; акцентовано, що цифровий формат робить більш доступними для широкої аудиторії як текстові дані, так і зображальні, що підвищує загальний рівень візуальної грамотності.

Спираючись на думки науковців, зазначено, що використання інфографіки у професійній діяльності фахівців із видавничої справа та редагування, на способи її подачі, види, графічні засоби впливає тип ЗМІ, його завдання, технологічні можливості редакції, наявність мобільної та інтернет-версії, географія поширення тощо.

Сформульовано основні вимоги до застосування інфографіки в освітньому процесі в закладах вищої освіти, оскільки розвиток системи освіти на сьогодні здійснюється за рахунок впровадження інформаційних технологій, злиття традиційної освіти та таких інноваційних його форм, як інтернет-технології, інтерактивні технології, медіа-освіта тощо. У рамках цієї модернізації посилюється також значимість різних засобів перетворення навчальної інформації, одним із найбільш перспективних напрямів якого є візуалізація, що розглядається і як стратегічно важливий напрям розвитку освіти, і як найважливіший напрям удосконалення дидактичних засобів. Зроблено висновки, що використання інфографіки дозволяє істотно зекономити час навчального заняття, але при цьому методика заняття із застосуванням інструментів інформаційного дизайну передбачає попередню підготовку візуальних матеріалів відповідно до змісту.

Біографії авторів

O.M. Микитів, Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету

Микитів Олександр Михайлович – викладач Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). E-mail: mykytiv33@gmail.com

Л.В. Безкоровайна, Запорізький національний університет

Безкоровайна Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання та туризму Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). E-mail: lvbeskorovaynaya@gmail.com

Посилання

Brenner Erin. Breaking into Copyediting: Training Required. Posted On September 21. 2018. URL: https://www.copyediting.com/breaking‒into‒copyediting‒training‒required/ (дата звернення: 18.11.2019).

InfoNewt. Офіційний сайт. URL: https://infonewt.com/ (дата звернення: 10.11.2019).

MulinBlog Online J-School. URL: http://www.mulinblog.com/mooc/ (дата звернення: 7.10.2019).

Волинець Г. Н. Інформаційна графіка: до питання термінології. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2013. С. 67–72.

Золотова Е.С. Инфографика как способ повышения эффективности деловых интернет-СМИ. Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 4 (144). С. 27-32.

Лайкова Я. В. Инфографика в СМИ разного типа. Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2014. № 4. С. 41-53.

Мудрак Л. Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 43. С. 91-98. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/13.pdf (дата звернення: 02.12.2019).

Носков С. А. Визуализация средств обучения как инструмент активизации учебной деятельности. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. Самарский государственный технический университет: Самара. 2013. № 2 (20). С. 162–165. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236470 (дата звернення: 20.10.2019).

Носков С. А. Дидактические возможности визуализации образовательной информации. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. Самара, 2015. № 2 (20). С. 154–159. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/didakticheskie-vozmozhnosti-vizualizatsii-obrazovatelnoy-informatsii (дата звернення: 18.10.2019).

Носков С. А., Плеханова Т. М. Преодоление коммуникативных барьеров средствами визуализации учебного материала. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. Самара. 2014. № 1 (21). С. 119–125. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preodolenie-kommunikativnyh-barierov-sredstvami-vizualizatsii-uchebnogo-materiala (дата звернення: 13.10.2019).

Сакун І. С. Інформаційна графіка: до питання термінології. Теорія та практика дизайну. 2012. Вип. 2. С. 113–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2012_2_23 (дата звернення: 09.11.2019).

Смирнова Е. А. Инфографика в системе журналистских жанров. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. 2012. Вып. 11. С. 92–95.

Тихонова Е. М. Инфографика в арсенале журналиста современной российской региональной газеты. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. № 2 (14). С. 145-152. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/

access/manager/Repository/vtls:000458658 (дата звернення: 05.11.2019).

Швед О. В. Інфографіка як засіб візуальної комунікації в сучасній журналістиці. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. 2014. Вип. 30. С. 305–313.

