ЗАКОНОМІРНОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: закономірності, фахова підготовка, майбутні практичні психологи, заклади вищої освіти, професійна компетентність

Анотація

У статті визначено концептуальну основу науково-методичної системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Уточнено основні тенденції розвитку сучасної психологічної освіти, зокрема: орієнтація навчальних закладів на покращення якості підготовки фахівців; зміна цільової орієнтації системи професійної освіти на формування компетентностей; перехід від масових, колективних форм навчання студентів до індивідуальних, до розвитку творчих здібностей на основі самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення; визнання пріоритету гуманістичної спрямованості психологічної освіти; звернення до наукових стратегій креативної психології та інноваційної педагогіки на основі врахування вітчизняної та міжнародної науково-педагогічної спадщини. Розкрито суть основних закономірностей підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти. Закономірність як об’єктивно існуючий, необхідний, суттєвий, повторюваний зв’язок явищ і процесів, відображає розмаїття їхньої взаємодії і відносин.

Доведено, що сучасні тенденції і закономірності підготовки практичних психологів знаходять своє вираження в реалізації відповідних принципів. Для більш ефективного і продуктивного здійснення освітнього процесу, спрямованого на формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів у процесі фахової підготовки, необхідне врахування певних системоутворюючих педагогічних принципів, які в сукупності створюють передумови до того, щоб майбутні практичні психологи постійно знаходилися в особистісному і професійному становленні. Визначення і врахування вказаних тенденцій, закономірностей і принципів у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів сприяє підвищенню ефективності формування в них професійної компетентності.

Біографія автора

В.М. Синишина , Ужгородський національний університет

Синишина Вікторія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна). E-mail: vsinishina@ukr.net

Посилання

Бадалова М. В. Формування в майбутніх психологів інтелектуальної готовності до розв’язування консультативних задач : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2004. 18 с.

Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти. Рівне : Ліста, 2003. 128 с.

Берулава Г. А. Методологические основы деятельности практического психолога : учебное пособие. Москва : Высшая школа, 2003. 64 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва : Педaгогикa, 1991. 480 с.

Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий и понятий. Москва, 2006. 249 с.

Зинченко В. П. Очень субъективные заметки о психологической диагностике. Человек. 2001. № 1. С. 144–190.

Иванников В. А. Проблемы подготовки психологов. Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 48–52.

Концепція розвитку освіти України на період 2015‒2025 років. URL: http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/home/2010-12-22-00-05-45/2-events/571--2015-2025-.html (дата звернення 25.12.2019 р.).

Тесленко М. М. Професійна компетентність як показник якості фахової підготовки майбутнього психолога. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Сер.; Психологія. 2015. Т. 20. Вип. 2 (36). Ч. 2. С. 186–193.

References

Badalova, M. V. (2004). Formuvannia v maibutnikh psykholohiv intelektualnoi hotovnosti do rozviazuvannia konsultatyvnykh zadach [The building of future psychologists’ intellectual readiness to solve consultative problems]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the APS of Ukraine (ukr).

Ball, H. O. (2003). Suchasnyi humanism i osvita: sotsialno-filosofski ta psykholoho-pedahohichni aspekty [Modern humanism and education: socio-philosophical and psychological-pedagogical aspects]. Rivne: Lista (ukr).

Berulava, G. A. (2003). Metodologicheskie osnovy deyatelnosti prakticheskogo psikhologa [Methodological bases of the practical psychologist activities]: tutorial. Moscow: Vysshaya shkola (rus).

Vygotskiy, L. S. (1991). Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical Psychology]. Moscow: Pedagogika (rus).

Galperin, P. Ya. (2006). Psikhologiya myshleniya i uchenie o poetapnom formirovanii umstvennykh deystviy i ponyatiy [The psychology of thinking and the doctrine of the phased formation of mental actions and concepts]. Мoscow (rus).

Zinchenko, V. P. (2001). Ochen subektivnye zametki o psikhologicheskoy diagnostike [Very subjective notes on psychological diagnostics]. Chelovek, 1, 144–190 (rus).

Ivannikov, V. A. (2006). Problemy podgotovki psikhologov [Problems of psychologists’ training]. Voprosy psikhologii, 1, 48–52 (rus).

Kontseptsiia rozvytku Ukrainy na period 2015-2025 rokiv [The concept of development of the education of Ukraine for the period of 2015-2025]. (n.d.). Retrieved from http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/home/2010-12-22-00-05-45/2-events/571--2015-2025-.html (ukr).

Teslenko, М. М. (2015). Profesiina kompetentnist yak pokaznyk yakosti fakhovoi pidhotovky maibutnoho psykholoha [Professional competence as an indicator of the quality of vocational training of future psychologist]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova. Ser.: Psykholohiia, Vol. 20, 2 (36), part 2, 186–193 (ukr).

Опубліковано
2019-11-29