ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові слова: взаємодія, система, комплекс, елементи, професійна взаємодія, професійна підготовка, майбутні офіцери-прикордонники, Державна прикордонна служба, прикордонне відомство, охорона та захист кордону

Анотація

Стаття присвячена проблемі готовності майбутнього фахівця до здійснення професійної взаємодії. Наголошено на тому, що взаємодія виступає і процесом, і результатом. Перераховано основні методологічні підходи проблеми професійної взаємодії: синергетичний, аксіологічний, компетентісний, діяльнісний тощо. Проаналізовано рівень актуальності проблеми здатності фахівця-прикордонника до професійної взаємодії. Завдяки аналізу наукової психолого-педагогічної та філософської літератури доведено, явище професійної взаємодії не досліджувалось у сфері вищої військової освіти.

Завдяки аналізу наукових праць фахівців прикордонного відомства та використанню системного підходу, побудовано систему підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до здійснення професійної взаємодії. Подано та розкрито зміст основних елементів такої системи (педагогічні умови, суб’єкти та об’єкти тощо). Схарактеризовано вертикальну та горизонтальну структури згаданої системи. Перераховано важливі характеристики системи підготовки офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії: контроль та пропуск транспортних засобів та осіб; інженерно-технічне оснащення кордону, організація та здійснення прикордонного контролю; припинення незаконного переміщення транспортних засобів та осіб через державний кордон; узгодженість діяльності із військовими формуваннями та правоохоронними інституціями щодо захисту кордону; здійснення оперативно-розвідувальної діяльності; реалізація інформаційно-аналітичних та пошуково-розшукових процедур щодо забезпечення цілісності кордонів держави; участь у протидії злочинним утворенням різного виду.

Біографія автора

Л.А. Руденко, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Руденко Лариса Анатоліївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри практичної психології та педагогіки, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). E-mail: lararudenko@gmail.com

Посилання

Балл Г. О. Психолого-педагогiчнi засади гуманізації освіти. Освіта i управління. 1997. Т. 1. № 2. С. 21–36.

Гилфорд Д. Три стороны интеллекта. Психология мышления. Москва : Просвещение, 1955. С. 433–456.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям. Київ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

Дияк В. Особливості соціально-економічної підготовки як складової фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 3. С. 76–85. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/znpnapv_ppn_2013_3_10. (дата звернення 02.11.2019 р.)

Іщенко Д. Методика оцінювання професійної компетентності офіцерів відділів прикордонної служби. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 121-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_13. (дата звернення 05.11.2019 р.)

Нечаєв Л. В. Підготовка студентів педінститутів до взаємодії з учнями : автореф. дис ... канд. пед. наук. Харків, 1991. 18 с.

Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ : Знання, 2005. 309 с.

References

Ball, H. O. (1997). Psykholoho-pedahohichnizasadyhumanizatsiyiosvity. [Psychological and pedagogical foundations of humanization of education]. Osvita i upravlinnya,Vol. 1,2, 21−36(ukr).

Hylford, D. (1955). Try storony yntellekta. Psykholohyya myshlenyya [The Three Sides of Intelligence. The psychology of thinking]. Moscow: Prosveshchenye (rus).

Honcharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennya: metodolohichni porady molodym naukovtsyam [Pedagogical research: methodological advice to young scientists]. Kyiv; Vinnytsya: DOV "Vinnytsya"(ukr).

Dyyak, V. (2013). Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoyi pidhotovky yak skladovoyi fakhovoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. [Features of socio-economic training as a component of professional training of future border guards]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser.: Pedahohichni ta psykholohichni nauky,3, 76-85. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_3_10 (date of appeal: 04.11.2019) (ukr).

Ishchenko, D. (2015). Metodyka otsinyuvannya profesiynoyi kompetentnosti ofitseriv viddiliv prykordonnoyi sluzhby. [Methods of assessing the professional competence of border guards officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Pedahohichni nauky, 2, 121-130. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_13 (date of appeal: 05.11.2019) (ukr).

Nechayev, L. V. (1991). Pidhotovka studentiv pedinstytutiv do vzayemodiyi z uchnyamy [Preparation of students of pedagogical institutions for interaction with students]. (Abstract of Candidate’s Thesis in Education) (ukr).

Stechenko, D. M., & Chmyr, O. S. (2005). Metodolohiya naukovykh doslidzhen: pidruchnyk [Methodology of scientific researches: textbook]. Kyiv: Znannya (ukr).

Опубліковано
2019-11-29