ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, структура готовності, формування готовності майбутнього викладача професійного навчання у галузі транспорту, інформаційний ресурс, програмне забезпечення, інформатизація суспільства, інформатизація, чинники, соціально-економічний, ціннісно-орієнтаційний, організаційно-педагогічний

Анотація

Стаття присвячена питанням готовності у галузі транспорту до застосування ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) як психолого-педагогічна проблема. Проведено аналіз науково-педагогічної літератури та результатів дослідження процесу формування готовності майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування ІКТ у професійній діяльності. Визначено поняття інформаційно-комунікативні технології, інформатизація суспільства.  Визначено структуру професійно-педагогічних умінь вчителя (викладача), виходячи з функцій педагогічної діяльності, етапів управління освітнім процесом та логіки процесу розглянутої діяльності. Розглядаються  основні компоненти професійної діяльності вчителя (викладача) (гностичний, проєктувальний, конструктивний, комунікативний, організаторський дослідницький, проєктувальний, контрольно-оцінювальний (рефлексивний)), котрі проявляються в роботі педагога будь-якої спеціальності, зокрема к галузі транспорту. Виявлено основні чинники, що впливають на готовність майбутніх викладачів професійного навчання у галузі транспорту (соціально-економічний, ціннісно-орієнтаційний, організаційно-педагогічний). Визначено, що готовність до професійної діяльності є результатом розвитку особистості відповідно до професійних вимог, наслідком фахової підготовки з урахуванням особистих якостей індивіда. Підвищений інтерес студентів до застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності постає надійним підґрунтям для розвитку мотивації та формування пізнавальних й освітніх потреб.

Біографія автора

М.Г. Погорєлов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Погорєлов Михайло Григорович – старший викладач  кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: texfak@gmail.com

Посилання

Архангельский С. И. Очерки по психологи труда. Москва : Трудрезервиздат, 1958. 137 с.

Гавришина О. Н. Формирование готовности студентов классического университета к использованию информационно-компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности : дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. Кемерово, 2003. 276 с.

Жалдак М. І. Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2011. № 11. С. 3–15.

Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. Москва : Директ-Медиа, 2013. 291 с.

Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. Москва : ИИО РАО, 2010. 140 с.

Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. Москва : Просвещение, 1976. 107 с.

Талызина Н. Ф. Пути и проблемы управления познавательной деятельностью человека. Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека. Москва, 1975. С. 158–165.

Федотова Е. Л. Формирование готовности студентов к использованию информационно-компьютерных технологий в профессиональной деятельности : дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08. Москва, 2005. 230 с.

Философский словарь. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. Москва : Республика, 2001. 719 с.

Философский словарь. 3-е изд. / под. ред. М. М. Розенталя. Москва : Политиздат, 1972. 496 с.

References

Arkhangelsky, S. I. (1958). Ocherki po psikhologi truda [Essays on the psychology of labor], 137. Moscow. Trudreservizdat (rus).

Gavrishina, O. N. (2003). Formirovanie gotovnosti studentov klassicheskogo universiteta k ispol'zovaniyu informatsionno-komp'yuternykh tekhnologiy v budushchey professional'noy deyatel'nosti [Formation of the readiness of students of a classical university for the use of information and computer technologies in future professional activities]. (Candidate’s Theses in Pedagogy), 276. Kemerovo (rus).

Zhaldak, M. I. (2011). Systema pidhotovky vchytelia do vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi. [The system of teacher training for the use of information and communication technologies in the educational process]. Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanov. Series 2: Computer-based Learning Systems, 11, 3–15 (ukr).

Rakitov, A. I. (2013). Filosofiya komp'yuternoy revolyutsii [Philosophy of Computer Revolution], 291. Moscow: Direct Media (rus).

Robert, I. V. (2010). Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy; perspektivy ispol'zovaniya [Modern information technologies in education: didactic problems; prospects for use], 140. Moscow: IIO RAO (rus).

Slastenin, V. A. (1976). Formirovanie lichnosti uchitelya sovetskoy shkoly v protsesse professional'noy podgotovki [The formation of the personality of a Soviet school teacher in the process of vocational training]. Moscow: Enlightenment, 1976.107 (rus)..

Talyzina, N. F. (1975). Puti i problemy upravleniya poznavatel'noy deyatel'nost'yu cheloveka. Teoriticheskie problemy upravleniya poznavatel'noy deyatel'nost'yu cheloveka [Ways and problems of human cognitive management. Theoretical problems of managing cognitive activity of a person], 158–165. Moscow (rus).

Fedotova, E. L. (2005). Formirovanie gotovnosti studentov k ispol'zovaniyu informatsionno-komp'yuternykh tekhnologiy v professional'noy deyatel'nosti [Formation of students' readiness for the use of information and computer technologies in professional activities]. (Candidate’s Thesis in Pedagogy), 230. Moscow (rus).

Filosofskiy slovar' [Philosophical dictionary] (2001). 7th ed., reslave. and add, 719. Moscow: Republic (rus).

Rosenthal, M. M. (Ed.). (1972). Filosofskiy slovar' [Philosophical dictionary] 3rd ed., 496. Moscow: Politizdat (rus).

Опубліковано
2019-11-29