ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  • Т.В. Потапчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-1680-6976
Ключові слова: компетентність, компетенція, естетична компетентність, майбутні учителі образотворчого мистецтва, естетичні цінності

Анотація

У статті розглядаються наукові дослідження з проблеми  формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Зазначено, що автори сучасних психолого-педагогічних досліджень розподіляють компетентності на базові (провідні, ключові, універсальні) і спеціальні (специфічні, предметно-професійні), хоча межі між ними досить умовні. Окрім предметних конкретних знань і способів дій у вузькоспеціальній діяльності, будь-який тип компетентності обов’язково включає універсальні людські якості й здібності, які не залежать від сфери їх вияву. Такими є, наприклад, ініціативність, здатність організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінувати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності ґрунтуються не просто на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, а на ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

Поняття «компетентність» у широкому розумінні цього слова означає досконале знання своєї справи, характеру роботи, що виконується, складних взаємозв'язків, явищ та процесів, можливих шляхів та засобів досягнення поставлених цілей. Зміст компетентності включає рівень базової та спеціальної освіти, досвід роботи, здатність накопичувати широкий життєвий та професійний досвід, знання можливих наслідків конкретного способу впливу на індивіда.

Науковцями доведено, що систематичне та цілеспрямоване ознайомлення з основами аналізу творів образотворчого мистецтва сприятиме формуванню в естетичній компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва розкривати у доступній формі своє бачення змісту та ідей, а також збагатити свої уявлення про різноманітний розвиток найрізноманітнішої естетики.

Біографія автора

Т.В. Потапчук , ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Потапчук Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). E-mail: tatvolod@ukr.net

Посилання

Блонский П. Избранные педагогические произведения. Москва : АПН РСФСР, 1961. 695 с.

Гончаренко М. В. Проблеми естетичного виховання. Київ : Мистецтво, 1976. 224 с.

Кульчицкая Е. И., Моляко В. А. Сирень одаренности в саду творчества. Житомир, 2008. 316 с.

Лутаєнко В. С. Естетика мислення. Київ : Мистецтво, 1974. 243 с.

Люблінська Г. О. Дитяча психологія. Київ : Вища освіта, 1974. 156 с.

Мовчан В. С. Естетика: навчальний посібник для вузів. Київ : Знання, 2011. 527 с.

Ревенко І. В. Художньо-естетична компетентність учителя як показник його професійної культури. Мистецтво і освіта. 2014. №3. С.139-146.

References

Blonskiy, P. (1961). Izbrannye pedagogicheskie proizvedeniya [Selected Pedagogical Works]. Moskow: APN RSFSR (rus).

Honcharenko, M. V. (1976). Problemy estetychnoho vykhovannia [Problems of aesthetic education]. Kyiv: Mystetstvo (ukr).

Kul'chitskaya, E. I., & Molyako, V. A. (2008). Siren' odarennosti v sadu tvorchestva [Lilac of giftedness in the garden of creativity], 316. Zhitomir (rus).

Lutaienko, V. S. (1974). Estetyka myslennia [Aesthetics of thinking], 243. Kyiv: Mystetstvo (ukr).

Liublinska, H. O. (1974). Dytiacha psykholohiia [Child psychology], 156. Kyiv: Vyshcha osvita (ukr).

Movchan, V. S. (2011). Estetyka: navchalnyi posibnyk dlia vuziv [Aesthetics: tutorial for universities], 527. Kyiv: Znannia (ukr).

Revenko, I. V. (2014). Khudozhno-estetychna kompetentnist uchytelia yak okaznyk yoho profesiinoi kultury [Artistic and aesthetic competence of the teacher as an indicator of his professional culture]. Mystetstvo i osvita, 3, 139-146 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29