ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ В АРМІЯХ КРАЇН ВИСОКОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • К.Ю. Тушко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7684-5622
Ключові слова: метод аналізу ризиків, країни високого рівня розвитку, прикордонна служба, прикордонники, військовослужбовці

Анотація

Стаття присвячена проблемам модернізації соціальних фундаментальних структур суспільства України. З-поміж низки проблем українського суспільства виокремлено труднощі реформування освітньої системи Державної прикордонної служби України. Задля розкриття мети статті проаналізовано відповідну наукову педагогічну літературу, як вітчизняного, так і зарубіжного авторства. Більшість наукових джерел належать зарубіжним вченим, оскільки західна наукова сфера вважається основоположною для методу аналізу ризиків.

Наголошено на тому, що українські викладачі не володіють методикою викладання навчальних дисциплін, мета яких оволодіння методом аналізу ризиків. В основному змісті представленої статті подано матеріал щодо сутності методу аналізу ризиків, частково – історичних аспектів його виникнення. Проаналізовано значення та особливості застосування методу аналізу ризиків у професійній підготовці фахівців в арміях США, Великобританії, Швейцарії, Німеччини.

Автор здійснив спробу розкрити значення методу аналізу ризиків закордоном, з метою розробки педагогічних засад щодо подальшого його активного використання в Україні, у навчальних закладах, як військових, так і  правоохоронних структур.

Проведене наукове дослідження є основою для викладання такої навчальної дисципліни, як «Аналіз та оцінка ризиків» для курсантів третього курсу спеціальності «Безпека державного кордону». Автор виокремив ті напрями педагогічних наукових пошуків, що можуть бути актуальними у запропонованій проблемі. Аналіз змісту та генези методу аналізу ризиків дасть змогу представникам науково-педагогічного складу академії прикордонної служби створити відповідні навчальні плани та програми для дисципліни «Аналіз та оцінка ризиків».

Біографія автора

К.Ю. Тушко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Тушко Клавдія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна). E-mail: kltushko@ukr.net

Посилання

Витлинский В. В. Актуальные проблемы рискологии. Киев, 1996. ISBN 5-16-001791-4.

Данченко О. Б., Занора В. О. Огляд методів аналізу ризиків в проектах. Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. №1(21). С. 57−64.

Данченко О. Б., Маклєв І. А., Баленко Г. А. Методи та засоби аналізу проектних ризиків. Вісник ЧДТУ. 2004. №1. С. 87–92.

Andersen T., Schrøder P. Strategic Risk Management Practice : How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

Bedford T., Cooke R. Probabilistic Risk Analysis : Foundations and Methods. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Griffin A. New Strategies for Reputation Management : Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London : Kogan Page Publishers, 2007.

Hopkin P. Fundamentals of Risk Management : Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Kogan Page. 2010.

Bottinelli P., Bos J. W. Computational aspects of correlation power analysis. J. Cryptographic Engineering. 2017. #7(3). Pp. 167–181.

Banik S., Bogdanov A., Isobe T., Jepsen M. B. Analysis of software countermeasures for whitebox encryption. IACR Trans. Symmetric Cryptol. 2017. № (1). Pp. 307–328.

Kocher P. C., Jaffe J., Jun B. Differential power analysis. CRYPTO, 1999. Pp. 388–397.

References

Vitlinsky, V. V. (1996). Aktualnye problemy ryskolohyy [Actual problems of riskology]. Kiev (ukr).

Danchenko, O. B., & Zanora, V. A. (2007). Ohlyad metodiv analizu ryzykiv v proektakh. [Review of methods of risk analysis in projects]. Project management and production development: coll. Scientific works, #1(21), 57-64. Lugansk: Publishing House of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (ukr).

Danchenko, O. B., Maklev, I. A., & Balenko, G. A. (2004). Metody ta zasoby analizu proektnykh ryzykiv. [Methods and tools for project risk analysis]. Visnyk ChDPU #1, 87–92 (ukr).

Andersen, T., & Schrøder, P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press (eng).

Bedford, T., & Cooke, R. (2001). Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods. Cambridge: Cambridge University Press. (eng).

Griffin, A. (2007). New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London: Kogan Page Publishers (eng).

Hopkin, P. (2010). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Kogan Page. (eng).

Bottinelli, P., & Bos, J. W. (2017). Computational aspects of correlation power analysis. J. Cryptographic Engineering, # 7(3), 167–181 (eng).

Banik, S., Bogdanov, A., Isobe, T., & Jepsen, M. B. (2017). Analysis of software countermeasures for whitebox encryption. IACR Trans. Symmetric Cryptol, # (1), 307–328 (eng).

Kocher, P. C., Jaffe, J., & Jun, B. (1999). Differential power analysis. CRYPTO, 388–397 (eng).

Опубліковано
2019-11-29