ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НСОУ ПЛАСТ

Ключові слова: форми виховання, методи виховання, військово-патріотичне виховання, скаутська організація Пласт

Анотація

У статті розкривається проблема військово-патріотичного виховання як частини національно-патріотичного, яке є пріоритетним напрямком формальної та неформальної освіти в загальноосвітніх закладах, пришкільних секціях, гуртках, громадських об'єднаннях, молодіжних організаціях. В аналізі останніх досліджень і публікацій розглядаються роботи науковців, які досліджували військово-патріотичну підготовку з точки зору загальних дидактичних і окремих методичних питаннях, а також психології та розвитку особистості. Також приділена увага роботі дитячо-молодіжних організацій, які займаються військово-патріотичним вихованням дітей та молоді.

Детально описані форми та методи роботи військово-патріотичного виховання в дитячих та молодіжних громадських організаціях, зокрема Національній скаутській організації України Пласт. Визначено методи вишкільної (навчальної) роботи та форми навчально-виховної діяльності, які використовуються в Пласті. Розроблено загальний алгоритм навчального процесу з точки зору системного підходу, а також алгоритм проведення вишколу військово-патріотичного виховання. Окреслено цільову аудиторію військово-патріотичного виховання для ефективного розроблення форм та методів роботи. Розкрито форми роботи для кожної вікової групи. В статті подані питання для подальшого дослідження організації таборів, вишколів та інших заходів військово-патріотичного виховання в молодіжних організаціях, зокрема в Пласті, а також якісної підготовки інструкторів для роботи з підростаючим поколінням.

Біографії авторів

Р.М. Рябокінь, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Рябокінь Руслан Михайлович – магістрант 5 курсу факультету фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Київ, Україна). E-mail: rus1kyiv@gmail.com

М.В. Рябокінь, КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа м. Слов’янська»

Рябокінь Марина Володимирівна – директор КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа м. Слов’янська» (м. Слов’янськ, Україна). E-mail: riabokin.maryna@gmail.com

Посилання

Бігус М. та ін. Посібник організатору та інструктору військово-патріотичного виховання молоді. Книгозбірня юнацького виховника. Київ : Кішка Druk, 2019. Ч. 11. С. 14–25.

Зорій Я. Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2005. 20 с.

Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. 2011. 256 с.

Окушко Т. К. та ін. Особистісно-орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях : метод. посіб. / наук. ред. Т. К. Окушко. Київ- Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. 198 с.

Остапенко О. І., Тимчик М. В. Військово-патріотичне виховання старшокласників в умовах нової Української школи 2017. URL: http://lib.iitta.gov.ua/708847/1/16.10.2017.pdf (дата звернення: 2.12.2019).

Рябокінь Р. М, Рябокінь М. В. Військове пластування, як форма івзичного та військово-патріотичного виховання молоді. Матеріали XLVIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі». Переяслав-Хмельницький: ISCIENCE.IN.UA, 2019. Випуск 3(47) Частина 3. С. 158–164

Стратегія національно-патріотичного виховання затверджена Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (дата звернення: 25.11.2019).

Шелудешева (Рябокінь) М. В. Виховно-вишкільний пластовий табір «Легіон», як форма фізичного та військово-патріотичного виховання молоді. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Луганськ : Поліграфпесурс, 2009. Т. 10. С. 138–141.

References

Bihus, M., Pustovii, Yu., Yuzych, Yu., Balbuza, B., Chetverikov, O., & Fesenko, M. (2019). Posibnyk orhanizatoru ta instruktoru viiskovo-patriotychnoho vykhovannia molodi [Guide for the organizer and instructor of military-patriotic education of youth] Knyhozbirnia yunatskoho vykhovnyka, 11, 14 – 25. Кyiv: Kishka Druk (ukr).

Zorii, Ya. B. (2005). Viiskovo-patriotychna pidhotovka maibutnikh ofitseriv zapasu v umovakh navchalnoho protsesu vyshchoho navchalnoho zakladu [Military-patriotic training of future reserve officers in the educational process of a higher education institution]. (Abstract of Candidates’s Thesis in Education). Vinnytsia (ukr).

Lisovets, O. V. (Ed.). (2011). Teoriia i metodyka roboty z dytiachymy ta molodizhnymy orhanizatsiiamy Ukrainy: naschalnyi posibnyk [Theory and methodology of working with children's and youth organizations of Ukraine: tutorial] (ukr).

Okushko, T. K. et al. (Ed.) (2018). Osobystisno-oriientovani tekhnolohii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi v hromadskykh ob’iednanniakh [Person-oriented technologies of national-patriotic upbringing of student youth in public associations], 198. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD (ukr).

Ostapenko, O. I., & Tymchyk, M. V. (2017). Viiskovo-patriotychne vykhovannia starshoklasnykiv v umovakh novoi Ukrainskoi shkoly [Military-patriotic upbringing of high school students in the new Ukrainian schools]. Retrived from http://lib.iitta.gov.ua/708847/1/16.10.pdf (date of appeal: 2.12.2019) (ukr).

Riabokin, R. M, & Riabokin, M. V. (2019). Viiskove plastuvannia, yak forma ivzychnoho ta viiskovo-patriotychnoho vykhovannia molodi [Military formation as a form of exotic and military-patriotic education of young people]. Materialy XLVII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti, 3 (47), 3, 158–164. Pereiaslav-Khmelnytskyi: ISCIENCE.IN.UA (ukr).

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 18 travnia 2019 roku [National Patriotic Education Strategy Approved by Presidential Decree of May 18, 2019] # 286 (2019). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (date of appeal: 25.11.2019) (ukr).

Sheludesheva, (Riabokin) M. V. (2009). Vykhovno-vyshkilnyi plastovyi tabir «Lehion», yak forma fizychnoho ta viiskovo-patriotychnoho vykhovannia molodi [Legion educational camp as a form of physical and military-patriotic education of the youth]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Pershyi krok u nauku, 10, 138-141. Luhansk: Polihrafpesurs (ukr).

Опубліковано
2019-11-29