References

Brenner, E. (2018). Breaking into Copyediting: Training Required. Posted On September 21, 2018. Retrieved from https://www.copyediting.com/breaking‒into‒copyediting‒training‒required/ (date of appeal: 18.11.2019) (eng).

InfoNewt. Ofitsiynyy sayt. Retrieved from https://infonewt.com/ (date of appeal: 10.11.2019) (eng).

MulinBlog Online J-School. Retrieved from http://www.mulinblog.com/mooc/ (date of appeal: 7.10.2019) (eng).

Volynets, H. N. (2013). Informatsiyna hrafika: do pytannya terminolohiyi [Information graphics: on the issue of terminology]. Derzhava ta rehiony, 67–72. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi (ukr).

Zolotova, E. S. (2015). Infografika kak sposob povysheniya effektivnosti delovykh Internet-SMI [Infographics as a way to increase the efficiency of business online media]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta, 4 (144), 27-32. Seriya 1, Problemy obrazovaniya, nauki i kultury (rus).

Laykova, Ya. V. (2014). Infografika, v SMI raznogo tipa [Infographics in different types of media]. Vestnik Moskovskogo Universiteta, 4, 41-53. Seriya 10. Zhurnalystyka (rus).

Mudrak, L. (2015). Informatsiyne suspilstvo yak format rozvytku hromadyanskoho suspilstva [Information society as a format for civil society development]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya, 43, 91-98. Retrieved from http://www.lvivacademy.com/

vidavnitstvo_1/edu_43/fail/13.pdf (date of appeal: 02.12.2019) (ukr).

Noskov, S. A. (2013). Vizualizatsyya sredstv obucheniya kak instrument aktivizatsyi uchebnoy deyatelnosti [Visualization of learning tools as a tool for activating learning activities]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2 (20), 162-165. Seriya: Psykhologo-pedagogicheskie nauki. Samarskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet: Samara. Retrieved from https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236470 (date of appeal: 20.10.2019) (rus).

Noskov, S. A. (2015). Didakticheskie vozmozhnosti vizualizatsyi obrazovatelnoy informatsyi [Didactic possibilities of visualization of educational information]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universyteta, 2 (20), 154-159. Seriya: Psykhologo-pedagogicheskie nauky. Samara. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/didakticheskie-vozmozhnosti-vizualizatsii-obrazovatelnoy-informatsii (date of appeal: 18.10.2019) (rus).

Noskov, S. A., & Plekhanova, T. M. (2014). Preodolenye kommunykatyvnykh barʹerov sredstvamy vyzualyzatsyy uchebnoho materyala [Overcoming communicative barriers by means of visualization of educational material]. Vestnyk Samarskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta. 1 (21), 119-125. Seriya: Psykholoho-pedahohycheskye nauky. Samarskyy hosudarstvennyy tekhnycheskyy unyversytet: Samara. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/preodolenie-kommunikativnyh-barierov-sredstvami-vizualizatsii-uchebnogo-materiala (date of appeal: 13.10.2019) (rus).

Sakun, I. S. (2012). Informatsiyna hrafika: do pytannya terminolohiyi [Information graphics: on the issue of terminology]. Teoriya ta praktyka dyzaynu. 2. 113–119. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2012_2_23 (date of appeal: 09.11.2019) (ukr).

Smirnova, E. A. (2012). Infografika v sisteme zhurnalystskikh zhanrov [Infographics in the system of journalistic genres]. Vestnil Volhogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 8: Literaturovedenie. Zhurnalistika, 11, 92–95 (rus).

Tikhonova, E. M. (2011). Infografika v arsenale zhurnalista sovremennoy rossiyskoy regionalnoy gazety [Infographics in the arsenal of a journalist of a modern Russian regional newspaper]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filolohgiya, 2 (14), 145-152. Retrieved from http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/

Repository/vtls:000458658 (date of appeal: 05.11.2019) (rus).

Shved, O. V. (2014). Infohrafika yak zasib vizualʹnoyi komunikatsiyi v suchasniy zhurnalistytsi [Infographics as a means of visual communication in contemporary journalism]. Humanitarna osvita u tekhnichnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladakh, 30, 305–313 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29