ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: педагогічні умови, технологічна культура, учитель інформатики, інформаційно-комунікаційні технології, професійна підготовка

Анотація

У статті розглянута проблема професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в контексті сучасних викликів суспільства; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування технологічної культури: спрямованість змісту теорії і практики підготовки майбутніх учителів інформатики на формування мотивації до такого процесу; включення в освітньо-професійну програму спецкурсу «Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики: теорія і практика»; створення сучасного освітньо-інформаційного середовища на основі традиційних і інноваційних форм і методів проведення аудиторних, позааудиторних занять і самостійної  роботи.

Зазначено, що реалізація організаційно-педагогічних умов відбувається як мотиваційно-цільовий, інформаційно-технологічний та результативно-коригувальний етапи в цілісному освітньому процесі педагогічного закладу вищої освіти, забезпечуючи якісну професійну підготовку майбутнього учителя інформатики; на мотиваційно-цільовому формується функціональна складова технологічної культури, яка характеризується наявністю знань у галузі інформатики із застосування  прикладного та програмного забезпечення, що визначається державними освітніми стандартами; на інформаційно-технологічному етапі – набуваються  компетентності із використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних засобів навчання; на рефлексивно-коригувальному – оволодіння  знаннями в процесі самоосвіти, науково-дослідної діяльності та педагогічної практики, розвиток умінь  здійснювати творчий підхід до навчання школярів культурно-етичної поведінки у сучасному освітньо-інформаційному середовищі.

Робиться висновок, що результатом впровадження організаційно-педагогічних умов виступає порівнева сформованість усіх структурних компонентів технологічної культури в процесі професійної підготовки  майбутніх учителів інформатики, що проявляється в особистісній, професійно-педагогічній культурі, в інформаційно-технологічній компетентності як здатності застосовувати конкретні технології діяльності, освоювати нові технологічні процеси, розробляти й апробовувати нові технології в освітньому процесі.

Біографія автора

М.М. Роганов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Роганов Максим Максимович – викладач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна). E-mail: maxipro1987@gmail.com

Посилання

Андрущенко В. П. Головне це модернізація змісту педагогічної освіти. Вища школа. 2005. №1. С.32-40.

Биков В. Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ». 2002. Вип. 3. С. 73–83.

Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2003. 600 с.

Пєхота О. М. Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності. Естетика і етика педагогічної дії. 2012. Вип. 3. С. 165–180.

Роганов М.В. Технологічна культура вчителя: психолого-педагогічний аспект. Багатоманітність культур як педагогічна проблема : зб. наук. статей / Бердянський державний педагогічний університет. Бердянськ, 2015. С. 242–245.

Роганов М. Технологічна культура в педагогічній освіті. Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2015. Вип. 16. С. 244–250.

Семиченко В. А. Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини. Модульний курс психології. Модуль «Спрямованість» (Лекції, практичні заняття, заняття для самостійної роботи). Київ : Міленіум. 2004. 521 с.

Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. Кремень В. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Сучасний тлумачний словник української мови : 100 000 слів / укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; за заг. ред. В. В. Дубічинського. Харків, 2009. 1008 с.

References

Andrushchenko, V. P. (2005). Holovne tse modernizatsiia zmistu pedahohichnoi osvity [The main thing is the modernization of the content of pedagogical education]. Vyshcha shkola, 1, 32-40 (ukr).

Bykov, V. Yu. (2002). Metodychni systemy suchasnykh informatsiino-osvitnikh tekhnolohii [Methodical systems of modern information and educational technologies]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. prats, 3, 73–83. L. L. Tovazhnianskyi, & O. H. Romanovskyi. Kharkiv: NTU "KhPI" (ukr).

Morze, N. V. (2003). Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh [The system of methodological training of future teachers of computer science in pedagogical universities]. Doctor’s Thesis in Education, 600. Kyiv (ukr).

Piekhota, O. M. (2012). Formuvannia tekhnolohichnoi kultury suchasnoho vykladacha yak skladovoi yoho pedahohichnoi maisternosti [Formation of technological culture of the modern teacher as a component of his pedagogical skill]. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii, 3, 165–180 (ukr).

Rohanov, M. V. (2015). Tekhnolohichna kultura vchytelia: psykholoho-pedahohichnyi aspekt [Technological culture of the teacher: psychological and pedagogical aspect]. Bahatomanitnist kultur yak pedahohichna problema: zb. nauk. statei, 242–245. Berdiansk State Pedagogical University. Berdiansk (ukr).

Rohanov, M. (2015). Tekhnolohichna kultura v pedahohichnii osviti [Technological culture in pedagogical education]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 16, 244–250. Ser.: Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats. Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University. Poltava (ukr).

Semychenko, V. A. (2004). Problemy motyvatsii povedinky i diialnosti liudyny. Modulnyi kurs psykholohii. Modul "Spriamovanist" (Lektsii, praktychni zaniattia, zaniattia dlia samostiinoi roboty) [Problems of motivation of behavior and human activity. Modular course in psychology. Module of "Orientation" (Lectures, practical classes, self-study sessions)], 521. Kyiv: Milenium (ukr).

Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary] (1997). Kyiv: Lybid (ukr).

Kremen, V. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education], 1040. Kyiv: Yurinkom Inter (ukr).

Kusaikina, N. D., & Tsybulnyk, Yu. S. (2009). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 100 000 sliv [Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation: 100,000 words], 1008. V. V. Dubichynskyi (Ed.). Kharkiv (ukr).

Опубліковано
2019-11-29