ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Ключові слова: етап, професійна підготовка, майбутні викладачі педагогічних дисциплін, студенти, експеримент, компоненти, рівні, педагогічні умови

Анотація

У статті висвітлено результати експериментального дослідження формування готовності майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій. Висвітлено логіку розгортання дослідно-експериментальної роботи протягом 2016‒2019 років у чотири етапи: теоретичний, констатувальний, формувальний, результативно-аналітичний. На теоретичному етапі встановлено актуальність досліджуваної проблеми, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження. На констатувальному етапі розроблено авторський діагностичний інструментарій для визначення рівнів готовності майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії. Основною метою проведення формувального етапу була реалізація визначених педагогічних умов: мотивація майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до інтерактивної взаємодії в освітньому процесі; створення професійно-інтерактивного середовища на основі впровадження спецкурсу «Професійна взаємодія в освітньому процесі закладу вищої освіти»; організація рефлексивної діяльності студентів для самоаналізу готовності до професійної взаємодії. Конкретизовано особливості формування контрольних та експериментальних груп, дотримання яких гарантувало однакові умови вступу майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в експеримент. Такими факторами визначено: цифрові показники рівнів сформованості всіх компонентів і загалом готовності майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії; майже однаковий кількісний склад в обох категоріях груп. На результативно-аналітичному етапі підсумовано, що для доведення вірогідності отриманих результатів і достовірності експериментального дослідження використовувалися статистичні методи обробки фактологічного цифрового матеріалу педагогічного експерименту з використанням критерію Фішера.

Біографія автора

М.О. Томашевська , Мукачівський державний університет

Томашевська Мирослава Олегівна – аспірант кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет (м. Мукачево, Україна). E-mail: mtomashevska@ukr.net

Посилання

Batarshev, A. V., Alekseeva, I. Yu. & Mayorova, E. V. (2007). Diagnostika professionalno vazhnykh kachestv [Diagnostics of professionally important qualities]. Saint-Peterburg: Piter (rus).

Bevz, V. Osnovni polozhennia shchodo provedennia treninhiv [Basic provisions for training]. Retrieved from http://osvita.ua/school/technol (date of apeeal: 15.11.2019) (ukr).

Kyveryalg, A. A. (1980). Metody issledovaniya v professionalnoy pedagogike. [Research methods in professional pedagogy]. Tallin: Valgus (rus).

Luzan, P. H., Sopivnyk, I. V., & Vyhovska, S. V. (2011). Osnovy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of scientific and pedagogical research]. Kyiv: NAKKKiM (ukr).

Shtulman, E. A. (1988). Spetsifika metodicheskogo eksperimenta. [Specificity of the methodological experiment]. Sov. Pedagogika, 3, 61–65 (rus).

Література

Батаршев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. Диагностика профессионально важных качеств. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 192 с.

Бевз В. Основні положення щодо проведення тренінгів. URL: http://osvita.ua/school/technol (дата звернення: 15.11.2019).

Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин : «Валгус», 1980. 334 с.

Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ : НАКККіМ, 2011. 314 с.

Штульман Э. А. Специфика методического эксперимента. Советская педагогика. 1988. № 3. С. 61–65.

Опубліковано
2019-11-29